حروفهای ترکیبی انگلیسی

در انگلیسی، تعدادی حروف صدادار و تعدادی حروف بی صدا وجود دارد. هرکدام از این حروف دارای صورت مخصوص به خود هستند. گاهی، یک حرف بی صدا و صدادار، و یا دو بی صدا ترکیب شده و حروفهای ترکیبی انگلیسی را میسازند. این حروف تعدادی مشخص بوده و در زیر به توضیح انان پرداخته شده است.

حروفهای ترکیبی انگلیسی:

در زبان انگلیسی، حروف الفبا به دو دسته تقسیم می‌شوند: حروف صدادار (vowels) و حروف بی‌صدا (consonants).

حروف صدادار: این حروف شامل 5 حرف است و به ترتیب عبارتند از:

A (ای)
E (ایی)
I (آی)
O (او)
U (یو)

مابقی حروف الفبا در دسته بی صدا ها قرار دارند. بعضاً، حرف “Y” نیز در برخی کلمات به عنوان یک حرف صدادار به حساب می‌آید، اما در بسیاری از مواقع به عنوان یک حرف بی‌صدا تلفظ می‌شود.
حروف ترکیبی در زبان انگلیسی به ترکیب‌هایی از دو یا بیشتر حرف اشاره می‌شود که با هم تلفظ شده و یک صدای مشخص را تولید می‌کنند. در ادامه به برخی از این ترکیب‌ها، همراه با مثال و معنی آن‌ها اشاره می‌شود:

ch – مانند:

“chair” (کرسی)
“church” (کلیسا)

sh – مانند:

“shoe” (کفش)
“wish” (آرزو)

th – می‌تواند دو صدا داشته باشد:

“thin” (نازک) – صدای بی‌صدا
“that” (آن) – صدای صدادار

ph – مانند:

“phone” (تلفن)
“photo” (عکس)

wh – مانند:

“what” (چه)
“wheel” (چرخ)

gh – گاهی اوقات بی‌صدا است:

“light” (روشن)
“enough” (کافی)

ng – مانند:

“long” (دراز)
“ring” (حلقه یا زنگ زدن)

ck – مانند:

“back” (پشت)
“brick” (آجر)

qu – مانند:

“queen” (ملکه)
“quick” (سریع)

wr – مانند:

“write” (نوشتن)
“wrong” (اشتباه)

kn – مانند:

“knee” (زانو)
“knife” (چاقو)

sc :

“science” (علم)
“scissors” (قیچی)

rh – مانند:

“rhythm” (ریتم)
“rhino” (کرگدن)

gn – مانند:

“gnome” (یک موجود افسانه‌ای)
“sign” (علامت یا امضا – در اینجا ‘g’ بی‌صدا است)

mb – مانند:

“dumb” (خاموش یا کم مغز – در اینجا ‘b’ بی‌صدا است)
“thumb” (شست)

ps – در آغاز برخی کلمات:

“psychology” (روان‌شناسی)
“psalm” (سمع)

pt – در آغاز برخی کلمات:

“pterodactyl” (یک دایناسور با پر)
“ptosis” (افتادگی پلک)

ts – مانند:

“cats” (گربه‌ها)
“boots” (کفش‌ها)

tch – مانند:

“watch” (ساعت یا تماشا کردن)
“hatch” (لوکه زدن یا دریچه)

dge – مانند:

“bridge” (پل)
“badge” (نشان)

ough – این ترکیب در انگلیسی می‌تواند به چندین صورت مختلف تلفظ شود:

“thought” (فکر کردن)
“through” (از طریق)
“rough” (خشن)
“cough” (سرفه زدن)
“bough” (شاخه درخت)

ea – این ترکیب نیز می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد:

“bread” (نان) – کوتاه
“beach” (ساحل) – طولانی

oo – مانند:

“book” (کتاب) – صدای کوتاه
“moon” (ماه) – صدای طولانی

aw – مانند:

“paw” (پنجه)
“saw” (دیدن یا اره)

ow – می‌تواند دو صدا داشته باشد:

“cow” (گاو) – همانند “ou”
“slow” (آهسته) – همانند “o”

ou – مانند:

“out” (بیرون)
“soup” (سوپ)

 

حرف ترکيبي تلفظ
ch چ
sh ش
th ث يا ذ
ph f
wh w
gh g يا بي‌صدا
ng نگ
ck k
qu kw
ow ou يا o
ee ee
ea e يا ee
oo oo يا u
ou ou يا ?
oi oy
oy oy
aw aw
au aw
air air
eer eer
are ar
ce s
ci sh
cy s
gh bي‌صدا يا gh
gn n يا gn
kn n
mb m
wr r
rh r
sc sk يا s
ps ps
pt pt
ts ts
tch ch
dge j
ough multiple sounds

استثناها و نکات مهم در ارتباط با حروفهای ترکیبی انگلیسی:

حروف ترکیبی در زبان انگلیسی گاهی اوقات با قوانین و استثنائات خاص خود همراه هستند. در زیر برخی از نکات مهم و استثنائات مرتبط با حروف ترکیبی آورده شده‌اند:

ch

معمولاً به صورت “چ” تلفظ می‌شود مانند “child”.
در برخی کلمات از زبان‌های خارجی به صورت “k” تلفظ می‌شود مانند “chaos” یا “choir”.

sh

تقریباً همیشه به صورت “ش” تلفظ می‌شود مانند “shoe”.

th

می‌تواند به صورت صامت “ث” مانند “think” یا “ذ” مانند “the” تلفظ شود.

wh

در برخی لهجه‌ها به صورت “w” تلفظ می‌شود مانند “what”.
در برخی لهجه‌ها با یک صدای خوشه‌ای “hw” تلفظ می‌شود.

ph

معمولاً به صورت “f” تلفظ می‌شود مانند “phone”.

gh

در وسط یا آخر برخی کلمات ممکن است بی‌صدا باشد، مانند “light” یا “though”.
در کلماتی مانند “ghost” به صورت “g” تلفظ می‌شود.

ough

این ترکیب در کلمات مختلف به روش‌های متفاوتی تلفظ می‌شود: “through” (رو), “rough” (راف), “cough” (کاف), “thought” (ثات), و “bough” (باو).

qu

معمولاً به صورت “kw” تلفظ می‌شود مانند “queen”.

ow و ou

هر دو می‌توانند به صورت “ou” مانند “out” یا “sound” یا به صورت “o” مانند “snow” یا “slow” تلفظ شوند.

ea

می‌تواند به صورت “ee” مانند “sea” یا “e” مانند “bread” تلفظ شود.

ie و ei

قاعده “i قبل از e مگر بعد از c” برای تعیین ترتیب این حروف در بسیاری از کلمات مفید است، ولی استثناء‌های زیادی هم دارد. مانند “receive” (صحیح) در مقابل “believe” (صحیح).

c

قبل از “e”, “i”, یا “y” معمولاً به صورت “s” تلفظ می‌شود مانند “census”، و در سایر موارد به صورت “k” تلفظ می‌شود مانند “cat”.
این نکات فقط بخشی از استثنائات و قوانین مرتبط با حروف ترکیبی زبان انگلیسی است. برای یادگیری کامل و درست تلفظ، استفاده از منابع تلفظ و شنیدن کلمات در زبان واقعی بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید