حروف اضافه در زبان آلمانی – گرامر کامل حرف اضافه آلمانی با مثال

در این قسمت توضیحات جامعی درمورد حروف اضافه در زبان آلمانی داده شده است. با لرن انگلیسی همراه باشید.

حروف اضافه در زبان آلمانی

حروف اضافه در زبان آلمانی :

حروف اضافه کلمه یا گروهی از کلمات است که عبارت های اسمی را به بقیه ی جمله وصل میکند. چهار نوع حرف اضافه در زبان آلمانی وجود دارد:

 1. حروف اضافه در زبان آلمانی برای مفعول مستقیم
 2. حروف اضافه در زبان آلمانی برای مفعول غیر مستقیم
 3. حروف اضافه در زبان آلمانی برای حالت مالکیت
 4. حروف اضافه در زبان آلمانی دوگانه (هم برای مفعول مستقیم هم غیر مستقیم)

حروف اضافه برای مفعول مستقیم

در جدول زیر حروف اضافه برای مفعول مستقیم، ترجمه و مثال آنها را میبینید:

 Bis

تا / به / به وسیله …  bis nächste Woche  تا هفته ی بعد …

 Durch

 از میان / از وسط  Wir gehen durch das  Tor  ما از میان دروازه رد شدیم .یا از بین ان رد شدیم

 Entlang

 در طول / به سمت …  Sie fährt die Straße  entlang  او به سمت پایین خیابان میرود

 Für

 برای  Er kocht für seine  Freundin  او برای دوست دخترش آشپزی میکند
 Gegen  در مقابل / برای  gegen die Mauer

در مقابل دیوار …

 Ohne  بدون…  ohne Wasser

 بدون آب  …

 Um

 در / اطراف  um Mitternacht

 در نیمه شب

حروف اضافه برای مفعول غیر مستقیم

در جدول زیر حروف اضافه برای مفعول غیر مستقیم ، ترجمه و مثال آن نوشته شده است :

Aus

 از / بیرون از  aus dem Supermarkt  از سوپر مارکت

 Bei

 در / نزدیک  bei meinem Vater Haus  در خانه ی پدرم …

 Mit

 با  mit meiner Mutter  با مادرم …

 Nach

 بعد/ برای  nach der Schule  بعد از مدرسه

 Seit

 از / برای  Seit Februar

 از ماه فوریه

 Von  از  weg von zu Hause

 دور از خانه…

 Zu

 به  zu den Geschäften  gehen

 رفتن به خرید

حروف اضافه در حالت مالکیت

حروف اضافه در حالت مالکیت : از این حروف اضافه در مواقع رسمی یا نوشتن نامه استفاده میکنیم که عبارتند از :

 • anstatt (به جای )
 • während (در طول )
 • trotz (علیرغم/ با اینکه )
 • wegen (به خاطر اینکه)
 • außerhalb (بیرون از )
 • innerhalb (داخل / درون)
 • oberhalb (بالای)
 • unterhalb (درزیر )
 • diesseits (در این سمت)
 • jenseits (در سمت دیگر)
 • beiderseits (در دو سمت )

Seine Wohnung liegt außerhalb des Stadtkerns.
آپارتمان او در بیرون از مرکز شهر قرار دارد

Ich ging trotz einer Erkältung zur Arbeit.
علیرغم سرما خوردگیم به سر کار رفتم

حروف اضافه دو گانه

برخی حروف اضافه در زبان آلمانی وجود دارند که هم برای مفعول مستقیم و هم غیر مستقیم استفاده میشوند.

یک راه حل برای تشخیص آنها:

زمانی که به یک حرکت یا جنبش یا جهت اشاره میکنیم ، از حرف اضافه ی مفعول مستقیم استفاده میکنیم و زمانی که به یک مکان یا موقعیت اشاره میکنیم، از حرف اضافه ی مفعول غیر مستقیم استفاده میکنیم. که عبارتند از :

 An

 به / در

 Auf

 بر روی

 Hinter

 پشت

 In

 در / به

 Neben

 کنار

1: “Legte es auf den Schreibtisch”
آن را روی میز بزار

در این جمله در مورد حرکت و جنبش چیزی صحبت میشود. چون قرار است چیزی را حرکت دهیم و روی میز بگذاریم. پس از حرف اضافه ی مفعول مستقیم یعنی auf den استفاده کرده ایم.

2:”Es ist auf dem Schreibtisch”
آن وسیله روی میز است

در این جمله از یک مکان فیزیکی یعنی میز صحبت شده است پس از حرف اضافه ی auf dem که حرف اضافه ی مفعولی غیر مستقیم است استفاده میکنیم.

مطالب مرتبط

خودآموز زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید