توضیح گرامر reflexive pronouns

reflexive pronouns یا ضمیر های برگشتی به ضمیر هایی گفته می شود که کاربرد های گرامری متعددی در جمله سازی دارند. اصلی ترین کاربرد این ضمایر در شرایطی ست که که فاعل و مفعول یک جمله یکی باشند، یعنی عملیاتی که فاعل انجام می‌دهد، به خود او برمی‌گردد.

توضیح گرامر reflexive pronouns:

“Reflexive pronouns” در انگلیسی به ضمیرهای بازگشتی گفته می‌شوند. این ضمیرها معمولاً وقتی استفاده می‌شوند که فاعل و مفعول یک جمله یکی باشند، یعنی عملیاتی که فاعل انجام می‌دهد، به خود او برمی‌گردد.

نمونه‌های ضمیرهای بازگشتی به شرح زیر است:

myself: من خودم
yourself: تو خودت
himself: او (مذکر) خودش
herself: او (مونث) خودش
itself: آن (برای اشیاء یا حیوانات) خودش
ourselves: ما خودمان
yourselves: شما خودتان
themselves: آنها خودشان

نمونه جملات با استفاده از ضمیرهای بازگشتی:

I hurt myself while playing.
(من هنگام بازی به خودم آسیب زدم)

She bought a gift for herself.
(او یک هدیه برای خودش خرید)

They introduced themselves to the manager.
(آنها خودشان را به مدیر معرفی کردند)

ضمیرهای بازگشتی ممکن است در بعضی موارد دیگری نیز استفاده شوند، به عنوان مثال برای تأکید:

I did the project myself.
(من خودم پروژه را انجام دادم)

این ضمیرها نباید با “intensive pronouns” (ضمیرهای تأکیدی) که همان شکلی دارند اما به منظور تأکید بر فاعل استفاده می‌شوند، اشتباه گرفته شوند.

 

توضیح گرامر reflexive pronouns در جملات انگلیسی:

ضمیرهای بازگشتی یا Reflexive pronouns در زبان انگلیسی نوع خاصی از ضمیرها هستند که برای اشاره به فاعلی که همزمان به عنوان مفعول عمل می‌شود، استفاده می‌شوند.

فهرست ضمیرهای بازگشتی:

myself
yourself (برای مفرد)
himself
herself
itself
ourselves
yourselves (برای جمع)
themselves

کاربردهای اصلی:
وقتی فاعل و مفعول یکی هستند:

She hurt herself.
The cat cleaned itself.

تأکید بر فاعل:

I will do it myself.
They fixed the car themselves.

پس از بعضی از افعال:

He prides himself on his work.
She busied herself with chores.

نکته‌ها:
نباید ضمیرهای بازگشتی را بدون نیاز استفاده کرد. مثلاً نباید بگوییم “I am washing myself” مگر اینکه واقعاً بخواهیم تأکید کنیم که داریم خودمان را می‌شوییم (و نه چیز دیگری).

“By oneself” به معنی “تنها” یا “بدون کمک” است:

He went to the park by himself.
She prefers to study by herself.

برخی افعال هستند که به طور طبیعی با ضمیرهای بازگشتی همراه هستند و نیازی به وجود یک فاعل و مفعول جداگانه ندارند. به این افعال “Reciprocal verbs” گفته می‌شود. مثل:

They met each other at the party.
We help one another in times of need.

خطاهای رایج:
استفاده غلط از ضمیر موصولی به جای ضمیر بازگشتی: مثلاً استفاده از “hisself” به جای “himself” یا “theirself” به جای “themselves”.

استفاده از ضمیر بازگشتی جایی که نیازی به آن نیست: مانند “She likes herself the music” به جای “She likes the music”.

از دست دادن ضمیر بازگشتی جایی که نیاز است: مانند “He hurt” به جای “He hurt himself”.

 

Subject Pronouns Reflexive Pronouns Example
I myself I taught myself to play the guitar.
You (singular) yourself Did you make this cake yourself?
He himself He washed himself quickly.
She herself She bought a gift for herself.
It itself The cat cleans itself.
We ourselves We did the job ourselves.
You (plural) yourselves You should treat yourselves to a holiday.
They themselves They kept the best cake for themselves.

استثناهای استفاده از reflexive pronouns:

البته! در زبان انگلیسی، ضمایر بازتابی یا Reflexive pronouns مانند myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, و themselves معمولاً زمانی استفاده می‌شوند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند. ولی در برخی موارد استثنایی، استفاده از این ضمایر ممکن است متفاوت باشد. در اینجا چند مورد از این استثناها را ذکر می‌کنم:

استفاده برای تاکید (Emphatic Use): ضمایر بازتابی می‌توانند برای تاکید استفاده شوند.

من خودم این کار را انجام دادم
(I did it myself)

بعد از افعالی مانند feel, relax, concentrate: در این موارد، معمولاً از ضمیر بازتابی استفاده نمی‌شود.

He needs to relax.
(نه: He needs to relax himself)

بعد از افعالی مانند wash, shave, dress: وقتی که معلوم است فردی کاری را برای خود انجام می‌دهد، معمولاً از ضمیر بازتابی استفاده نمی‌شود.

She’s going to dress and come out.
(نه: She’s going to dress herself and come out.)

افعال چون meet, feel, see: در بعضی موارد، افعالی وجود دارند که با ضمایر بازتابی به معنای مختلفی می‌آیند.

I met him at the party.
(من او را در مهمانی دیدم)

I met myself at a crossroads.
(من خودم را در یک چهارراه دیدم، یعنی من در موقعیت سخت و گیج‌کننده‌ای قرار داشتم)

افعال بی‌مفعول: برخی از افعال به طور طبیعی بی‌مفعول هستند و نیازی به استفاده از ضمیر بازتابی ندارند.

She feels sick.
(نه: She feels herself sick.)

 

دیدگاهتان را بنویسید