توضیح will و won’t

will و won’t فعل هایی هستند که زمان انجام ان ها به اینده مربوط است. در توضیح will و won’t باید گفت که will حالت مثبتی از اتفاقات اینده است؛ در حالی که won’t که فرم مخفف شده will not است، به معنای اتفاقی ست که در اینده رخ نخواهد داد. در ادامه به توضیح will و won’t پرداخته شده است.

توضیح will و won’t:

“Will” و “Won’t” در زبان انگلیسی به آینده اشاره دارند، اما با معانی متفاوتی:

“Will” به همراه فعل اصلی برای بیان اتفاق‌ها یا وقوع اعمال در آینده استفاده می‌شود. این فعل در واقع برای بیان تصمیماتی که در لحظه گرفته می‌شود، پیش‌بینی‌ها، وعده‌ها و تهدید‌ها استفاده می‌شود.

مثال:

“It looks like it will rain today.” (پیش‌بینی)
“I will call you later.” (وعده)
“You will regret this!” (تهدید)

Won’t مخفف “will not” است و بیان‌کننده منفی “will” می‌باشد. این فعل از نظر معنایی برای بیان اتفاقی که در آینده رخ نخواهد داد یا یک فعالیت یا عملی که کسی قصد انجام آن را ندارد، استفاده می‌شود.

مثال:

“I won’t go to the party tonight.”
“The car won’t start.”

همچنین، در بعضی موارد “will” و “won’t” برای بیان توانایی یا عدم توانایی استفاده می‌شوند، به خصوص وقتی صحبت از دستگاه‌ها یا ماشین‌ها باشد:

“My laptop won’t turn on.”
(یعنی لپتاپ من روشن نمی‌شود یا قادر به روشن شدن نیست)

بررسی ساختار گرامری will:

“Will” یکی از افعال کمکی است که برای ایجاد زمان آینده در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. در زیر، ساختار گرامری “will” در انواع جمله‌سازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

جملات مثبت:

ساختار: Subject + will + base form of the verb

مثال: She will come to the party.
مثال: They will travel to Italy next summer.

جملات منفی:

ساختار: Subject + will + not + base form of the verb (مخفف: won’t)

مثال: I will not (won’t) eat that.
مثال: He will not (won’t) go to the cinema tonight.

سوالات:

ساختار: Will + subject + base form of the verb?

مثال: Will she come to the party?
مثال: Will they travel to Italy next summer?

پاسخ‌های کوتاه:

بله: Yes, subject + will.
مثال:
Question: Will he come to the meeting?
Answer: Yes, he will.
نه: No, subject + won’t.

مثال:

Question: Will she eat the cake?
Answer: No, she won’t.

جملات شرطی با “will” (First Conditional):

ساختار: If + subject + present simple, subject + will + base form of the verb.

مثال: If it rains, we will stay at home.
مثال: If you study hard, you will pass the exam.

استفاده از “will” برای ابراز تصمیمات لحظه‌ای:

وقتی یک تصمیم در لحظه و بدون برنامه‌ریزی قبلی اتخاذ می‌شود.

 

مثال: It’s quite chilly outside. I will close the window.

استفاده از “will” برای پیش‌بینی:

وقتی بدون شواهد محکم یک چیزی را پیش‌بینی می‌کنیم.

مثال: I think it will rain later.

استفاده از “will” برای وعده‌ها و تهدید‌ها:

مثال: I will help you with your homework.
مثال: You will regret doing that!

“Will” در بسیاری از موارد دیگر نیز استفاده می‌شود، اما این‌ها برخی از استفاده‌های رایج آن در زبان انگلیسی هستند.

بررسی ساختار گرامری won’t:

“Won’t” مخفف “will not” است و برای بیان آینده در حالت منفی استفاده می‌شود. بیایید ساختار گرامری “won’t” در انواع جمله‌سازی را بررسی کنیم:

جملات منفی:

ساختار: Subject + won’t + base form of the verb

مثال: I won’t eat that.
مثال: He won’t go to the cinema tonight.

سوالات با won’t:

ساختار: Won’t + subject + base form of the verb?

مثال: Won’t she come to the party?
مثال: Won’t they travel to Italy next summer?

پاسخ‌های کوتاه به سوالات با “will”:

بله: Yes, subject + will.
مثال:
Question: Will he come to the meeting?
Answer: Yes, he will.
نه: No, subject + won’t.

مثال:

Question: Will she eat the cake?
Answer: No, she won’t.

جملات شرطی با “won’t”:

وقتی شرایط منفی برای وقوع یک اتفاق در آینده ذکر می‌شود.

مثال: If you don’t study, you won’t pass the exam.
مثال: If it doesn’t rain, we won’t need an umbrella.

استفاده از “won’t” برای ابراز عدم توانایی یا عدم رغبت:

مثال: The car won’t start. Maybe the battery is dead.
مثال: She won’t listen to me, no matter what I say.

استفاده از “won’t” در پیش‌بینی‌های منفی:

وقتی فکر می‌کنیم یک چیزی در آینده رخ نخواهد داد.

مثال: I think it won’t rain later.

در مجموع، “won’t” بیان‌کننده نگرش منفی یا عدم وقوع یک اتفاق در آینده است.

 

Feature Will Won’t
معني بيان‌کننده آينده در حالت مثبت بيان‌کننده آينده در حالت منفي
ساختار Subject + will + base form of the verb Subject + won’t + base form of the verb
مثال She will come. She won’t come.
کاربرد پيش‌بيني، تصميم‌گيري، وعده، و غيره عدم رغبت، عدم توانايي، پيش‌بيني‌هاي منفي، و غيره

دیدگاهتان را بنویسید