زمان آینده ساده در انگلیسی با مثال

در این مطلب از سایت لرن انگلیسی درمورد “زمان آینده ساده در انگلیسی با مثال” توضیح می‌دهم.

زمان آینده ساده چیه؟

وقتی می‌خواهیم در مورد اتفاق‌ها و چیزهایی که در آینده خواهند افتاد، حرف بزنیم، از زمان آینده ساده استفاده می‌کنیم. به‌جای استفاده از کلمه‌هایی مثل “خواهم” یا “نخواهم”، از کلمه “will” استفاده می‌کنیم.

چجوری ازش استفاده کنیم؟

هنگامی که می‌خواهیم درباره چیزی که در آینده رخ می‌دهد صحبت کنیم، می‌توانیم از “زمان آینده ساده” استفاده کنیم. به این صورت که بعد از کلمه “will”، فعل اصلی بیاید.

فرمول زمان آینده ساده در انگلیسی

[فعل کمکی “will” یا “shall”] + [فعل اصلی]

مثال‌ها:

1. من فردا به مدرسه می‌روم.
– I will go to school tomorrow.

2. او هفته آینده به مهمانی می‌آید.
– She will come to the party next week.

3. آنها امشب تلویزیون نمی‌بینند.
– They won’t watch TV tonight.

پرسش‌ها:

اگر بخواهیم در مورد چیزی که در آینده ممکن است رخ بدهد، سوال بپرسیم، از “زمان آینده ساده” استفاده می‌کنیم. برای این کار، کلمه “will” را قبل از فاعل می‌آوریم.

مثال‌ها:

 آیا تو برای من به تولدم می‌آیی؟
– Will you come to my birthday party?

 آیا او فوتبال می‌بازد اگر تکالیفش را تمام کند؟
– Will he play soccer if he finishes his homework?

خیلی راحت، درسته؟ حالا می‌توانی با استفاده از “زمان آینده ساده” در مورد اتفاق‌ها و چیزهایی که تو آینده می‌خواهند افتاد، حرف بزنی.

۱۰ مثال از زمان آینده ساده در حالت جمله مثبت

 1. ۱. I will play football tomorrow.
  (من فردا فوتبال بازی خواهم کرد)
 2. She will read a book.
  (او یک کتاب می‌خواند)
 3. They will visit their grandmother.
  (آن‌ها مادربزرگ‌شان را می‌بینند)
 4. We will eat ice cream.
  (ما بستنی می‌خوریم)
 5. You will receive a gift.
  (تو یک هدیه دریافت خواهی کرد)
 6. He will watch a movie.
  (او یک فیلم می‌بیند)
 7. The cat will sleep soon.
  (گربه به زودی می‌خوابد)
 8. My father will fix the car.
  (پدرم ماشین را تعمیر می‌کند)
 9. The sun will shine tomorrow.
  (آفتاب فردا می‌تابد)
 10. The birds will sing in the morning.
  (پرندگان صبح می‌خوانند)

۱۰ مثال از زمان آینده ساده جملات پرسشی

 1. Will you come to the party?
  (آیا تو به مهمانی می‌آیی؟)
 2. Will she travel to Paris?
  (آیا او به پاریس می‌رود؟)
 3. Will they play football this weekend?
  (آیا آن‌ها این آخر هفته فوتبال بازی می‌کنند؟)
 4. Will we have a test tomorrow?
  (آیا ما فردا یک امتحان داریم؟)
 5. Will he buy a new car?
  (آیا او یک ماشین جدید می‌خرد؟)
 6. Will the weather be sunny?
  (آیا هوا آفتابی خواهد بود؟)
 7. Will the movie start at 8 o’clock?
  (آیا فیلم ساعت ۸ شروع می‌شود؟)
 8. Will they help us with the project?
  (آیا آن‌ها به ما در پروژه کمک می‌کنند؟)
 9. Will you need any assistance?
  (آیا تو به کمک نیاز داری؟)
 10. Will the cat catch the mouse?
  (آیا گربه موش را می‌گیرد؟)

۱۰ مثال از زمان آینده ساده جملات منفی

 1. She will not go to the party tomorrow.
  او فردا به مهمانی نخواهد رفت
 2. They will not finish the project on time.
  آن‌ها پروژه را به موقع تمام نخواهند کرد
 3. I will not eat ice cream tonight.
  من امشب بستنی نخواهم خورد
 4. We will not travel to Paris next summer.
  ما تابستان آینده به پاریس سفر نخواهیم کرد
 5. He will not read that book.
  او آن کتاب را نخواهد خواند
 6. You will not see him at the event.
  تو او را در رویداد نخواهی دید
 7. It will not rain tomorrow.
  فردا باران نخواهد بارید
 8. She will not study for the exam.
  او برای امتحان مطالعه نخواهد کرد
 9. They will not help us with the preparations.
  آن‌ها به ما در آماده‌سازی‌ها کمک نخواهند کرد
 10. I will not watch the movie tonight.
  من امشب فیلم را نخواهم دید

دیدگاهتان را بنویسید