ساختار will

فعل will یکی از اصلی ترین فعل های زبان انگلیسیت. این فعل برای نشان دادن کارهایی در زمان اینده مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار will به گونه ایست که با قرار گرفتن در کنار افعال، ان را به زمان آینده نسبت می دهد.

ساختار will:

“will” در زبان انگلیسی یکی از افعال کمکی است که برای بیان احتمال، قصد یا تصمیمات آینده استفاده می‌شود. همچنین “will” به عنوان یک مدال برای نشان دادن توانایی، اراده یا تصمیم در مواقع خاص نیز به کار می‌رود.

نحوه‌ی ساخت فعل با کمک “will”:
وقتی می‌خواهیم یک فعل را در آینده به کار ببریم، معمولاً از “will” به همراه فعل ساده (بدون تغییر و به شکل اصلی) استفاده می‌کنیم.

نمونه:

I will go to the market tomorrow.
(من فردا به بازار می‌روم)

They will study for the exam.
(آن‌ها برای امتحان می‌خوانند)

در سوالات با “will”, ساختار معمولاً به شکل زیر است:

Will + subject + base form of the verb

نمونه:

Will you come to the party? (آیا شما به مهمانی می‌آیید؟)

برای ساخت جملات منفی، از “not” بلافاصله بعد از “will” استفاده می‌شود:
نمونه:

I will not (won’t) attend the meeting.
(من در جلسه شرکت نخواهم کرد.)

 

استثناها و فعل‌هایی که نمی‌توان با “will” ساخته شد:
در واقع، هیچ فعل خاصی نیست که نتوان با “will” به کار برد، اما برخی استثناها وجود دارد:
با فعل‌هایی که در حالت معنایی توانایی، احتمال یا واجبیت را نشان می‌دهند مانند “can”, “may”, “must” معمولاً از “will” استفاده نمی‌شود.
در بیان قوانین طبیعی یا حقایق علمی، معمولاً از حال ساده استفاده می‌شود، نه “will”. نمونه: “The sun rises in the east.” (خورشید از مشرق می‌طلعد.)

 

فرق “will” و “going to”:

در زبان گفتاری گاهی از “going to” به جای “will” استفاده می‌شود تا نشان‌دهنده تصمیماتی باشد که قبلاً گرفته شده است. در کل، “will” یکی از مؤلفه‌های مهم در زبان انگلیسی است، ولی همچون دیگر قواعد، استفاده‌ از ان به موقعیت و معنای جمله بستگی دارد.

“will”:

برای پیش‌بینی‌هایی که بر اساس نظر شخصی یا حدس مطرح می‌شوند، برای قصدها و تصمیم‌هایی که به طور لحظه‌ای گرفته می‌شوند و برای وعده‌ها استفاده می‌شود.

پیش‌بینی: It will rain tomorrow.
تصمیم لحظه‌ای: I’m cold. I will close the window.
وعده: I will call you tonight.

“going to”:

برای پیش‌بینی‌هایی که بر اساس شواهد واقعی مطرح می‌شوند، برای تصمیم‌هایی که قبلاً گرفته شده و برای برنامه‌های آینده استفاده می‌شود.

پیش‌بینی بر اساس شواهد: Look at those dark clouds. It’s going to rain.
تصمیم قبلی: We’re going to visit our grandparents next weekend.
برنامه‌ریزی: She is going to start a new job next month.

شباهت will و going to:

“will” و “going to” هر دو برای بیان اتفاقات و احوالات آینده در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. اما شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد:
هر دو برای بیان آینده استفاده می‌شوند.
هر دو می‌توانند برای بیان تصمیمات و برنامه‌ها به کار روند.

تفاوت‌ها:

نحوه استفاده در تصمیم‌گیری:
“will”: برای تصمیم‌هایی که در همان لحظه و به صورت لحظه‌ای گرفته می‌شوند.

مثل: “It’s too hot here. I will open the window.”

“going to”: برای تصمیم‌هایی که قبلاً گرفته شده‌اند.

مثل: “I’ve decided to lose weight. I am going to join a gym.”

پیش‌بینی بر اساس شواهد:

“will”: برای پیش‌بینی‌هایی بدون شواهد ملموس و بر اساس نظر شخصی. مثل: “I think Brazil will win the World Cup.”
“going to”: وقتی پیش‌بینی بر اساس شواهد واقعی و ملموس انجام می‌شود. مثل: “Look at those dark clouds. It’s going to rain.”

اطمینان:

“will”: معمولاً بیان‌کننده یک احتمال یا اطمینان کمتری نسبت به “going to” است.
“going to”: اغلب بیان‌کننده یک اطمینان بیشتر نسبت به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد است.
هرچند در بسیاری از موارد می‌توان از هر دو ساختار به صورت قابل معاوضه استفاده کرد، اما درک تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا از هر یک به طور مناسب در زمینه‌های مختلف استفاده کنید.

نحوه سوالی کردن فعل با ساختار سوالی کردن با “will”:

برای تبدیل جمله مثبت با “will” به جمله سوالی، فرمول زیر را استفاده می‌کنیم:

Will + فاعل + فعل اصلی + بقیه جمله
جمله مثبت: You will come to the party.
جمله سوالی: Will you come to the party?

پاسخ دادن به سوالات با “will”:

جواب مثبت: Yes, فاعل + will.
Will you help me? – Yes, I will.
جواب منفی: No, فاعل + will not (won’t).
Will you help me? – No, I won’t.

حالت منفی “will”:
برای ساخت حالت منفی با “will”، از “not” بلافاصله بعد از “will” استفاده می‌کنیم:

I will not (won’t) go to the cinema tonight.

 

زمان ساختار مثال
آينده ساده (Future Simple) فاعل + will + فعل ساده I will go to the market.
آينده منفي فاعل + will not + فعل ساده I will not go to the market.
آينده سوالي Will + فاعل + فعل ساده Will you go to the market?
آينده استمراري (Future Continuous) فاعل + will be + فعل ing دار I will be going to the market.
آينده کامل (Future Perfect) فاعل + will have + شکل سوم فعل (past participle) I will have gone to the market.
آينده استمراري کامل (Future Perfect Continuous) فاعل + will have been + فعل ing دار I will have been going to the market for an hour.

دیدگاهتان را بنویسید