جملات مثبت و منفی و سوالی انگلیسی

جملات در انگلیسی به سه دسته کلی تقسیم می شوند. جملات مثبت و منفی و سوالی انگلیسی. هرکدام از این سوالات می توانند در زمان های مختلف اورده شده و توسط ضمیر های متعدد صورت بگیرد. این دسته بندی بسیار جامع و کامل بوده و تنها مفهوم کلی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

جملات مثبت و منفی و سوالی انگلیسی:

در زبان انگلیسی، جملات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

جملات مثبت (Affirmative Sentences):

این نوع جملات برای اعلام یک اطلاع یا اظهار تصمیم یا نظر مثبت استفاده می‌شوند.

مثال:

She works in a bank.
(او در یک بانک کار می‌کند)

They are happy.
(آنها خوشحال هستند)

جملات منفی (Negative Sentences):

با استفاده از این نوع جملات، چیزی را منفی یا رد می‌کنیم.

مثال:

She doesn’t work on weekends.
(او در آخر هفته کار نمی‌کند)

They aren’t tired.
(آنها خسته نیستند)

جملات سوالی (Interrogative Sentences):

این جملات برای پرسش یک سوال استفاده می‌شوند و معمولاً با واژه‌هایی مانند what، where، when، how و … شروع می‌شوند یا با انتقال فعل کمکی به ابتدای جمله تشکیل می‌شوند.
مثال:

Does she work in a school?
(آیا او در یک مدرسه کار می‌کند؟)

Are they at the park?
(آیا آنها در پارک هستند؟)

Where do you live?
(کجا زندگی می‌کنی؟)

گرامر ساخت جملات مثبت:
در زبان انگلیسی، ساختار جملات مثبت به شکل زیر است:

جملات مثبت با افعال معمولی:

ساختار: Subject + Verb + Object/Complement

مثال:

I play football.
(من فوتبال بازی می‌کنم)

She reads a book.
(او یک کتاب می‌خواند)

جملات مثبت با فعل “be” (am, is, are):

ساختار: Subject + be (am/is/are) + Complement

مثال:

I am a teacher.
(من یک معلم هستم)

She is my friend.
(او دوست من است)

They are happy.
(آنها خوشحال هستند)

جملات مثبت با فعل کمکی:

ساختار: Subject + Auxiliary Verb + Main Verb + Object/Complement

مثال:

I have seen that movie.
(من آن فیلم را دیده‌ام)

They will visit us next week.
(آنها هفته‌ی بعد به دیدن ما می‌آیند)

برای تشکیل جملات مثبت، نیاز است تا با ساختار فعل‌ها و نحوه استفاده از آنها در مختلف زمان‌ها آشنا باشید. از جمله مهم‌ترین نکات در ساخت جملات مثبت، موارد زیر است:

زمان حال ساده: فعل + s (برای سوم شخص مفرد)

مثال: He works.
(او کار می‌کند)

زمان گذشته: فعل به صورت گذشته

مثال: I visited.
(من دیده‌ام)

زمان آینده با “will”: will + فعل به صورت ساده

مثال: I will go.
(من خواهم رفت)

گرامر ساخت جملات منفی:
بله، در زبان انگلیسی، جملات منفی با استفاده از واژه‌های منفی مانند “not” تشکیل می‌شوند. در ادامه به بررسی ساختار جملات منفی و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت:

جملات منفی با فعل “be” (am, is, are):
ساختار: Subject + be + not + Complement

مثال:

I am not a doctor.
(من دکتر نیستم)

She is not ready.
(او آماده نیست)

They are not at home.
(آنها در خانه نیستند)

جملات منفی با افعال معمولی در زمان حال ساده:

ساختار: Subject + do/does + not + Base form of Verb + Object

مثال:

I do not like bananas.
(من موز دوست ندارم)

He does not speak French.
(او فرانسوی صحبت نمی‌کند)

جملات منفی در زمان گذشته:

ساختار: Subject + did + not + Base form of Verb + Object

مثال:

I did not see the movie.
(من فیلم را ندیدم)

They did not eat dinner.
(آنها شام نخوردند)

جملات منفی با فعل کمکی:

ساختار: Subject + Auxiliary Verb + not + Main Verb + Object

مثال:

She has not visited Paris.
(او پاریس را ندیده است)

They will not come to the party.
(آنها به مهمانی نخواهند آمد)

برخی نکات مهم در مورد جملات منفی:

در زمان حال ساده، با استفاده از “do not” (برای I, you, we, they) و “does not” (برای he, she, it) جملات منفی می‌سازیم.
در زمان گذشته، برای تمامی ضمایر با استفاده از “did not” جمله منفی می‌سازیم.
واژه‌ی منفی “not” معمولاً بلافاصله بعد از فعل کمکی یا فعل “be” می‌آید.

انواع جملات سوالی:
جملات سوالی در زبان انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی انواع آن‌ها و گرامر ساخت آن‌ها می‌پردازیم:

Yes/No Questions (سوالات بله/خیر):

این نوع سوالات با فعل کمکی یا فعل “be” شروع می‌شوند و جواب آن‌ها معمولاً “yes” یا “no” است.

ساختار: Auxiliary Verb/Be + Subject + Main Verb + …?

مثال:

Are you happy?
Do you like coffee?
Has she finished her homework?

Wh-Questions (سوالات با Wh-):

این سوالات با کلماتی مانند what، where، when، why، who، و how شروع می‌شوند.

ساختار: Wh-word + Auxiliary Verb/Be + Subject + Main Verb + …?

مثال:

What do you want?
Where is the station?
How did he solve the problem?

Tag Questions (سوالات پیوسته):

این سوالات پس از یک جمله مثبت یا منفی آمده و برای درخواست تأیید یا مخالفت استفاده می‌شوند.

ساختار: Positive/Negative Statement + , + Negative/Positive Tag?

مثال:

You are coming to the party, aren’t you?
She doesn’t like ice cream, does she?

Choice Questions (سوالات انتخابی):

این سوالات برای ارائه گزینه‌ها استفاده می‌شوند.

ساختار: Do you want X or Y?

مثال:

Would you like tea or coffee?

Subject Questions:

در این سوالات، موضوع جمله سوال است، و به همین دلیل فعل کمکی استفاده نمی‌شود.

ساختار: Wh-word + Verb + …?

مثال:

Who wrote this book?
What happened?

 

دیدگاهتان را بنویسید