حرف اضافه قبل از سال در انگلیسی

اضافه کردن سال ها در جملات انگلیسی به روش های متعددی صورت می گیرد. قوانین و گرامر اضافه کردن سال در یک جمله روش های متعددی دارد. یکی از نکات مهم در این امر، افزودن حرف اضافه قبل از سال در انگلیسی است. حروف اضافه برای انجام این کار، حروف خاصی هستند که در زیر به آن ها پرداخته شده است.

حرف اضافه قبل از سال در انگلیسی:

برای بیان سال‌ها در زبان انگلیسی، تعدادی قوانین و روش‌های مختلف وجود دارد. در زیر به برخی از این قوانین با مثال اشاره می‌شود:

برای سال‌های دو رقمی:

معمولاً به صورت دو قسمت به آن‌ها اشاره می‌شود.

75: Seventy-five (1975: Nineteen seventy-five)
89: Eighty-nine (1989: Nineteen eighty-nine)

برای سال‌های ابتدای قرن 20:

معمولاً به آن‌ها به صورت “nineteen hundred” اشاره شده و سپس دو رقم آخر ذکر می‌شوند.

1905: Nineteen oh five
1912: Nineteen twelve

برای سال‌هایی که در قرن 21 هستند:

معمولاً به صورت “two thousand” و سپس سال ذکر می‌شود.

2001: Two thousand one
2010: Two thousand ten
2025: Two thousand twenty-five

برای سال‌های قبل از قرن 20:

به طور مشابه به سال‌های قرن 20، اما با استفاده از “eighteen”، “seventeen” و غیره به جای “nineteen”.

1850: Eighteen fifty
1709: Seventeen oh nine

هنگام اشاره به دهه‌ها:

با استفاده از عبارت “the” به همراه اسم دهه و پسوند “s”.

1960s: The sixties
1980s: The eighties
2000s: The two thousands

برای اشاره به قرون:

1700s: The seventeenth century
1800s: The eighteenth century
1900s: The nineteenth century

وقتی به سال‌ها اشاره می‌شود، نباید به آن‌ها به صورت اعداد به کار برده شده در ریاضیات فکر کرد. به عبارت دیگر، 1900 را باید به عنوان “nineteen hundred” خواند، نه “one thousand nine hundred”.

حرف اضافه قبل از سال در انگلیسی چه حروفی هستند:

حروف اضافه‌ای که قبل از “سال” در زبان انگلیسی معمولاً استفاده می‌شوند، شامل “in”، “for”، و “since” هستند. بیایید هر یک را توضیح دهیم:

in: وقتی می‌خواهیم به یک سال خاص اشاره کنیم.

مثال: I was born in 1990.

for: وقتی می‌خواهیم نشان دهیم چه مدت زمانی چیزی ادامه پیدا کرده است.

مثال: I have lived here for 3 years.

since: وقتی می‌خواهیم زمان شروع یک فعالیت یا وقوع یک رویداد را نشان دهیم.

مثال: I have been studying English since 2015.

حرف اضافه توضيح مثال
in اشاره به يک سال خاص I was born in 1990.
for نشان‌دهنده مدت زمان I have lived here for 3 years.
since نشان‌دهنده زمان شروع I have been studying English since 2015.

استثناهای حروف اضافه قبل از سال در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، استفاده از حروف اضافه ممکن است با استثنا‌ها و چالش‌هایی همراه باشد. برای حروف اضافه مرتبط با “سال”، در برخی موارد ممکن است از حروف اضافه دیگری به جز “in”، “for”، و “since” استفاده کنیم. برخی از این استثناها عبارت‌اند از:

at: وقتی می‌خواهیم به یک فترهٔ خاص در سال اشاره کنیم.

مثال: At the turn of the century, many changes occurred.

by: وقتی می‌خواهیم نشان دهیم چیزی قبل از یک زمان معینی اتفاق افتاده است.

مثال: The project will be completed by 2025.

during: اگر به یک بازه زمانی خاص در یک سال اشاره کنیم.

مثال: The city received a lot of rainfall during 2019.

until/till: برای نشان دادن ادامه چیزی تا یک زمان معین.

مثال: The contract is valid until 2023.

after/before: برای اشاره به یک زمان پیش یا پس از یک سال خاص.

مثال: The town prospered after 1900.
مثال: Life was very different before 2000.

between … and …: برای نشان دادن یک بازه زمانی.

مثال: The war lasted between 1914 and 1918.

چند مثال و معنی برای انواع حروف اضافه قبل از سال:
در اینجا چند مثال و معنی برای استفاده از حروف اضافه قبل از “سال” در انگلیسی آمده است:

in

مثال: She was born in 1990.
معنی: او در سال 1990 متولد شده است

for

مثال: I have been working here for 5 years.
معنی: من پنج سال است که در اینجا کار می‌کنم

since

مثال: They have been married since 2000.
معنی: آن‌ها از سال 2000 ازدواج کرده‌اند

at

مثال: The technology boom happened at the turn of the century.
معنی: بوم فناوری در اواخر قرن رخ داد

by

مثال: I need to finish this project by 2022.
معنی: من باید این پروژه را تا سال 2022 به پایان برسانم

during

مثال: The country faced economic challenges during 2008.
معنی: کشور در سال 2008 با چالش‌های اقتصادی مواجه شد

until/till

مثال: The shop is open until midnight.
معنی: فروشگاه تا نیمه شب باز است

after

مثال: The economic recovery started after 2010.
معنی: بازیابی اقتصادی پس از سال 2010 شروع شد

before

مثال: People used typewriters before the 1990s.
معنی: مردم قبل از دهه 1990، از ماشین تحریر استفاده می‌کردند

between … and …

مثال: The first World War happened between 1914 and 1918.
معنی: جنگ جهانی اول میان سال‌های 1914 تا 1918 رخ داد

دیدگاهتان را بنویسید