حرف اضافه مکان در انگلیسی

حروف اضافه کلماتی هستند که قبل از اسم یا ضمیر امده و بین اجزا جمله ارتباط برقرار می کنند.حروف اضافه مکان، نشان دهنده موقعیت اجزا مفهوم جمله نسبت به یکدیگر هستند.

حرف اضافه مکان در انگلیسی:

حرف اضافه (preposition) در زبان انگلیسی، کلمات کوتاهی است که معمولاً قبل از اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی مکانی، زمانی یا دیگر روابط معنایی میان عناصر جمله است.
وقتی صحبت از حروف اضافه مکان می‌شود، این حروف اضافه نشان‌دهنده‌ی موقعیت یا مکان چیزی نسبت به چیز دیگری در جمله هستند.

انواع حروف اضافه مکان:

در زیر برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین حروف اضافه مکانی به همراه معنی و مثال آورده شده‌اند:

in (در)
مثال: She is in the room.

on (روی)
مثال: The book is on the table.

under (زیر)
مثال: The cat is under the table.

above (بالای، بر فراز)
مثال: The lamp is above the table.

below (زیر، پایین‌تر از)
مثال: The fish swim below the surface.

over (بر فراز)
مثال: The plane flew over the mountains.

beside / next to (کنار)
مثال: The shop is next to the post office.

between (بین دو چیز)
مثال: The ball is between the two chairs.

among (بین چند چیز یا افراد)
مثال: He was standing among the crowd.

towards (به سمت)
مثال: She walked towards the door.

into (به داخل)
مثال: He went into the house.

out of (خارج از، از داخل به بیرون)
مثال: She came out of the room.

across (از طریق، از سمتی به سمتی دیگر)
مثال: We walked across the bridge.

through (از طریق، از میان)
مثال: They went through the tunnel.

around (دور، اطراف)
مثال: Kids are playing around the house.

against (موازی، به طرف، در مقابل)
مثال: He leaned the bike against the wall.

along (در کنار، طولی)
مثال: They walked along the river.

past (از کنار چیزی گذشتن)
مثال: He walked past the shop.

behind (پشت، عقب)
مثال: The dog hid behind the tree.

in front of (مقابل، جلو)
مثال: The car is parked in front of the house.

near / close to (نزدیک)
مثال: The school is near my house.

far from (دور از)
مثال: The hotel is far from the beach.

beyond (فراتر از، بیرون از حدود)
مثال: The mountains are beyond those hills.

by (نزدیک، کنار)
مثال: He sat by the window.

Preposition Meaning Example
in در The keys are in the drawer.
on روي The book is on the table.
under زير The cat is under the bed.
between ميان The park is between the school and the library.
next to / beside کنار She is sitting next to me.
above بالاي The picture hangs above the fireplace.
below زير، در زير The temperature is below freezing.
near نزديک The shop is near the station.

نکات مهم در استفاده از حرف اضافه مکان در انگلیسی:

نکات خاصی وجود دارد که ممکن است باعث گیجی شود. در زیر برخی از نکات کلیدی و استثناهایی که می‌توانند مفید باشند، آورده شده‌اند:

نکته استفاده از “in”, “on”, “at”:

in: برای مکان‌های بزرگ‌تر مثل کشورها، شهرها، استان‌ها:

“in Iran”, “in Tehran”

on: برای سطوح:

“on the table”, “on the floor”

at: برای مکان‌های خاص یا نقاط دقیق:

“at the bus stop”, “at the corner”

“in” برای برخی واژه‌های زمانی هم استفاده می‌شود، مثل:

“in the morning”, “in 2020”, “in January”.

استفاده از “between” و “among”:

between: وقتی صحبت از دو نفر یا دو چیز خاص می‌شود:

“The secret was kept between Alice and Bob.”

among: وقتی به گروهی از افراد یا اشیاء اشاره می‌شود:

“There was an agreement among the family members.”

“near” و “close to” هر دو به معنی نزدیک هستند، اما ممکن است در سیاق‌های مختلف استفاده شوند.

“by” و “next to” هر دو به معنی کنار یا نزدیک به چیزی استفاده می‌شوند، اما “by” ممکن است همچنین به معنای “توسط” هم استفاده شود:

“The book written by Mark.”

بررسی استثناها در استفاده از این حروف اضافه:

استثناهای خاص: در برخی موارد، استفاده از حرف اضافه با توجه به معنی فعل متفاوت است. مثلاً:

“Listen to the music.” (به موسیقی گوش دهید)

ولی

“Look at the picture.” (به تصویر نگاه کنید)

“Wait for the bus.” (برای اتوبوس منتظر بمانید)

ولی

“Search for the keys.” (برای کلیدها جستجو کنید)

در بعضی موارد، استفاده یا عدم استفاده از حرف اضافه ممکن است معنی جمله را تغییر دهد:

“He went to school.”
(او به مدرسه رفت)

در مقابل

“He went to the school.”
(او به ساختمان مدرسه رفت)

برخی حروف اضافه در انگلیسی ممکن است در فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر معادل دقیقی نداشته باشند، پس بهتر است به جای ترجمه مستقیم، کاربرد و معنی آن‌ها در جمله را در نظر بگیرید.
برای یادگیری بهتر حروف اضافه، تمرین و مطالعهٔ جملات مختلف و استفاده از آن‌ها در مکالمات روزمره اهمیت زیادی دارد. افعال عبارتی (phrasal verbs) نیز معمولاً با حروف اضافه ترکیب می‌شوند و ممکن است معانی متفاوتی داشته باشند، پس به آن‌ها نیز توجه داشته باشید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید