زمان افعال در زبان انگلیسی

زمان فعل به موقعیت زمان یا حالتی بستگی دارد که فعل در ان بازه انجام گرفته یا قصد انجام دارد. زمان افعال در زبان انگلیسی ماندد دیگر زمان ها، منجر به تغییر ساختار کلمه فعل می شود.

زمان افعال در زبان انگلیسی:

زمان فعل در زبان‌ها به موقعیت زمانی عمل یا حالتی اشاره می‌کند که با فعل نشان داده می‌شود. در زبان انگلیسی، زمان‌های فعل می‌تواند اطلاعاتی در مورد زمان اتفاق یک عمل یا حالت را بدهد. در انگلیسی، زمان به سه دسته کلی گذشته، حال و اینده تقسیم می شود. در کنار این دسته بندی کلی، دسته بندی های زیر شاخه ای نیز وجود دارد .

 

  • زمان حال، شامل: حال ساده، استمراری، کامل، کامل استمراری
  • زمان گذشته یا ماضی شامل: ماضی ساده، استمراری، کامل، کامل استمراری
  • زمان اینده: آینده ساده، استمراری، کامل، کامل استمراری

 

بررسی ساختار مهمترین زمان افعال در زبان انگلیسی:

مهم‌ترین زمان‌های فعل در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

Simple Present (زمان حال ساده)

ساختار: [Subject + Verb (base form for plural, “s/es” form for singular)]

مثال: He works every day.
(او هر روز کار می‌کند)

Present Continuous (زمان حال استمراری)

ساختار: [Subject + am/is/are + Verb-ing]

مثال: She is studying now.
(او الان در حال مطالعه است)

Simple Past (زمان گذشته ساده)

ساختار: [Subject + Verb in past form]

مثال: They visited the museum.
(آنها موزه را بازدید کردند)

Past Continuous (زمان گذشته استمراری)

ساختار: [Subject + was/were + Verb-ing]

مثال: I was watching TV when you called.
(وقتی تو زنگ زدی من تلویزیون تماشا می‌کردم)

Present Perfect (زمان حال کامل)

ساختار: [Subject + have/has + Past Participle]

مثال: We have finished our homework.
(ما تکلیف خود را تمام کرده‌ایم)

Present Perfect Continuous (زمان حال کامل استمراری)

ساختار: [Subject + have/has + been + Verb-ing]

مثال: They have been playing football for an hour.
(آنها یک ساعت است که فوتبال بازی می‌کنند)

Simple Future (زمان آینده ساده)

ساختار: [Subject + will + Verb]

مثال: She will travel to Paris.
(او به پاریس سفر خواهد کرد)

Future Continuous (زمان آینده استمراری)

ساختار: [Subject + will + be + Verb-ing]

مثال: I will be reading this evening.
(من امشب در حال خواندن خواهم بود)

Future Perfect (زمان آینده کامل)

ساختار: [Subject + will + have + Past Participle]

مثال: By next year, he will have graduated from university.
(تا سال بعد، او از دانشگاه فارغ التحصیل شده است)

Future Perfect Continuous (زمان آینده کامل استمراری)

ساختار: [Subject + will + have + been + Verb-ing]

مثال: By 5 o’clock, she will have been working for 8 hours.
(تا ساعت 5، او 8 ساعت کار کرده است)

البته در زبان انگلیسی زمان‌های فعل دیگری نیز وجود دارد، اما زمان‌های فوق جزء مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها هستند.

 

زمان فعل ساختار مثال
Simple Present Subject + Verb (base form) He works every day.
Present Continuous Subject + am/is/are + Verb-ing She is studying now.
Simple Past Subject + Verb (past form) They visited the museum.
Past Continuous Subject + was/were + Verb-ing I was watching TV.
Present Perfect Subject + have/has + Past Participle We have finished our homework.
Present Perfect Continuous Subject + have/has + been + Verb-ing They have been playing football.
Simple Future Subject + will + Verb She will travel to Paris.
Future Continuous Subject + will + be + Verb-ing I will be reading.
Future Perfect Subject + will + have + Past Participle He will have graduated.
Future Perfect Continuous Subject + will + have + been + Verb-ing She will have been working for 8 hours.

دیگر زمان های فعل در انگلیسی:

جز زمان‌های اصلی که پیشتر معرفی شدند، در زبان انگلیسی زمان‌های فعل دیگری نیز وجود دارد که شاید به نسبت کمتر مورد استفاده قرار گیرند یا در ساختار‌های خاصی به کار بروند. برخی از این زمان‌ها عبارت‌اند از:

Past Perfect (زمان گذشته کامل)

ساختار: [Subject + had + Past Participle]

مثال: After she had left, I found her wallet.

Past Perfect Continuous (زمان گذشته کامل استمراری)

ساختار: [Subject + had + been + Verb-ing]

مثال: I realized she had been crying when I saw her red eyes.

Future in the Past

این زمان برای بیان عملی است که در گذشته قصد داشته باشیم انجام دهیم.

ساختار: [Subject + was/were + going to + Verb] یا [Subject + would + Verb]

مثال: He said he would visit us the next day.

Conditional Simple (زمان شرطی ساده)

ساختار: [Subject + would + Base form of verb]

مثال: I would go if I had the time.

Conditional Continuous (زمان شرطی استمراری)

ساختار: [Subject + would + be + Verb-ing]

مثال: I would be working now, but I’m feeling sick.

Conditional Perfect (زمان شرطی کامل)

ساختار: [Subject + would + have + Past Participle]

مثال: If you had called me, I would have come.

Conditional Perfect Continuous (زمان شرطی کامل استمراری)

ساختار: [Subject + would + have + been + Verb-ing]

مثال: If you had called me earlier, I would have been waiting for you.

همچنین در زبان انگلیسی “زمان‌های شرطی” وجود دارد که با استفاده از افعال مدالی مانند “would”، “could”، و “might” به وجود می‌آیند. این زمان‌ها برای بیان احتمالات، قصدها، یا شرایط فرضی استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید