سوال ساختن با when

When از کلمات چند منظوره در انگلیسی است. این کلمه می تواند در نقش عامل پرسش به منظور چه زمانی بوده؛ و یا به عنوان ضمیر موصولی در جمله جای بگیرد. در شرایط سوال ساختن با when، در مورد زمان رخ دادن موضوعی یا انجام کاری سوال پرسیده می شود. در زیر گرامر این نوع سوال ها بررسی شده است.

سوال ساختن با when:

کلمه “when” یکی از کلمات چندمنظوره و متداول در زبان انگلیسی است. این کلمه در مواقع مختلف معانی و کاربردهای متنوعی دارد:

“When” به عنوان ضمیر موصولی: استفاده از “when” برای اشاره به یک زمان خاص:

I remember the day when we first met.

“When” به عنوان قید زمانی: اشاره به یک زمان خاص یا اتفاقی که در گذشته، حال یا آینده رخ می‌دهد:

When did you arrive?
(چه زمانی شما وارد شدید؟)

I was sleeping when the phone rang.
(وقتی تلفن زنگ زد من در حال خواب بودم)

“When” در سوالات: برای پرسیدن در مورد زمان یک اتفاق:

When is your birthday?
When are we meeting again?

“When” به عنوان حالت تعجبی: در جملاتی که با “and” شروع می‌شوند و نشان‌دهنده یک واکنش نسبت به یک اتفاق غیرمنتظره است:

And when I opened the door, there he was!

“When” در جملات شرطی: معنی “هر وقت که” یا “وقتی که”:

Call me when you arrive.
When you see her, give her this letter.

“When” به معنی “با توجه به اینکه” یا “وقتی به نظر می‌رسد که”:

When it’s this cold outside, I prefer to stay indoors.
When you consider how young he is, his achievements are remarkable.

همچنین، “when” در عبارات و اصطلاحات مختلفی نیز می‌تواند استفاده شود، مانند:

“When in Rome, do as the Romans do.”
(وقتی در رم هستی، مثل رمی‌ها رفتار کن)

گرامر ساخت سوال با when:

ساخت سوال با “when” در زبان انگلیسی معمولاً به تبیین زمانی یک رویداد یا اتفاق اشاره دارد. “When” در ابتدای جملات سوالی قرار می‌گیرد. در زیر به توضیح ساخت سوال با “when” در انواع جملات پرداخته‌شده است:

جملات ساده:

When + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + …؟

When do you leave?
When does he arrive?
When did they visit Paris?

جملات با فعل “be” به عنوان فعل اصلی:

When + فعل “be” + فاعل + …؟

When is your birthday?
When were they in London?
When are you free?

جملات با مدال‌ها (can, should, would, …):

When + مدال + فاعل + فعل + …؟

When can we meet?
When should she submit the report?
When would they come to the party?

جملات گذشته کامل:

When + had + فاعل + قسمت سوم فعل (past participle) + …؟

When had you finished the project before the deadline?

جملات آینده با “will”:

When + will + فاعل + فعل + …؟

When will she start her new job?

جملات آینده با “be going to”:

When + فعل “be” + فاعل + going to + فعل + …؟

When is he going to travel to Spain?

جملات با فعل دو قسمتی:

When + فعل کمکی + فاعل + قسمت اول فعل + قسمت دوم فعل + …؟

When do you wake up in the morning?
When does she pick up her kids from school?

در هنگام ساخت سوال با “when”، معمولاً منظور از سوال تعیین زمان یک رویداد یا اتفاق است. به همین دلیل، پاسخ معمولاً با یک قید زمانی داده می‌شود.

 

نوع جمله ساختار مثال
جملات ساده When + فعل کمکي + فاعل + فعل اصلي + …؟ When do you leave?
جملات با فعل “be” When + فعل “be” + فاعل + …؟ When is your birthday?
جملات با مدال‌ها When + مدال + فاعل + فعل + …؟ When can we meet?
جملات گذشته کامل When + had + فاعل + قسمت سوم فعل + …؟ When had you finished?
جملات آينده با “will” When + will + فاعل + فعل + …؟ When will she start?
جملات آينده با “be going to” When + فعل “be” + فاعل + going to + فعل + …؟ When is he going to travel?
جملات با فعل دو قسمتي When + فعل کمکي + فاعل + قسمت اول فعل + قسمت دوم فعل + …؟ When do you wake up?

کاربرد when در جملات ساده:

کاربرد “when” در جملات ساده زبان انگلیسی معمولاً به عنوان یک ضمیر موصولی یا یک قید زمانی است. در زیر توضیح و مثال‌هایی برای هر دو کاربرد آورده شده است:

When به عنوان ضمیر موصولی:

در این کاربرد، “when” به معنی “زمانی که” استفاده می‌شود و ارتباط بین دو جمله را برقرار می‌کند.

ساختار:

فاعل + فعل + …, when + فاعل + فعل.

مثال‌ها:

I remember the day when we first met.
He was watching TV when the power went out.

When به عنوان قید زمانی:

در این کاربرد، “when” به معنی “هنگامی که” یا “در زمان” استفاده می‌شود و به تعیین زمان اتفاق افتادن یک فعل کمک می‌کند.

ساختار:

فاعل + فعل + when + فاعل + فعل.

مثال‌ها:

I was asleep when he called.
Call me when you get home.

در جملات ساده، “when” می‌تواند به عنوان قید یا ضمیر موصولی به کار رود و بسته به معنی مورد نظر، جایگاه و تأثیر مختلفی در جمله داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید