جمله با want

Want می تواند در انگلیسی به معانی مختلفی تعبیر شود. این کلمه هم به عنوان فعل و هم به عنوان عبارت های اسمی استفاده می شود. همچنین از نظر معنی می تواند به معنای خواستن، تمایل، نیاز ، کمبود و … باشد. در زیر با کمک ساخت انواع جمله با want، به بررسی انواع معانی ان پرداخته شده است.

جمله با want:

کلمه “want” در زبان انگلیسی دارای چندین معنا می‌باشد. در زیر برخی از معانی اصلی و کاربردهای این کلمه آورده شده است:

نیاز داشتن یا خواستن: این معنا معمولاً در زمینه‌هایی استفاده می‌شود که فردی چیزی را خواهان است یا به آن نیاز دارد.

مثال: “I want a cup of coffee.”
(من یک فنجان قهوه می‌خواهم)

کمبود یا فقدان: در این معنا، “want” به کمبود یا نبود چیزی اشاره دارد.

مثال: “There is a want of food in the region due to the drought.”
(به دلیل خشکسالی، در این منطقه کمبود غذا وجود دارد)

تمایل یا آرزو داشتن: زمانی که شخصی چیزی را آرزو می‌کند یا به دنبال چیزی است.

مثال: “I want to travel the world.”
(من می‌خواهم به دور دنیا سفر کنم)

به عنوان یک فعل: “want” می‌تواند به معنای “نیاز داشتن به” استفاده شود.

مثال: “The plants want water.”
(گیاهان به آب نیاز دارند)

در برخی عبارات: “want” در ترکیب با دیگر کلمات می‌تواند معانی خاص دیگری پیدا کند، مانند “for want of” که به معنی “به دلیل کمبود یا نبود” است.

مثال: “The project failed for want of funding.”
(پروژه به دلیل کمبود مالی شکست خورد)

اینها فقط برخی از معانی و کاربردهای کلمه “want” در زبان انگلیسی هستند و بسته به زمینه و متن، معانی دیگری نیز می‌تواند داشته باشد.

Want به عنوان فعل:

در زیر “want” در مختلف زمان‌های انگلیسی صرف شده است:

Simple Present:

I/you/we/they want
he/she/it wants

Present Continuous:

am/is/are wanting

Present Perfect:

have/has wanted

Present Perfect Continuous:

have/has been wanting

Simple Past:

Wanted

Past Continuous:

was/were wanting

Past Perfect:

had wanted

Past Perfect Continuous:

had been wanting

Simple Future:

will want

Future Continuous:

will be wanting

Future Perfect:

will have wanted

Future Perfect Continuous:

will have been wanting

Conditional Present (would):

would want

Conditional Present Continuous (would be):

would be wanting

Conditional Perfect (would have):

would have wanted

Conditional Perfect Continuous (would have been):

would have been wanting

این صرف‌ها برای فرد اول مفرد می‌باشد، و برای سایر اشخاص (مانند او، ما، شما، آنها) باید تغییرات مناسبی در افعال کمکی (مانند am/is/are و have/has) ایجاد کنید.

جمله با want:

در زیر برای هر معنی از “want” یک جمله آورده‌ شده است:

نیاز داشتن یا خواستن:

جمله: “I want a cup of tea.”
معنی: من یک فنجان چای می‌خواهم

کمبود یا فقدان:

جمله: “There is a want of proper healthcare facilities in the remote areas.”
معنی: در مناطق دورافتاده، کمبود امکانات بهداشتی مناسب وجود دارد

تمایل یا آرزو داشتن:

جمله: “I want to become a doctor.”
معنی: من می‌خواهم دکتر شوم

به عنوان یک فعل (نیاز داشتن به):

جمله: “The garden wants some attention; the weeds have taken over.”
معنی: باغچه به مراقبت نیاز دارد؛ علف‌های هرز غلبه کرده‌اند

در برخی عبارات (به دلیل کمبود یا نبود):

جمله: “For want of a better option, they chose the available one.”
معنی: به دلیل نبود گزینه بهتر، آنها گزینه موجود را انتخاب کردند

رایج ترین اصطلاحات با کلمه want:

کلمه “want” در بسیاری از اصطلاحات و عبارات زبان انگلیسی استفاده می‌شود. در زیر برخی از رایج‌ترین اصطلاحات با استفاده از “want” آورده شده است:

Want for nothing: داشتن همه چیزی که نیاز دارید یا خواسته‌اید.

For want of: به دلیل کمبود یا نبود چیزی.

Want in (on something): مایل بودن به مشارکت یا داشتن نقشی در چیزی.

Want out: خواستن خارج شدن از یک وضعیت یا رابطه.

If you want my opinion: اگر نظر منو می‌خوای.

All you ever wanted: همه چیزی که همیشه خواسته‌ای.

Don’t want to go there: نخواهید به آن موضوع یا مکان بروید
(اصطلاحاً به معنی نخواهید به آن موضوع وارد شوید)

What do you want?: شما چه می‌خواهید؟
(ممکن است به شکل تهدیدآمیز یا عصبانی به کار برده شود)

What more do you want?: بیشتر از این چه می‌خواهید؟

دیدگاهتان را بنویسید