ساخت جملات مجهول در انگلیسی

برخی جملات در انگلیسی فاقد یک فاعل مشخص هستند. در این شرایط، تاکید اصلی جمله بر روی فعل قرار می گیرد. روش ساخت جملات مجهول در انگلیسی باید به گونه ای باشد که فعل انجام شده نقش پررنگ تری به خود بگیرد.

ساخت جملات مجهول در انگلیسی:

جملات مجهول در زبان انگلیسی به جملاتی گفته می‌شود که فاعل آن مشخص نیست یا روی مفعول تاکید داریم. در این نوع جملات، مفعول جمله در نقش فاعل عمل می‌کند و فاعل واقعی، اگر نام برده شده باشد، با “by” معرفی می‌شود.

به عنوان مثال:

فعال: The cat (فاعل) ate (فعل) the fish (مفعول).
مجهول: The fish (فاعل) was eaten (فعل) by the cat (فاعل واقعی).

در جمله فعال، تاکید روی گربه و اقدام آن (خوردن ماهی) است. در حالی که در جمله مجهول، تاکید روی ماهی و اینکه به آن چه اتفاقی افتاده است، است.

برای تشکیل جملات مجهول، می‌توان از فرم‌های مختلف “be” (am, is, are, was, were, being, been) به همراه شکل سوم فعل (past participle) استفاده کرد.

 

نحوه ساخت جملات مجهول در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، ما 12 زمان داریم و هر یک از این زمان‌ها می‌تواند به صورت مجهول بیان شود. در زیر، ساختار گرامری و مثال برای هر زمان آورده شده‌است:

Simple Present

Active: They write the letter.

Passive: The letter is written by them.
معنی: نامه توسط آنها نوشته می‌شود

Present Continuous

Active: They are writing the letter.

Passive: The letter is being written by them.
معنی: نامه در حال نوشته شدن توسط آنها است

Present Perfect

Active: They have written the letter.

Passive: The letter has been written by them.
معنی: نامه توسط آنها نوشته شده است

Simple Past

Active: They wrote the letter.

Passive: The letter was written by them.
معنی: نامه توسط آنها نوشته شد

Past Continuous

Active: They were writing the letter.

Passive: The letter was being written by them.
معنی: نامه در حال نوشته شدن توسط آنها بود

Past Perfect

Active: They had written the letter.

Passive: The letter had been written by them.
معنی: نامه توسط آنها نوشته شده بود

Simple Future (will)

Active: They will write the letter.

Passive: The letter will be written by them.
معنی: نامه توسط آنها نوشته خواهد شد

Simple Future (going to)

Active: They are going to write the letter.

Passive: The letter is going to be written by them.
معنی: نامه قرار است توسط آنها نوشته شود

Future Perfect

Active: They will have written the letter.

Passive: The letter will have been written by them.
معنی: نامه تا آن زمان توسط آنها نوشته خواهد شده

Future Continuous (معمولاً در مجهول به کار نمی‌رود ولی اگر خواستید استفاده کنید):

Active: They will be writing the letter.

Passive: The letter will be being written by them
(کمتر استفاده می‌شود)
معنی: نامه در آن زمان در حال نوشته شدن توسط آنها خواهد بود

Modal Verbs (can, might, must, etc.)

Active: They can write the letter.

Passive: The letter can be written by them.
معنی: نامه می‌تواند توسط آنها نوشته شود

Infinitive

Active: They are expected to write the letter.

Passive: The letter is expected to be written by them.
معنی: انتظار می‌رود نامه توسط آنها نوشته شود

زمان ساختار فعال مثال فعال ساختار مجهول مثال مجهول
Simple Present Subject + Verb They write the letter. Subject + am/is/are + Past Participle The letter is written by them.
Present Continuous Subject + am/is/are + Verb-ing They are writing the letter. Subject + am/is/are + being + Past Participle The letter is being written by them.
Present Perfect Subject + have/has + Past Participle They have written the letter. Subject + have/has + been + Past Participle The letter has been written by them.
Simple Past Subject + Verb-ed They wrote the letter. Subject + was/were + Past Participle The letter was written by them.
Past Continuous Subject + was/were + Verb-ing They were writing the letter. Subject + was/were + being + Past Participle The letter was being written by them.
Past Perfect Subject + had + Past Participle They had written the letter. Subject + had + been + Past Participle The letter had been written by them.
Simple Future (will) Subject + will + Verb They will write the letter. Subject + will + be + Past Participle The letter will be written by them.
Simple Future (going to) Subject + am/is/are + going to + Verb They are going to write the letter. Subject + am/is/are + going to + be + Past Participle The letter is going to be written by them.
Future Perfect Subject + will + have + Past Participle They will have written the letter. Subject + will + have + been + Past Participle The letter will have been written by them.
Modal Verbs (can, might, must, etc.) Subject + Modal + Verb They can write the letter. Subject + Modal + be + Past Participle The letter can be written by them.
Infinitive Subject + to + Verb They are to write the letter. Subject + to + be + Past Participle The letter is to be written by them.

استثناهای ساخت جملات مجهول در انگلیسی:

هنگام ساخت جملات مجهول در زبان انگلیسی، بعضی اوقات با استثناها یا موارد خاصی مواجه می‌شویم. در زیر برخی از این استثناها یا نکات مهم آورده شده‌اند:

افعال بی‌مفعول: برخی از افعال در زبان انگلیسی بی‌مفعول هستند، یعنی فاقد مفعول مستقیم. این افعال معمولاً به صورت مجهول نمی‌آیند. مثل: arrive, die, happen.

Active: He died.
Passive: (ندارد)

افعال دو مفعولی: برخی افعال می‌توانند دو مفعول داشته باشند. هر دو مفعول می‌توانند به صورت مجهول در بیایند.

Active: She gave him a book.

Passive 1: He was given a book by her.

Passive 2: A book was given to him by her.

جملات با “let”: هنگام استفاده از “let” در ساختار مجهول، “be” بعد از “let” می‌آید.

Active: They let him go.

Passive: He was let go by them.

دیدگاهتان را بنویسید