جمله با look for

look for عبارتی مکمل است که به معنای گشتن یا جست و جوی چیزی ست. این عبارت با قرار گرفتن در بازه های زمانی مختلف، ساختار گرامری ویژه ای به خود می گیرد. به منظور درک بهتر از ساختار این عبارت، جمله با look for در زمان های مختلف و شرایط متفاوت ارائه شده است.

جمله با look for:

“look for” یک عبارت فعلی است که معمولاً به معنی “جستجو کردن برای” یا “دنبال چیزی یا کسی بودن” استفاده می‌شود. در اغلب موارد، “look for” به معنی تلاش برای پیدا کردن چیزی یا کسی است که گم شده یا نیاز دارید.

کاربرد ها:
جستجو برای چیز گم‌شده:

“I can’t find my glasses; I’ve been looking for them all morning.”
“She spent hours looking for her lost keys.”

دنبال چیزی یا کسی بودن به منظور تحصیل یا خرید:

“They are looking for a new house in the suburbs.”
“I’m looking for a book on ancient history.”

دنبال فرصت یا شغل بودن:

“He’s looking for a new job in marketing.”
“Are you actively looking for opportunities in this field?”

استفاده در سیاقات اجتماعی:

“If you’re looking for John, he’s out in the garden.”
“If you’re looking for a good restaurant in town, I can recommend a few.”

نکات مهم:

تفاوت با “look at”:

“look for” به معنی جستجو یا تلاش برای پیدا کردن چیزی است، در حالی که “look at” به معنی مشاهده یا دیدن چیزی است.

مثال: “I look for my glasses every morning.”
(هر روز دنبال عینک‌ام می‌گردم)

در مقابل “I look at my glasses before putting them on.”
(قبل از آنکه عینک‌ام را بزنم به آن نگاه می‌کنم)

استفاده با زمان‌های مختلف:

“look for” می‌تواند با زمان‌های مختلف به کار برود:

“I am looking for my phone.” (حال استمراری)

“I looked for it yesterday.” (گذشته ساده)

“I have been looking for it for hours.” (حال کامل استمراری)

گرامر استفاده از look for در زمان های مختلف:

Present Simple (زمان حال ساده)

I look for my glasses every morning.
هر صبح دنبال عینک‌ام می‌گردم

Present Continuous (زمان حال استمراری)

She is looking for her keys right now.
او در حال حاضر دنبال کلیدهایش می‌گردد

Present Perfect (زمان حال کامل)

They have looked for a new house for months.
آنها ماه‌هاست که دنبال یک خانه جدید می‌گردند

Present Perfect Continuous (زمان حال کامل استمراری)

I have been looking for my book for an hour.
من یک ساعت است که دنبال کتابم می‌گردم

Past Simple (زمان گذشته ساده)

He looked for his wallet but couldn’t find it.
او دنبال کیف پولش گشت ولی نتوانست آن را پیدا کند

Past Continuous (زمان گذشته استمراری)

We were looking for her when she suddenly appeared.
ما داشتیم دنبال او می‌گشتیم وقتی به طور ناگهانی ظاهر شد

Past Perfect (زمان گذشته کامل)

By the time you called, they had looked for the cat everywhere.
وقتی تو زنگ زدی، آنها همه‌جا دنبال گربه گشته بودند

Past Perfect Continuous (زمان گذشته کامل استمراری)

She had been looking for her pen for days before she finally found it.
او چند روز بود که دنبال خودکارش می‌گشت قبل از اینکه سرانجام آن را پیدا کند

Future Simple (زمان آینده ساده)

They will look for a solution tomorrow.
آنها فردا دنبال یک راه حل خواهند گشت

Future Continuous (زمان آینده استمراری)

At this time tomorrow, I will be looking for a new dress.
در همین وقت فردا، من دنبال یک لباس جدید خواهم گشت

Future Perfect (زمان آینده کامل)

By the end of the month, you will have looked for all possible options.
تا پایان ماه، تو همه گزینه‌های ممکن را جستجو خواهی کرد

Future Perfect Continuous (زمان آینده کامل استمراری)

In three hours, he will have been looking for his dog for a full day.
در سه ساعت دیگر، یک روز کامل خواهد شد که او دنبال سگش می‌گردد

زمان صرف فعل مثال
Present Simple look for I look for my glasses.
Present Continuous am/is/are looking for She is looking for her keys.
Present Perfect have/has looked for They have looked for a new house.
Past Simple looked for He looked for his wallet.
Past Continuous was/were looking for We were looking for her.
Future Simple will look for They will look for a solution.
Future Continuous will be looking for I will be looking for a new dress.

تفاوت look for و search:

“look for” و “search” هر دو به معنی “جستجو کردن” یا “دنبال چیزی گشتن” استفاده می‌شوند، ولی با این وجود، در بعضی موارد از نظر استفاده و نوع جستجو ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشند. در زیر تفاوت‌های کلیدی این دو عبارت را بررسی کرده‌ام:

نوع جستجو:

Look for: معمولاً به معنی جستجوی چیزی که گم شده یا مورد نیاز است استفاده می‌شود. وقتی شما می‌دانید چه چیزی را می‌خواهید اما هنوز آن را پیدا نکرده‌اید، از “look for” استفاده می‌کنید.

مثال: I’m looking for my glasses.
(من دنبال عینک‌ام می‌گردم)

Search: معمولاً به معنی جستجو در یک محدوده یا منطقه خاص برای پیدا کردن چیزی یا کسی استفاده می‌شود. این جستجو می‌تواند فیزیکی یا الکترونیکی باشد.

مثال: The police searched the house for evidence.
(پلیس خانه را برای پیدا کردن شواهد جستجو کرد)

مثال: I searched the internet for the answer.
(من اینترنت را برای پیدا کردن پاسخ جستجو کردم)

استراکچر گرامری:

Look for: “for” یک حرف اضافه است و بعد از “look” می‌آید.
Search: می‌تواند به تنهایی استفاده شود یا با حرف اضافه “for”، ولی اگر یک منطقه یا مکان خاص برای جستجو ذکر شود، حرف اضافه “in” استفاده می‌شود.

مثال: She searched the drawer.
(او کشوی را جستجو کرد)

مثال: She searched in the drawer for the letter.
(او در کشو به دنبال نامه جستجو کرد)

بازه جستجو:

Look for: ممکن است جستجوی عام یا خاص باشد.
Search: معمولاً جستجوی دقیق‌تر و متمرکز‌تر است.
هر دو عبارت در بسیاری از موارد قابل تبادل هستند، اما موارد استفاده و نوع جستجو باعث می‌شوند که در برخی زمان‌ها یکی از آن‌ها مناسب‌تر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید