شکل سوم فعل write

Write فعلی به معنای نوشتن است. این فعل در دسته افعال بی قاعده قرار داشته و در زمان های مختلف، به اشکال متفاوتی صرف می شود. در زیر، به بررسی انواع ساختار این کلمه در زمان ها مختلف، و نیز شکل سوم فعل write پرداخته شده است.

شکل سوم فعل write:

فعل “write” در زبان انگلیسی به معنای “نوشتن” است. این فعل به عنوان یک فعل اصلی در جملات استفاده می‌شود و نقش مهمی در تشکیل جملات دارد.

در زیر مثال‌ها و کاربردهای مختلف فعل “write” در جملات را مشاهده می‌کنید:

حال ساده:

I write letters every week.
(هر هفته نامه می‌نویسم)

گذشته ساده:

She wrote a book last year.
(او سال گذشته یک کتاب نوشت)

آینده ساده:

They will write an article tomorrow.
(آن‌ها فردا یک مقاله خواهند نوشت)

حال کامل:

We have written three reports so far.
(تا به حال سه گزارش نوشته‌ایم)

و همینطور در دیگر زمان‌ها و ساختارهای جمله.
همچنین، فعل “write” می‌تواند با افعال کمکی مختلف ترکیب شود تا معانی مختلفی بسازد، مانند “write down” (یادداشت کردن)، “write up” (گزارش نوشتن یا به صورت رسمی نوشتن)، و غیره.

در زبان انگلیسی، فعل “write” به عنوان یک فعل نامنظم شناخته می‌شود. این به این معناست که فرم گذشته و شکل سوم (past participle) آن با قواعد منظم ساخته نمی‌شوند. به همین دلیل، شکل‌های مختلف این فعل به شرح زیر است:

Base form: write
Past simple: wrote
Past participle: written
.

بررسی دقیق شکل سوم فعل write:

شکل سوم فعل “write”، یعنی “written”، به عنوان فعل شرکتی یا “past participle” شناخته می‌شود. این شکل از فعل، معمولاً با افعال کمکی مثل “have”, “has”, و “had” به کار می‌رود.

در زیر، ساختارهای ساده، منفی، و سوالی با استفاده از “written” آورده شده است:

ساختار ساده با “have” یا “has” (بسته به فاعل):

I/You/We/They have written the report.
(من/تو/ما/آن‌ها گزارش را نوشته‌ایم)

He/She/It has written the report.
(او (مذکر یا مونث یا بی‌جان) گزارش را نوشته است)

ساختار منفی با “have” یا “has”:

I/You/We/They have not written the report.
(من/تو/ما/آن‌ها گزارش را نوشته نیستیم)

He/She/It has not written the report.
(او (مذکر یا مونث یا بی‌جان) گزارش را نوشته نیست)

ساختار سوالی با “have” یا “has”:

Have I/You/We/They written the report?
(آیا من/تو/ما/آن‌ها گزارش را نوشته‌ایم؟)

Has He/She/It written the report?
(آیا او (مذکر یا مونث یا بی‌جان) گزارش را نوشته است؟)

این ساختارها به ویژه در زمان حال کامل (“Present Perfect”) استفاده می‌شوند، اما شکل سوم فعل در دیگر زمان‌ها و ساختارها نیز به کار می‌رود، مانند زمان گذشته کامل (“Past Perfect”) و غیره.

 

صرف فعل write در 12 زمان:

در صرف فعل “write” در 12 زمان مختلف، باید توجه کرد که شکل‌های مختلف این فعل شامل “write” (حال ساده)، “wrote” (گذشته ساده) و “written” (شکل سوم یا past participle) است.
در زیر فعل “write” را در 12 زمان مختلف صرف کنیم:

حال ساده (Simple Present): I write

حال پیوسته (Present Continuous): I am writing

حال کامل (Present Perfect): I have written

حال کامل پیوسته (Present Perfect Continuous): I have been writing

گذشته ساده (Simple Past): I wrote

گذشته پیوسته (Past Continuous): I was writing

گذشته کامل (Past Perfect): I had written

گذشته کامل پیوسته (Past Perfect Continuous): I had been writing

آینده ساده (Simple Future): I will write

آینده پیوسته (Future Continuous): I will be writing

آینده کامل (Future Perfect): I will have written

آینده کامل پیوسته (Future Perfect Continuous): I will have been writing

زمان صرف فعل “write”
حال ساده I write
حال پيوسته I am writing
حال کامل I have written
حال کامل پيوسته I have been writing
گذشته ساده I wrote
گذشته پيوسته I was writing
گذشته کامل I had written
گذشته کامل پيوسته I had been writing
آينده ساده I will write
آينده پيوسته I will be writing
آينده کامل I will have written
آينده کامل پيوسته I will have been writing

استثناها و نکات مهم برای استفاده از فعل write:

تعدادی استثنا و نکته مهم در استفاده از آن وجود دارد:
فعل نامنظم: “write” یک فعل نامنظم است. یعنی شکل‌های گذشته و شرکتی آن به طور منظم ساخته نمی‌شوند:
حال: write
گذشته: wrote
شکل سوم (past participle): written

استفاده با افعال پیشرو:
write down: یادداشت کردن

“Please write down the address.”

write up: گزارش کتبی آماده کردن

“He wrote up his research findings.”

استفاده با حروف اضافه:
write to someone: به کسی نامه نوشتن

“I will write to my aunt next week.”

write about: در مورد چیزی نوشتن

“She is writing a book about her experiences.”

write in a language: با یک زبان خاص نوشتن

“He can write in three languages.”

نوع نوشته: به موارد مختلفی می‌توان “write” افزود:

write a letter, write an email, write a book, write an article, write a note, …

استفاده در ساختار Passive:

“The book was written by J.K. Rowling.”

موارد خاص استفاده:
وقتی می‌خواهیم بیان کنیم که چیزی با دست نوشته شده است به جای استفاده از فعل “write” می‌توان از “handwritten” به عنوان صفت استفاده کرد:

“The note was handwritten.”

تفاوت با “type”:
“write” معمولاً به معنی نوشتن با دست استفاده می‌شود، در حالی که “type” برای نوشتن با ماشین تایپ یا کامپیوتر استفاده می‌شود.

نوع موضوع: وقتی “write” با “on” استفاده می‌شود، بیانگر موضوعی است که در مورد آن نوشته شده‌است:

“She is writing on ancient civilizations.”

دیدگاهتان را بنویسید