سوالی کردن با did

Did یک فعل در زمان گذشته است که مفهوم کلی ان ” انجام دادن در گذشته” است. این فعل را می توان با همین ساختار در جملات ساده و سوالی به کار برد. لازم به ذکر است که هنگام سوالی کردن با did در گذشته به عنوان کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالی کردن با did:

کلمه “did” فعل گذشته “do” در زبان انگلیسی است. در اینجا، نحوه استفاده و مفهوم آن را بررسی می‌کنیم:

مفهوم: به معنی “انجام دادن” یا “کردن”.

ساختار:

سوالی: “Did” در سوالات گذشته به عنوان کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً:

Did you go to the market?
Did she like the movie?

منفی: برای ساخت جملات منفی در زمان گذشته، از “did not” یا “didn’t” استفاده می‌شود. مثلاً:

I did not (didn’t) understand the question.
They did not (didn’t) come to the party.

مثبت: در جملات مثبت، فعل اصلی با “did” به صورت ساده می‌آید و نیازی به “did” در جمله نیست، مگر اینکه بخواهیم تاکید خاصی بر جمله داشته باشیم. مثلاً:

I did my homework.
(من تکلیفم را انجام دادم)

I did do my homework.
(بله، من واقعاً تکلیفم را انجام دادم)
[تاکید بر انجام تکلیف]

نکته‌های مهم:

بعد از “did”، فعل به صورت ساده (base form) می‌آید و نه به صورت گذشته.

صحیح: Did you see the movie?
غلط: Did you saw the movie?

“Did” برای همه ضمایر (I, you, he, she, it, we, they) یکسان است.

Did I make a mistake?
Did he make a mistake?

گرامر ساخت جملات ساده، منفی و سوالی کردن با did:

جملات ساده: در جملات مثبت گذشته، معمولاً از “did” استفاده نمی‌شود، مگر اینکه بخواهیم تاکید داشته باشیم.

مثال: I worked yesterday. (معمولاً)
مثال با تاکید: I did work yesterday.

جملات منفی: برای ایجاد جملات منفی در گذشته، از “did not” یا “didn’t” پیش از فعل ساده استفاده می‌شود.

مثال: I did not (didn’t) work yesterday.

سوالی: برای ساخت سوالات در گذشته، “did” قبل از فاعل و فعل ساده قرار می‌گیرد.

مثال: Did you work yesterday?

Type Example Description
Positive (Simple) I worked yesterday. Used to describe a past action. “Did” can be added for emphasis: “I did work yesterday.”
Negative I did not (didn’t) work yesterday. “Did not” or “didn’t” is used before the base form of the verb to make a negative sentence.
Question Did you work yesterday? “Did” is used at the beginning of a question, followed by the subject and the base form of the verb.

 

پاسخ به سوالات did چگونه است:

وقتی با “did” یک سوال در زمان گذشته ساده مطرح می‌شود، پاسخ به آن می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در اینجا چگونگی پاسخ‌دهی به سوالات با “did” را بررسی می‌کنیم:

پاسخ مثبت: از فعل کمکی “did” استفاده می‌کنیم و با فعل اصلی در زمان گذشته پاسخ می‌دهیم.

سوال: Did you go to the party?
پاسخ: Yes, I did.

پاسخ منفی: با استفاده از “did not” یا “didn’t” به همراه فعل ساده (base form) پاسخ می‌دهیم.

سوال: Did you go to the party?
پاسخ: No, I did not. یا No, I didn’t.

پاسخ کامل: همچنین می‌توانید با استفاده از فعل در زمان گذشته یک پاسخ کامل بدهید.

سوال: Did you go to the party?
پاسخ مثبت کامل: Yes, I went to the party.
پاسخ منفی کامل: No, I didn’t go to the party.

همیشه به یاد داشته باشید که پس از “did” و “didn’t” فعل به صورت ساده می‌آید و نه به صورت گذشته. به همین دلیل در پاسخ منفی کامل، ما می‌گوییم “I didn’t go” و نه “I didn’t went”.

 

استثناها و نکات مهم در استفاده از did در جملات:

استفاده از “did” در زبان انگلیسی به نظر ساده می‌آید، اما برخی استثناها و نکات مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:

فعل ساده بعد از “did” و “didn’t”: وقتی از “did” یا “didn’t” استفاده می‌کنید، فعل اصلی همیشه به صورت ساده می‌آید، حتی اگر جمله در زمان گذشته باشد.

صحیح: Did you go to the park?
غلط: Did you went to the park?

استفاده نکردن از “did” در جملات مثبت: در جملات گذشته ساده مثبت، معمولاً از “did” استفاده نمی‌شود، مگر اینکه بخواهیم تاکید داشته باشیم.

مثال معمولی: I saw the movie.
مثال با تاکید: I did see the movie.

“Did” با “not”: برای ساخت جملات منفی، “did” با “not” ترکیب می‌شود. در مکالمه روزمره، معمولاً از فرم مخفف “didn’t” استفاده می‌شود.

I did not (didn’t) like the book.

پرسشی با “did”: وقتی از “did” برای پرسش استفاده می‌کنید، ساختار جمله تغییر می‌کند و “did” قبل از فاعل می‌آید.

Did she visit the museum?

استثناء در فعل “do”: وقتی “do” به معنی “انجام دادن” استفاده می‌شود، در زمان گذشته منفی، دو بار “do” در جمله ظاهر می‌شود: یک بار به صورت “did” و دیگری به صورت فعل اصلی.

I didn’t do my homework.

تاکید با “did”: گاهی اوقات “did” در جملات مثبت برای تاکید استفاده می‌شود.

I did finish the project on time.
(به معنی “واقعاً پروژه را به موقع تمام کردم”)

پرسش‌های کلمه‌واژه‌ای با “did”: در پرسش‌هایی که با کلمه‌واژه شروع می‌شوند، مانند “where”, “when”, “how”, “why”, و غیره، “did” پس از کلمه‌واژه و قبل از فاعل می‌آید.

When did you arrive?
Why did he leave early?

دیدگاهتان را بنویسید