حروف نیمه صدا دار انگلیسی

در زبان انگلیسی، حروف می‌توانند به دو دسته تقسیم شوند: حروف صدادار و حروف بی‌صدا. حروف صدادار (vowels) در شامل پنج حرف و مابقی در دسته بی صدا ها قرار دارند. اما در این بین، برخی حروف تحت عنوان نیمه صدا دار شناخته می شوند. اصطلاح “نیمه صدادار” به طور معمول در توصیف فونتیک زبان انگلیسی استفاده نمی‌شود. اما اگر شما به حروفی اشاره دارید که هنگام تلفظ نه تنها باید از وسط گلو صدا بیاید (مثل حروف صدادار)، بلکه همچنین باید مانعی در جریان هوا ایجاد شود (مثل حروف بی‌صدا)، پس می‌توان به آن‌ها به عنوان حروف نیمه صدادار اشاره کرد. در ادامه به توضیح دقیق حروف نیمه صدا دار انگلیسی پرداخته شده است.

حروف نیمه صدا دار انگلیسی:

در زبان انگلیسی، حروف می‌توانند صدادار یا بی‌صدا باشند. تفاوت بین این دو نوع حرف در این است که هنگام تلفظ حروف صدادار، ارتعاشی در وسط گلو (در غده‌های صدا) ایجاد می‌شود، در حالی که در حروف بی‌صدا چنین ارتعاشی وجود ندارد.

حروف صدادار:

b (مانند “baby”)
d (مانند “dog”)
g (مانند “go”)
j (مانند “judge”)
l (مانند “love”)
m (مانند “mom”)
n (مانند “no”)
ng (مانند “song”)
r (مانند “red”)
th (مانند “the”)
v (مانند “vase”)
w (مانند “water”)
y (در بعضی واژه‌ها مانند “yes”)
z (مانند “zoo”)
zh (در بعضی واژه‌ها مانند “measure”)

حروف بی‌صدا:

p (مانند “pen”)
t (مانند “top”)
k (مانند “cat”)
ch (مانند “chair”)
f (مانند “fish”)
th (مانند “think”)
s (مانند “snake”)
sh (مانند “she”)
h (مانند “hat”)

توجه داشته باشید که بعضی از حروف، مانند “th”، می‌توانند هم صدادار و هم بی‌صدا باشند، بسته به کلمه و موقعیتشان در آن کلمه.

حروف نیمه صدا دار انگلیسی :

اصطلاح “نیمه صدادار” به طور معمول در توصیف فونتیک زبان انگلیسی استفاده نمی‌شود. اما اگر شما به حروفی اشاره دارید که هنگام تلفظ نه تنها باید از وسط گلو صدا بیاید (مثل حروف صدادار)، بلکه همچنین باید مانعی در جریان هوا ایجاد شود (مثل حروف بی‌صدا)، پس می‌توان به آن‌ها به عنوان حروف نیمه صدادار اشاره کرد.

در این معنا، حروف زیر می‌توانند به عنوان “نیمه صدادار” در نظر گرفته شوند:

l (مانند “love”)
r (مانند “red”)
w (مانند “water”)
y (در واژه‌هایی مانند “yes”)
m (مانند “mom”)
n (مانند “no”)
ng (مانند “song”)

این حروف در تلفظ ممکن است همراه با ارتعاش صدا (صدادار بودن) و همراه با مانع در جریان هوا (بی‌صدا بودن) باشند. اما توجه داشته باشید که استفاده از اصطلاح “نیمه صدادار” برای توصیف این حروف نیست یک استاندارد رایج و ممکن است در منابع مختلف به این مفهوم اشاره نشود.

حروف نیمه صدا دار انگلیسی چه زمانی در دسته صدادار ها و چه زمانی در دسته بی صدا ها محسوب می شوند:
حروفی که معمولاً به عنوان حروف “نیمه صدادار” در نظر گرفته می‌شوند شامل “l”, “r”, “w”, “y”, “m”, “n”, و “ng” هستند. این حروف در واقع می‌توانند در دو شرایط متفاوت باشند، یعنی صدادار یا بی‌صدا.

در واقع، وقتی که این حروف تلفظ می‌شوند، غده‌های صدا همیشه ارتعاش می‌کنند، بنابراین آن‌ها همیشه “صدادار” هستند. اما این حروف برخی اوقات به طور فونتیکی با حروف بی‌صدا مرتبط می‌شوند، زیرا هنگام تلفظ آن‌ها، جریان هوا می‌تواند محدود یا مسدود شود.

برای مثال:

حرف “p” یک صامت بی‌صدا است. وقتی کلمه “plum” را تلفظ می‌کنیم، “p” بی‌صدا است، اما “l” همچنان صدادار است، حتی اگر به طور فونتیکی به عنوان یک حرف متصل به “p” در نظر گرفته شود.

حرف “t” نیز یک صامت بی‌صدا است. در کلمه “try”، “t” بی‌صدا است، اما “r” همچنان صدادار است.

به همین ترتیب، حروف نیمه صدادار ممکن است در موقعیت‌های مختلف به طور فونتیکی با حروف بی‌صدا مرتبط شوند، اما از نظر فیزیکی، آن‌ها همیشه صدادار هستند زیرا غده‌های صدا هنگام تلفظ آن‌ها ارتعاش می‌کند.

استثناهای دسته بندی حروف انگلیسی بر اساس صدادار و بی صدا و نیمه صدا:

زبان انگلیسی دارای حروفی است که ممکن است بسته به موقعیتشان در کلمه یا مکانی که قرار دارند، به صورت صدادار یا بی‌صدا تلفظ شوند. این استثناها و تغییرات می‌توانند کمی گیج‌کننده باشند. در اینجا به برخی از این استثناها اشاره می‌شود:

حرف “s”: در بسیاری از موارد، “s” بی‌صدا است (مانند “snake”)، اما گاهی اوقات، به خصوص وقتی قبل از یک حرف دیگر صدادار قرار می‌گیرد، صدادار می‌شود و به صورت “z” تلفظ می‌شود (مانند “rose”).

“th”: این ترکیب دارای دو تلفظ است: بی‌صدا مانند “think” و صدادار مانند “the”.

حروف نیمه صدادار: حروف مانند “l”, “r”, “w”, “y”, “m”, “n”, و “ng” از نظر فیزیکی همیشه صدادار هستند چرا که غده‌های صدا هنگام تلفظ آن‌ها ارتعاش می‌کند. ولی در برخی موارد از نظر فونتیکی با حروف بی‌صدا مرتبط می‌شوند.

حرف “g”: این حرف معمولاً صدادار است، مانند در “go”. اما وقتی در ترکیباتی مانند “gn” در کلمه “gnome” یا “gh” در “ghost” قرار می‌گیرد، ممکن است تلفظ نشود یا بی‌صدا باشد.

حرف “c”: این حرف می‌تواند به عنوان یک “k” بی‌صدا تلفظ شود مانند در “cat”، یا به عنوان یک “s” بی‌صدا تلفظ شود مانند در “circuit”.

دیدگاهتان را بنویسید