حروف مصوت انگلیسی

در زبان انگلیسی، حروف الفبا به دو دسته‌ی صدادار (voiced) و بی‌صدا (voiceless یا unvoiced) تقسیم می‌شوند. حروف مصوت یا صدا دار، شامل حروفی همچون a o u و … هستند که برای تلفظ آن ها تارهای صوتی از عمق حنجره فعالیت می کنند. حروف بی صدا یا صامت شامل حروفی همچون s t g و … هستند. برخی از حروف نیز در دسته نیم صدا قرار دارند که می توانند در هر دو گروه نقش داشته باشند. در ادامه به توضیح و بررسی حروف مصوت انگلیسی پرداخته شده است.

حروف مصوت انگلیسی:

در زبان انگلیسی، حروف الفبا به دو دسته‌ی صدادار (voiced) و بی‌صدا (voiceless یا unvoiced) تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی براساس این است که هنگام تلفظ چنین حروفی، اگر حنجره (vocal cords) ما به حالت ویبره شود، آن حرف را صدادار می‌نامیم و در غیر این صورت، آن را بی‌صدا می‌گوییم.

در زیر، حروف الفبای انگلیسی را بر اساس این تقسیم‌بندی فهرست می‌کنیم:

حروف بی‌صدا (voiceless):

p (مانند “pen”)
t (مانند “top”)
k (مانند “cat”)
f (مانند “fish”)
s (مانند “snake”)
sh (مانند “shoe”)
ch (مانند “chair”)
th (در کلماتی مانند “think”)

حروف صدادار (voiced):

b (مانند “bat”)
d (مانند “dog”)
g (مانند “go”)
v (مانند “vase”)
z (مانند “zoo”)
zh (در کلماتی مانند “measure” یا “genre”)
j (مانند “judge”)
th (در کلماتی مانند “this”)

همچنین، تمامی حروف صدا‌دار (vowels)، یعنی a, e, i, o, u (و گاهی y وقتی به عنوان یک صدای مستقل عمل می‌کند مانند “cry”) همگی صدادار می‌باشند.

این تقسیم‌بندی، به ویژه در اموری مانند تلفظ، فونولوژی، و نحوه‌ی تأثیر گذاری برخی قواعد گرامری اهمیت دارد.

بررسی حروف مصوت انگلیسی :

حروف مصوت در زبان انگلیسی شامل حروف زیر هستند:

A (a)
E (e)
I (i)
O (o)
U (u)

گاهی اوقات، حرف “Y” نیز به عنوان یک مصوت عمل می‌کند، وقتی که در یک کلمه مانند “cry” یا “gym” استفاده شود.

بعضی از قواعد مرتبط با حروف مصوت در انگلیسی عبارتند از:

قاعده‌ی “i before e except after c”: این قاعده به معنی “i قبل از e مگر اینکه بعد از c بیاید” است. مثلاً:

believe
piece
ceiling (استثنا)

استفاده از “an” قبل از مصوت: وقتی یک کلمه با یک مصوت شروع می‌شود، معمولاً از “an” به جای “a” استفاده می‌کنیم. مثل:

an apple
an elephant
an interesting book

حروفی که به صورت مداوم تکرار می‌شوند: وقتی یک حرف مصوت به صورت مداوم در یک کلمه تکرار می‌شود، معمولاً به معنای صدای طولانی از آن مصوت است. مثلاً:

“meet” در مقابل “met”
“note” در مقابل “not”

“e” در انتهای کلمات: وقتی یک کلمه با “e” ختم می‌شود، اغلب باعث می‌شود حرف مصوت قبلی آن به صدای طولانی تبدیل شود:

“cap” در مقابل “cape”
“hop” در مقابل “hope”

قاعده‌ی تغییر “y” به “ies”: وقتی یک کلمه با “y” ختم می‌شود و قبل از آن یک حرف صامت باشد، در حالت جمع “y” به “ies” تغییر می‌کند:

city -> cities
baby -> babies

قاعده‌ی “silent e”: در بسیاری از کلمات، حرف “e” در انتها بی‌صدا است، اما تأثیری بر تلفظ حرف مصوت قبلی دارد:

“cake” (که در آن “a” به صدای طولانی تبدیل می‌شود، اما “e” بی‌صدا است).

بررسی حروف صامت انگلیسی :

حروف صامت در زبان انگلیسی همان حروفی هستند که مصوت نیستند. این حروف شامل:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y (گاهی اوقات, وقتی مثل یک مصوت عمل نمی‌کند), Z

بعضی از قواعد و نکات مرتبط با حروف صامت در انگلیسی عبارتند از:

حروف صامت در کلمات: بعضی از حروف در بعضی کلمات بی‌صدا هستند:

The ‘k’ in “knight”
The ‘w’ in “wrist”
The ‘l’ in “could”
The ‘g’ in “gnome”
The ‘p’ in “pneumonia”
The ‘t’ in “castle”

“gh” در انتهای برخی کلمات: در بعضی کلمات, “gh” در انتها بی‌صدا است.

“though”
“high”
“through”

حروف مضاعف: در بسیاری از کلماتی که دو حرف صامت متوالی دارند, فقط یکی از آن‌ها تلفظ می‌شود:

“knee” (تنها “n” تلفظ می‌شود)
“thumb” (تنها “m” تلفظ می‌شود)

 

“wr” در ابتدای کلمات: وقتی “wr” در ابتدای یک کلمه قرار دارد, “w” بی‌صدا است.

“write”
“wrinkle”
“wrist”

“mb” در انتهای کلمات: وقتی “mb” در انتهای یک کلمه قرار دارد, “b” بی‌صدا است.

“lamb”
“comb”
“dumb”

قاعده‌ی “silent e”: همانطور که قبلاً اشاره شد, “e” در انتهای برخی کلمات بی‌صدا است اما تأثیر بر تلفظ حرف مصوت قبلی دارد.

این فقط برخی از نکات و قواعد مربوط به حروف صامت در زبان انگلیسی بودند. مانند بسیاری از جوانب دیگر زبان انگلیسی, استثناهای زیادی وجود دارد و بهترین روش برای یادگیری تلفظ صحیح کلمات, شنیدن آن‌ها در مکالمات واقعی و تمرین مداوم است.

حروف نیم صدا:
در زبان انگلیسی، مفهوم حروف “نیم صدا” به نام “semivowels” وجود ندارد. اما احتمالاً شما به دنبال چیزی مانند “glides” یا “approximants” هستید. در زبان‌شناسی، glides یا approximants به حروفی اشاره می‌کند که صدایی مشابه حروف مصوت دارند، ولی به طور دقیق مصوت نیستند و در تلفظ به شکل مشابه مصوت‌ها به وجود می‌آیند. در انگلیسی، دو حرف معروف این دسته “w” و “y” هستند.

W: مانند “water”, “wet”, “window”
Y: مانند “yes”, “yarn”, “yellow”

حروف صدا دار (Vowels) حروف بي‌صدا (Consonants) حروف با نقش دوگانه
A, E, I, O, U (و گاهي Y) B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z Y

دیدگاهتان را بنویسید