سوال با will

یکی از پرکاربرد ترین افعال در انگلیسی will است. این کلمه که نوعی فعل کمکی محسوب می شود، برای بیان اتفاقات در اینده استفاده می شود. این فعل در جملات ساده، منفی و پرسشی با گرامر ویژه ای قرار می گیرد. در زیر به نحوه ساخت سوال با will پرداخته شده است؛ اما به دیگر کاربردهای ان نیز اشاره کرده ایم.

سوال با will:

کلمه “will” در زبان انگلیسی چندین کاربرد و معنی دارد، و بسته به زمینه‌ی استفاده‌اش معنی‌ها و کاربردهای مختلفی پیدا می‌کند. با استفاده از این کلمه به عنوان فعل، در دسته فعل های کمکی است و تمایل به انجام کاری در اینده را نشان می دهد.

Modal Verb (فعل مودال):
“Will” می‌تواند به عنوان یک فعل مودال برای بیان آینده استفاده شود.

معنی: برای نشان‌دادن یک عمل یا وقوع یک واقعه در آینده

مثال: “I will go to the store later.”
(من بعداً به فروشگاه می‌روم)

Intention (نیت یا قصد):
“Will” می‌تواند برای بیان قصد یا نیت استفاده شود.

معنی: نشان‌دهنده‌ی قصد یا نیت برای انجام چیزی در آینده

مثال: “I will make sure to call you.”
(مطمئناً به تو زنگ می‌زنم)

Determination (تصمیم یا عزم):
“Will” می‌تواند برای نشان‌دادن عزم یا تصمیم استفاده شود.

معنی: تعهد به انجام یک کار یا تصمیم برای آن

مثال: “Where there’s a will, there’s a way.”
(جایی که عزم و اراده وجود دارد، راهی هم وجود دارد)

Last Will and Testament (وصیتنامه):
در این معنی، “will” به وصیتنامه یا اظهار آخرین خواسته‌ی یک فرد اشاره دارد.

معنی: یک سند حقوقی که نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ها و تصمیمات یک فرد بعد از مرگش است

مثال: “He left his house to his daughter in his will.”
(او در وصیتنامه‌اش خانه‌اش را به دخترش گذاشت)

نحوه ساخت سوال با will:

ساخت سوال با استفاده از “will” در زبان انگلیسی نسبتاً ساده است. برای تشکیل یک سوال با “will”، ترتیب کلمات باید تغییر کند به گونه‌ای که “will” قبل از فاعل قرار گیرد:

ساختار: Will + subject + base form of the verb + …?

مثال:

“You will come to the party.”
(تو به مهمانی می‌آیی)

سوال: “Will you come to the party?”
(آیا تو به مهمانی می‌آیی؟)

بعضی از مثال‌های دیگر:

“She will travel to Paris next month.”

سوال: “Will she travel to Paris next month?”
(آیا او ماه آینده به پاریس می‌رود؟)

“They will finish the project on time.”

سوال: “Will they finish the project on time?”
(آیا آن‌ها پروژه را به موقع تمام می‌کنند؟)

“It will rain tomorrow.”

سوال: “Will it rain tomorrow?”
(آیا فردا باران می‌آید؟)

“We will see the movie at 7 PM.”

سوال: “Will we see the movie at 7 PM?”
(آیا ما فیلم را ساعت 7 بعدازظهر می‌بینیم؟)

همچنین می‌توانید با استفاده از “won’t” (کوتاه شده‌ی “will not”) سوالات منفی نیز بسازید، مثلاً:

“Won’t he join us for dinner?”
(آیا او با ما شام نمی‌خورد؟)

ساختار جملات ساده و منفی با will:

فعل مدال “will” برای بیان آینده در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. در اینجا ساختارهای گرامری این فعل در جملات مثبت (ساده) و منفی آورده شده است:

جملات مثبت (ساده):

ساختار: Subject + will + base form of the verb + …

مثال:

“I will study tonight.”
(من امشب می‌خوانم)

“She will travel to Spain next month.”
(او ماه آینده به اسپانیا می‌رود)

جملات منفی:

ساختار: Subject + will not (won’t) + base form of the verb + …

مثال:
“I will not (won’t) eat ice cream today.”
(من امروز بستنی نخواهم خورد)

“They will not (won’t) attend the meeting.”
(آن‌ها در جلسه شرکت نخواهند کرد)

با توجه به ساختارهای گرامری فوق، می‌توانید به راحتی جملات آینده با “will” بسازید چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی.

 

نوع جمله ساختار گرامري مثال
ساده Subject + will + base form of the verb + … I will study tonight.
منفي Subject + will not (won’t) + base form of the verb + … I won’t eat ice cream.
سوالي Will + subject + base form of the verb + …? Will you come to the party?

بررسی will و will not و won’t:

در زیر به بررسی دقیق این سه فعل کمکی پرداخته شده است تا با کمک این تفاوت ها، بتوان جمله سازی را به نحو دقیقی انجام داد:

Will

کاربرد: “Will” یک فعل مدال است که بیشتر در زبان انگلیسی برای بیان اعمال و وقوع‌هایی در آینده استفاده می‌شود.
ساختار: Subject + will + base form of the verb

مثال: “She will arrive tomorrow.”
(او فردا می‌رسد)

Will not

کاربرد: برای بیان عدم وقوع یک عمل در آینده.
ساختار: Subject + will not + base form of the verb

مثال: “They will not attend the party.”
(آن‌ها به مهمانی نخواهند آمد)

Won’t

کاربرد: “Won’t” فرم کوتاه شده “will not” است و به همان معنی استفاده می‌شود، ولی در گفتار روزمره و نوشتار غیررسمی رایج‌تر است.
ساختار: Subject + won’t + base form of the verb

مثال: “I won’t go to the cinema tonight.”
(من امشب به سینما نخواهم رفت)

توجه: “Won’t” ممکن است در ابتدا کمی گمراه کننده باشد زیرا این فرم از “will” و “not” به صورت “won’t” به جای “willn’t” ساخته شده است. این یک استثنا در زبان انگلیسی است و بهتر است به حفظ آن بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید