حروف ربط در زبان آلمانی – همه چیز درمورد حروف ربط در آلمانی

امروز به بحث گرامری حروف ربط در زبان آلمانی پرداخته ایم. با لرن انگلیسی همراه باشید.

حرف ربط در زبان آلمانی:

حرف ربط حرف هایی مانند : و / اما/ بنابراین / زیرا هستند که جملات کوتاه را به هم وصل میکنند و باعث ساخته شدن جملات بزرگتر میشوند .

دو نوع حروف ربط در زبان آلمانی وجود دارد:

  1. حرف ربط همپایه
  2. حرف ربط وابسته

زمانی که حرف ربط همپایه در جمله وجود دارد چه جمله ی اول و چه جمله ی دوم به همان ترتیب اصلی خود باقی میماند. مثلا جای فعل عوض نمیشود.

این گروه از حرف ربط جمله هایی که اهمیت یکسانی دارند و در یک مضمون هستند را به هم وصل میکنند. حرف ربط در ابتدای جمله دوم قرار میگیرد و سپس جمله ی دوم به ترتیب خود نوشته میشود.

حروف ربط در زبان آلمانی

حروف ربط همپایه – حروف ربط در زبان آلمانی نوع اول

und

و

aber

اما

denn

زیرا

oder

یا

sondern

اما

beziehungsweise

یا

doch

اما /اگر چه

jedoch

اما / اگر چه

allein

اما  متاسفانه

مثال :

Andy ist sehr intelligent, aber er hat einfach keinen Ehrgeiz.
اندی خیلی باهوش است اما جاه طلب نیست

Sie ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sondern [sie] schreibt auch Kinderbücher.
او نه تنها مادر 3 تا بچه است بلکه نویسنده ی کتاب کودکان نیز هست

Er wurde nach Hause geschickt, denn er war krank.
او به خانه فرستاده شد چون مریض بود

Ich mag es, zu zeichnen und zu malen.
من نقاشی کشیدن و رنگ امیزی را دوست دارم

حرف ربط همپایه ی دو قسمتی :

این حروف نیز همانند حروف یک قسمتی ترتیب کلمات را در جمله نگه میدارند و عبارتند از :

entweder … oder

either … or(این یا ان )

sowohl … als auch

both … and(هر دو )

weder … noch

neither … nor(نه این نه ان )

einerseits, … andererseits

on the one hand … on the other hand(از یک نظر / از نظر دیگر )

mal … mal

sometimes … sometimes(بعضی وقتاها اینجور / بعضی وقتها اونجور)
teils … teils

partly … partly(تا حدی)

مثال :

Entweder wir gehen heute ins Kino oder wir gehen morgen.
ما هم میتونیم امروز بریم سینما هم فردا هر کدوم که بخوای

Ich mag sowohl Richard Wagner als auch Richard Strauss.
من از هر دوی اونها خوشم میاد . هم ریچارد وانگر هم ریچارد استراس

Es ist weder eine besonders schöne Stadt noch sind ihre Bewohner freundlich.
اینجا نه شهر خوبیه نه مردم دوستانه ایی داره

حرف ربط وابسته – حروف ربط در زبان آلمانی نوع دوم

برخلاف حرف ربط همپایه، حرف ربط وابسته ترتیب کلمات در جمله را جابه جا میکند و باعث میشود فعل به انتهای جمله انتقال یابد. این حروف عبارتند از :

bevor

قبل از

nachdem

بعد از

ehe

قبل از

seit, seitdem

از یک زمان

während

در حالی که / در طول

als

زمانی که (در گذشته)

wenn

زمانی که (در حال و اینده)اما / اگر

wann

چه زمانی

bis

تا / به وسیله

obwohl

اگرچه

als ob, als wenn, als

مثل اینکه

sooft

هروقتی

sobald

هر چه زودتر

solange

تا زمانی که

da

زیرا

indem

به وسیله

weil

زیرا

ob

اگر چه

falls

اگر / در صورت

wenn

اگر / زمانی که

um … zu

به منظور

dass

که

sodass

به طوری که

damit

به طوری که

زمانی که به یک عمل در گذشته اشاره میکنیم و آن عمل کاملا تمام شده است از حرف als استفاده میکنیم .مثال :

Als ich ein Kind war, mochte ich keinen Brokkoli.
زمانی که بچه بودم کلم بروکلی رو دوست نداشتم .

حرف ربط wenn در زمانی استفاده میشود که از تکرار یک اتفاق صحبت میشود. مثال :

[Immer] wenn ich nach Heidelberg gehe, schaue ich mir das Schloss an.
هر وقت که به هدلبرگ میرم از قلعه دیدن میکنم .

به جای wenn میتوان از حرف fall برای نشان دادن امکان پذیر بودن یک اتفاق استفاده کرد .مثال:

If this is true, I don’t want to imagine the consequences.
حتی اگر حقیقت داشته باشد هم نمیخواهمم به عواقبش فکر کنم

از حرف ربط wann تنها برای جملات سوالی استفاده میشود. مثال :

?Wann gehst du nach Stuttgart
کی میخوای بری Stuttgart ؟

تفاوت بین حرف های nach و nachclem این است که nach همراه با اسم استفاده میشود در صورتی که nachclem همراه با یک عمل یا فعل استفاده میشود .

Da و weil هر دو به معنی زیرا میباشند اما da حالت رسمی تر و محترمانه تر دارد .

و در بین حرف های ehe و bevor حرف ehe برای حالت های رسمی به کار میرود .

حرف ربط dass همانند حرف ربط that در زبان انگلیسی است و بعضی مواقع میتوان ان را حذف کرد .

مثال :

Wir sollten uns treffen, bevor es dunkel wird.
ما باید قبل از تاریکی هوا همدیگر رو ملاقات کنیم

Während des Vortrages ist er eingeschlafen.
در هنگام کنفرانس احساس خواب الودگی کرد

Er hat bis um acht Uhr geschlafen
او تا ساعت 8 خواب بود

Obwohl er nur zwölf Jahre alt ist, ist er ein begnadeter Schlagzeuger.
اگرچه او تنها 8 سال دارد اما یک درام زن با استعداد است

Um ihr eine Freude zu machen, hat er ihr Blumen gekauft.
به خاطر اینکه او را خوشحال کند برایش گل خرید

Er glaubt, dass die Erde eine Scheibe sei.
او اعتقاد دارد که زمین گرد است

Er glaubt, die Erde sei eine Scheibe.
او اعتقاد دارد زمین گرد است

سعی کردیم همراه با مثال هایی حروف ربط در زبان آلمانی را به طور کامل به شما توضیح دهیم.

مطالب مرتبط

آموزش زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

حروف اضافه در زبان آلمانی

1 دیدگاه دربارهٔ «حروف ربط در زبان آلمانی – همه چیز درمورد حروف ربط در آلمانی;

دیدگاهتان را بنویسید