سوم شخص مفرد در انگلیسی

آموزش گرامر سوم شخص مفرد در انگلیسی

 

سوم شخص مفرد در انگلیسی

سوم شخص مفرد چیست؟

به جدول ضامیر فاعلی زیر توجه بفرمایید: ضمایری که با رنگ قرمز مشخص شدند را سوم شخص مفرد گویند.

we (ما)  (من) I
 (شما) you (تو) you
(آن ها) they (او – مونث) she
(او – مذکر) he
(آن) it

نکته مهم:

بهتر است بدانید که علاوه بر ضمایر  he,she,it، اسامی  افراد،موقعیت ها یا ارتباط ها(که اشاره به یک فرد مفرد یا شی خاص دارند)هم به عنوان فاعل سوم شخص مفرد به حساب می آیند.

مانند:Marry,Alex

سوم شخص مفرد در انگلیسی در زمان حال :

برای نشان دادن حالت سوم شخص مفرد در انگلیسی ، یعنی زمانی که ضمایری مانند he ،she و it در جمله داریم، باید به فعل اصلی S اضافه کنیم .مثال:

فعل سوم شخص مفرد

Speak – Speaks
Play – Plays
Give – Gives
Make – Makes

He speaks three languages.
او به سه زبان حرف میزند

She drinks coffee every morning.
او هر روز صبح قهوه مینوشد

My dog hates my cat.
سگ من از گربه ام متنفر است

حالت سوم شخص مفرد در انگلیسی برای افعال بی قاعده:

برای افعال بی قاعده (افعالی که s نمیگیرند) در زمان حال و سوم شخص مفرد چند قانون وجود دارد :

1- اگر انتهای فعل اصلی حروفی مانند ss،x ،ch، یا o باشد به جای S از es استفاده میکنیم. مثال :

فعل سوم شخص

Kiss – Kisses

Fix – Fixes

Watch – Watches

Crash – Crashes

Go – Goes

A mechanic fixes cars.
یک مکانیک ماشین را تعمیر کرد

She watches soap operas every afternoon.
او هرروز بعد از ظهر سریال میبیند

2- اگر در انتهای فعل حروف بیصدا و سپس Y باشد ،Y را حذف میکنیم و ies اضافه میکنیم. مثال :

فعل سوم شخص مفرد در انگلیسی

Carry – Carries

Hurry – Hurries

Study – Studies

Deny – Denies

Isabel studies every night.
ایزابل هر شب مطالعه میکند

The baby cries all the time.
آن بچه همیشه گریه میکند

He denies all responsibility.
او تمام مسولیت ها را انکار میکند

جملات منفی برای سوم شخص مفرد در انگلیسی :

برای نوشتن جملات منفی از فعل کمکی do not استفاده میکنیم. در جملات منفی فعل اصلی تغییری نمیکند. یعنی لازم نیست برای سوم شخص حرف S به فعل اضافه کرد .به جای آن از does not استفاده میکنیم. مثال :

مثبت منفی

I talk – I do not talk

She talks – She does not talk

You sleep – You do not sleep

He sleeps – He does not sleep

Carol studies – Carol does not study

We study – We do not study

He speaks Italian -He doesn’t speak Italian.

نکته : do not را میتوان به صورت مخفف don’t و does not را doesn’t نوشت .

نکته تکمیلی:

در مورد افعال to be(که شامل  am, is ,are می شوند) سوم شخص مفرد با is  می آید.

مثال:He is an student.

مطالب مرتبط :

اجازه گرفتن به انگلیسی

ضمایر ملکی

صفات ملکی

دیدگاهتان را بنویسید