جمله انگلیسی با next to

عبارت انگلیسی next to در انگلیسی به معنای کلی “کنار ” معرفی می شود. اما در جمله سازی، می تواند مفاهیمی بیش از این را شامل شود. در زیر با ساخت جمله انگلیسی با next to به بررسی معانی دقیق تر ان پرداخته شده است.

جمله انگلیسی با next to:

در زبان انگلیسی، عبارت “next to” چندین معنا می‌تواند داشته باشد، اما بیشتر به معنای مکانی و نزدیکی به چیزی یا کسی استفاده می‌شود. در اینجا معانی مختلف و نحوه استفاده‌های مختلف این عبارت را بررسی می‌کنیم:

معنای مکانی:
کنار یا نزدیک چیزی یا کسی: “Next to” در این معنا به نزدیکی فیزیکی اشاره دارد.

مثال: The bank is next to the post office.
(بانک کنار دفتر پست قرار دارد)

مثال: I sat next to my friend during the lecture.
(من در طول سخنرانی کنار دوستم نشستم)

در ترتیب یا رتبه:
استفاده از “next to” در معانی که به ترتیب یا رتبه اشاره دارد نسبتاً کمتر است، اما به معنای “بعد از” یا “نزدیک به” در مواردی مانند رقابت‌ها یا رتبه‌بندی‌ها استفاده می‌شود.

مثال: In terms of speed, he is next to the champion.
(از نظر سرعت، او بعد از قهرمان است)

به معنای تقریباً یا نزدیک به:
در برخی موارد، “next to” به معنای “تقریباً” یا “نزدیک به” معنی خاصی استفاده می‌شود.

مثال: With that small salary, he earns next to nothing.
(با این حقوق کم، او تقریباً هیچ چیزی دریافت نمی‌کند)

در مجموع، معنای دقیق “next to” بسته به زمینه جمله می‌تواند متفاوت باشد، اما در بسیاری از موارد به معنای مکانی و نزدیکی به چیزی یا کسی استفاده می‌شود.

نحوه قرار گیری next to در جمله سازی:

عبارت “next to” یک حرف اضافه است و به معنای “کنار” یا “نزدیک” استفاده می‌شود. گرامر استفاده از “next to” در جملات نسبتاً ساده است. در اینجا چگونگی استفاده از “next to” را بررسی می‌کنیم:

استفاده به عنوان حرف اضافه مکانی:
زمانی که می‌خواهیم نشان دهیم چیز یا شخصی در مکانی نزدیک به یک چیز یا شخص دیگر قرار دارد، از “next to” استفاده می‌کنیم.

ساختار: [Subject] + [Verb] + next to + [Object/Noun]

مثال: The library is next to the school.
مثال: I sat next to her at the party.

استفاده در معانی غیرمکانی:
در بعضی موارد، “next to” به معنای “تقریباً نه” یا “تقریباً هیچ” استفاده می‌شود.

ساختار: [Subject] + [Verb] + next to + [Adjective/Noun]

مثال: He has next to no experience in marketing.
(یعنی او تقریباً هیچ تجربه‌ای در بازاریابی ندارد)

مثال: She earned next to nothing from that job.
(یعنی او تقریباً هیچ درآمدی از آن کار نداشت)

استفاده در ترتیب‌ها و رتبه‌بندی‌ها:
گاهی اوقات “next to” برای نشان دادن ترتیب یا رتبه استفاده می‌شود، اما این معنی کمتر شایع است.

ساختار: [Subject] + [Verb] + next to + [Noun]

مثال: In terms of dedication, she is next to none.
(یعنی از نظر اخلاص و تعهد، او برابر با بهترین‌هاست)

در کل، “next to” در اغلب موارد به عنوان یک حرف اضافه مکانی استفاده می‌شود. با مرور و تمرین مثال‌ها، استفاده از این عبارت در جملات مختلف آسان‌تر می‌شود.

 

نوع استفاده ساختار مثال
استفاده به عنوان حرف اضافه مکاني [Subject] + [Verb] + next to + [Object/Noun] The library is next to the school.
استفاده در معاني غيرمکاني [Subject] + [Verb] + next to + [Adjective/Noun] He has next to no experience in marketing.
استفاده در ترتيب‌ها و رتبه‌بندي‌ها [Subject] + [Verb] + next to + [Noun] In terms of dedication, she is next to none.

اصطلاحات کاربردی با next to:

عبارت “next to” بیشتر به عنوان یک حرف اضافه برای نشان‌دادن موقعیت یا مکان استفاده می‌شود. ولی همچنین در برخی اصطلاحات یا جملات مخصوصی هم می‌توان از آن بهره برد. در اینجا چند اصطلاح و جمله کاربردی با “next to” را مرور می‌کنیم:

Next to impossible: به معنای “تقریباً ناممکن” یا “خیلی سخت”.

مثال: Finding a job in this economy is next to impossible.

Next to nothing: به معنای “تقریباً هیچ” یا “خیلی کم”.

مثال: I bought this shirt on sale for next to nothing.

Next to each other: به معنای “کنار یکدیگر”.

مثال: The twins always sit next to each other.

Be next to the last: به معنای “یکی مانده به آخر” یا “قبل از آخرین چیز یا شخص”.

مثال: In the race, he was next to the last to finish.

Next to godliness: عبارت کامل “Cleanliness is next to godliness” به معنای “نظافت نشان‌دهنده پرستش و مذهبیت است”، یک اصطلاح است که بیان‌کننده اهمیت نظافت است.

مثال: Always keep your surroundings clean because cleanliness is next to godliness.

هرچند “next to” در اکثر موارد به معنای “کنار” یا “نزدیک به” استفاده می‌شود، ولی همان‌طور که مشاهده کردید، در برخی اصطلاحات خاص، معانی متفاوت و منحصر به فردی دارد. توجه به این اصطلاحات و جملات می‌تواند به شما کمک کند تا معانی مختلف و غیرمستقیم “next to” را درک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید