جمع this و that

This و thatدر انگلیسی ضمایر اشاره هستند. این دو ضمیر برای اشاره به “این” و “آن” به کار می روند. اما گاهی نیاز است تا به “این ها” و “آن ها” اشاره کنیم. در این صورت باید از جمع this و that استفاده کرد. در این مطلب به نحوه جمع بستن این دو ضمیر پرداخته شده است.

جمع this و that:

“this” و “that” دو کلمه‌ی نمایشی (demonstrative) در زبان انگلیسی هستند که معمولاً برای اشاره به چیزها یا اشیاء استفاده می‌شوند. در اینجا معنی، ساختار و کاربرد آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

This:

معنی: این
کاربرد:
برای اشاره به چیزی نزدیک یا چیزی که در دسترس است:

“This is my pen.”

در مکالمات، برای معرفی یا نشان دادن چیزی:

“This is my friend, John.”

در مکالمات تلفنی برای معرفی خود:

“Hello, this is Anna.”

That:

معنی: آن
کاربرد:
برای اشاره به چیزی که دورتر است یا نیست در دسترس:

“That is my house over there.”

برای اشاره به چیزی یا کسی که قبلاً در مکالمه ذکر شده است:

“I love ice cream. That’s my favorite dessert.”

به عنوان یک ضمیر اشاره به یک جمله یا مفهوم قبلی:

“You forgot your umbrella at home? That’s unfortunate.”

تفاوت‌ها و نکات مهم:

  • “This” و “these” برای اشاره به اشیاء یا افراد نزدیک (در زمان یا فاصله) استفاده می‌شوند.
  • “That” و “those” برای اشاره به اشیاء یا افراد دورتر استفاده می‌شوند.
  • “This” و “that” برای اشیاء مفرد و “these” و “those” برای اشیاء جمعی استفاده می‌شوند.

 

جمع this و that چگونه ساخته می شود:

جمع “this” و “that” در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

This:

جمع: These
معنی جمع: این‌ها
“This” برای اشاره به یک شیء یا فرد نزدیک استفاده می‌شود، در حالی که “these” برای اشاره به چندین شیء یا فرد نزدیک استفاده می‌شود.

مثال:

This is my book.
(این کتاب من است)

These are my books.
(این‌ها کتاب‌های من هستند)

That:

جمع: Those
معنی جمع: آن‌ها
“That” برای اشاره به یک شیء یا فرد دورتر استفاده می‌شود، در حالی که “those” برای اشاره به چندین شیء یا فرد دورتر استفاده می‌شود.

مثال:

That is my car over there.
(آن ماشین آنجا ماشین من است)

Those are my cars over there.
(آن‌ها ماشین‌های من هستند)

 

برای تشخیص اینکه کدام یک از این ضمایر را استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که آیا به یک یا چند شیء یا فرد اشاره دارید و همچنین فاصله‌ی آن‌ها از شما چقدر است.

 

ضمير تعداد فاصله معني
This مفرد نزديک اين
That مفرد دور آن
These جمع نزديک اين‌ها
Those جمع دور آن‌ها

استثناهای استفاده از these و those:

در استفاده از “these” و “those” به عنوان ضمایر نمایشی در زبان انگلیسی، قوانین اصلی به تعداد (جمع یا مفرد) و فاصله (نزدیک یا دور) مرتبط هستند. اما برخی استثناها و نکات مهم در مورد استفاده از این ضمایر وجود دارد:

معنای انتزاعی: گاهی اوقات، “these” و “those” برای اشاره به مفاهیم یا ایده‌های انتزاعی استفاده می‌شوند، نه فقط به اشیاء ملموس:

These are difficult times for everyone.
(اینها زمان‌های سختی برای همه هستند)

بدون وجود اشیاء فیزیکی: ممکن است “these” یا “those” بدون اشاره مستقیم به چیزی ملموس استفاده شوند، ولی مخاطب باید بداند چه چیزی در نظر گرفته شده است:

Look at these!
(به این‌ها نگاه کن)

I’ve never seen those before.
(هیچ وقت آن‌ها را ندیده‌ام)

بازخورد یا نظرات: گاهی اوقات، “these” یا “those” ممکن است به عنوان یک واکنش به چیزی که شخص دیگری گفته یا نشان داده استفاده شود:

A: Here are some of my paintings.
B: Wow, these are amazing!

تأکید:

I don’t like those kinds of movies.
(من از این نوع فیلم‌ها خوشم نمی‌آید)

در اینجا، “those” به معنای تأکید یا فاصله‌گذاری استفاده شده است، حتی اگر فیلم‌ها در حال حاضر نزدیک باشند.

بیان تفاوت: اغلب “these” و “those” برای تشخیص و تمایز بین دو یا چند مورد استفاده می‌شوند:

These shoes are comfortable, but those over there are not.

بیان تغییر: در برخی موارد، می‌توان از “these” یا “those” برای نشان دادن تغییرات یا تفاوت‌ها استفاده کرد:

I used to dislike those kinds of activities, but these days I enjoy them.

استفاده در فروشگاه‌ها یا بازار: زمانی که مشتریان در فروشگاه‌ها یا بازارها می‌خواهند به یک کالا اشاره کنند، معمولاً از “these” یا “those” استفاده می‌کنند:

How much are these apples?
Can I try on those shoes?

استفاده با صفت‌ها: “These” و “those” می‌توانند با صفت‌ها بیایند تا تأکید بیشتری بر روی چیزی قرار دهند:

I can’t stand those noisy neighbors.

دیدگاهتان را بنویسید