جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

اسامی انگلیسی می توانند به صورت مفرد یا تک، و یا جمع باشند. هرکدام از این دوسته، دارای مشخصاتی هستند که تشخیص ان ها را در جمله ممکن می سازند. جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی معمولا به روش افزودن sیا es صورت می گیرد. اما گاهی استثناهایی نیز در این زمینه وجود دارد که در زیر به آن ها پرداخته شده است.

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، اسامی مفرد و جمع خصوصیات و قواعد مختلفی دارند. در زیر به برخی از این خصوصیات پرداخته‌ام:

اسامی مفرد:
تعریف: اسمی که به یک نفر یا چیز اشاره می‌کند.

مثال: book, cat, tree.

به طور کلی، زمانی که یک اسم مفرد قابل شمارش به صورت خاص مطرح می‌شود، از مقاله “the” یا مقاله نکره “a/an” استفاده می‌کنیم.

مثال: a cat, the tree.

اسامی جمع:

تعریف: اسمی که به بیش از یک نفر یا چیز اشاره می‌کند.

مثال: books, cats, trees.

تشکیل جمع:

اکثر اسامی با افزودن “-s” به جمع می‌آیند:

cat → cats, book → books.

اسامی پایانی با “-s”, “-x”, “-ch”, “-sh” با افزودن “-es” به جمع می‌آیند:

bus → buses, box → boxes, church → churches, wish → wishes.

برخی اسامی با تغییر داخلی به جمع می‌آیند:

man → men, woman → women, foot → feet.

برخی اسامی نامنظم هستند:

child → children, mouse → mice.

نکته: زمانی که به اسامی جمع به صورت خاص اشاره می‌شود، از مقاله “the” استفاده می‌کنیم.

مثال: the books (کتاب‌های خاصی که قبلاً مطرح شده‌اند)

اسامی بدون تغییر: برخی اسامی به همان شکل مفرد و جمع آمده‌اند. بسته به موقعیت جمله، ممکن است به مفرد یا جمع اشاره کنند.

مثال: sheep (هم مفرد و هم جمع), deer (هم مفرد و هم جمع)

اسامی غیرقابل شمارش: برخی اسامی فقط به صورت مفرد آمده‌اند، اما به معنای جمع دارند. این اسامی غالباً نمی‌توانند با یک عدد شماره‌گذاری شوند.

مثال: water, rice, information.

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی چگونه صورت می گیرد:

در زبان انگلیسی، اسامی به موارد و قواعد مختلفی جمع بسته می‌شوند. در زیر به برخی از این قواعد پرداخته‌ایم:

افزودن “-s”: اکثر اسامی با افزودن پسوند “-s” به جمع می‌آیند.

مثال: dog → dogs, car → cars.

افزودن “-es”: اسامیی که با “-s”, “-x”, “-z”, “-ch”, یا “-sh” ختم می‌شوند، با افزودن “-es” به جمع می‌آیند.

مثال: bus → buses, box → boxes, church → churches, wish → wishes.

تغییرات نامنظم: برخی اسامی تغییرات نامنظمی در جمع دارند.

مثال: man → men, woman → women, child → children, mouse → mice, foot → feet.

حذف “-y” و افزودن “-ies”: اگر اسمی با یک حرف صدادار مانند “a”, “e”, “i”, “o”, “u” پایان نیابد و با “-y” ختم شود، “-y” حذف و “-ies” اضافه می‌شود.

مثال: baby → babies, city → cities. اما برای اسامی مانند boy یا toy که با یک حرف صدادار پایان می‌یابند, فقط “-s” اضافه می‌شود (boys, toys).

اسامی با پایان “-f” یا “-fe”: برخی اسامی با “-f” یا “-fe” ختم شده، با حذف “-f” یا “-fe” و افزودن “-ves” به جمع می‌آیند.

مثال: leaf → leaves, wife → wives. اما برخی دیگر مانند roof به صورت معمول با افزودن “-s” جمع می‌شوند (roofs).

اسامی بدون تغییر: برخی اسامی در همان شکل مفرد برای جمع نیز استفاده می‌شوند.

مثال: deer (می‌تواند به معنای یک گوزن یا چند گوزن باشد), sheep.

اسامی خاص: برخی اسامی خاصی وجود دارند که شکل جمع خاص خود را دارند.

مثال: person → people, die → dice.

اسامی غیرقابل شمارش: بسیاری از اسامی غیرقابل شمارش هستند و به هیچ وجه به شکل جمع نمی‌آیند، حتی اگر به مقدار زیادی اشاره کنند.

مثال: water, information, advice.

جدول

اسامی جمع استثنا:

اسامی جمع استثنا، اسامی‌اند که با قواعد معمول جمع‌بستن مطابقت ندارند و تغییرات نامنظمی دارند. به این صورت که نمی توان ان ها را با افزودن s ، es و یا دیگر روش ها جمع بست. در زیر به برخی از این اسامی و شکل جمع آن‌ها پرداخته‌شده است:

man → men
woman → women
child → children
foot → feet
tooth → teeth
mouse → mice
goose → geese
louse → lice
person → people
cactus → cacti
nucleus → nuclei
appendix → appendices (یا appendexes)
analysis → analyses
crisis → crises

اسم مفرد اسم جمع
man men
woman women
child children
foot feet
tooth teeth
mouse mice
goose geese
louse lice
person people
cactus cacti
nucleus nuclei
appendix appendices/appendexes
analysis analyses
crisis crises

دیدگاهتان را بنویسید