جمله با much

اسامی در انگلیسی به دو دسته کلی قابل شمارش و غیر قابل شمارش معرفی می شوند. Much کلمه ای به معنی “زیاد” است که برای اشیا و چیز های غیر قابل شمارش استفاده می شود. جمله با much نیازمند رعایت نکات خاصی است که در زیر به ان پرداخته شده است.

جمله با much:

کلمه “much” در زبان انگلیسی به معنای “زیاد” است و معمولاً با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

I don’t have much money.
(من زیاد پول ندارم)

There isn’t much time left.
(زمان زیادی باقی نمانده است)

She has so much talent.
(او خیلی استعداد دارد)

“much” همچنین می‌تواند به عنوان یک قید نیز استفاده شود:

I don’t like coffee much.
(من زیاد قهوه دوست ندارم)

با این حال، “much” معمولاً در سوالات و جملات منفی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی که در جملات مثبت استفاده می‌شود، معمولاً با کلماتی مانند “so”, “too”, یا “very” ترکیب می‌شود.
مثلاً:

Do you have much experience in this field?
(آیا در این زمینه تجربه زیادی دارید؟)

I don’t watch much TV these days.
(این روزها زیاد تلویزیون تماشا نمی‌کنم)

He has so much energy.
(او انرژی زیادی دارد)

اما اگر از اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌کنید، باید از “many” به جای “much” استفاده کنید.

اسامی که با much به کار برده می شوند:

کلمه “much” عمدتاً با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. البته لازم به ذکر است که تعداد نامحدودی اسم غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی وجود دارد، اما در اینجا به برخی از متداول‌ترین و زیاد استفاده شده‌ترین اسم‌های غیرقابل شمارش اشاره می‌کنم:

Water (آب)
Money (پول)
Information (اطلاعات)
Music (موسیقی)
Advice (نصیحت)
Knowledge (دانش)
Furniture (مبلمان)
Bread (نان)
Milk (شیر)
Time (زمان)

English Farsi
Water آب
Money پول
Information اطلاعات
Music موسيقي
Advice نصيحت
Knowledge دانش
Furniture مبلمان
Bread نان
Milk شير
Time زمان

گرامر ساخت جملات ساده، پرسشی و منفی با much:

البته! “Much” عمدتاً با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود و بیشتر در جملات منفی و پرسشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینجا گرامر و قالب ساختاری این جملات را می‌توانید مشاهده کنید:

جمله ساده:
[فاعل] + [فعل] + much + [اسم غیرقابل شمارش]

She has much knowledge.

جمله منفی:
[فاعل] + [فعل کمکی] + not + much + [اسم غیرقابل شمارش]

I don’t have much time.
She doesn’t need much assistance.

جمله پرسشی:
[فعل کمکی] + [فاعل] + have/need/etc. + much + [اسم غیرقابل شمارش]?

Do you have much experience?
Does she need much help?

یادآوری: در جملات مثبت، ممکن است بیشتر از ترکیباتی مانند “a lot of” یا “plenty of” استفاده شود تا “much”، مگر اینکه “much” با واژه‌های تاکیدی مانند “so” یا “very” ترکیب شود:

She has a lot of knowledge.
(روایت معمول‌تر)

She has so much knowledge.

بررسی تفاوت و شباهت های much و many:

“Much” و “Many” هر دو به معنی “زیاد” در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند، اما در چهارچوب‌های گرامری مختلفی به کار می‌روند. در اینجا به تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو واژه پرداخته می‌شود:

تفاوت‌ها:

نوع اسم:
Much: با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. مثلاً water, information, love, music و …

I don’t have much water.
We didn’t receive much information.

Many: با اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شود. مثلاً books, apples, cars, dogs و …

She has many books.
There aren’t many apples left.

موقعیت در جمله:
Much عمدتاً در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود:

Is there much water left?
(پرسشی)

I don’t have much time.
(منفی)

Many نیز می‌تواند در جملات مثبت، منفی، و پرسشی استفاده شود:

How many cars do you have?
(پرسشی)

I have many friends.
(مثبت)

She doesn’t have many books.
(منفی)

شباهت‌ها:

هر دو واژه برای نشان دادن مقدار یا تعداد زیاد استفاده می‌شوند.
هر دو می‌توانند در جملات منفی و پرسشی استفاده شوند.
در برخی موارد، می‌توان از هر دو به جای یکدیگر با استفاده از کلمات جایگزین مانند “a lot of” استفاده کرد:

I don’t have much money. = I don’t have a lot of money.

She has many books. = She has a lot of books.

استثناهای استفاده از much:

واژه “much” به طور عمده با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود و اغلب در جملات منفی و پرسشی به کار می‌رود. ولی استثناها و موارد خاصی وجود دارد که “much” در جملات مثبت یا سایر ساختارها استفاده می‌شود:

با واژه‌های تاکیدی: وقتی “much” با واژه‌های تاکیدی مانند “so”, “too”, یا “very” استفاده شود، می‌تواند در جملات مثبت نیز به کار برود.

She was so much happier after the news.
I like it very much.
It’s too much for me to handle.

در مقایسه‌ها: “much” می‌تواند در جملات مقایسه‌ای به کار برود:

He is much taller than his brother.
This one is much better than that one.

بعد از “as…as”: وقتی “much” در ترکیب با ساختار “as…as” استفاده می‌شود:

She is not as much excited as I thought she would be.
It isn’t as much about talent as it is about hard work.

در بعضی اصطلاحات: “Much” در برخی اصطلاحات یا عبارات ثابت به کار می‌رود، حتی اگر این استفاده با قواعد معمولی “much” همخوانی نداشته باشد.

Thank you very much.
Much appreciated.
As much as I’d love to help, I can’t.

در متون رسمی یا ادبی: در متون رسمی، گاهی “much” در جملات مثبت بدون هرگونه تاکید خاصی استفاده می‌شود.

The city has much beauty to offer.
He spoke of the much sorrow he felt.

دیدگاهتان را بنویسید