صداهای بلند و کوتاه در زبان انگلیسی

صداهای واکه‌ای در زبان انگلیسی به وسیله حروف A, E, I, O, U (و گاهی Y) نمایش داده می‌شوند. اما در تلفظ، واکه‌ها می‌توانند بیش از چندین صدای مختلف داشته باشند. صداهای صامت توسط بقیه حروف الفبای انگلیسی نمایش داده می‌شوند.

صداهای بلند و کوتاه در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، همانند دیگر زبان‌ها، صداها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صداهای صامت (consonants) و صداهای واکه‌ای (vowels). بیایید هر دو دسته را بررسی کنیم:

صداهای واکه‌ای (Vowels):

صداهای واکه‌ای در زبان انگلیسی به وسیله حروف A, E, I, O, U (و گاهی Y) نمایش داده می‌شوند. اما در تلفظ، واکه‌ها می‌توانند بیش از چندین صدای مختلف داشته باشند. به عنوان مثال:

A می‌تواند درواقع به صورت “æ” مانند “cat” یا “eɪ” مانند “cake” تلفظ شود.
E می‌تواند به صورت “e” مانند “bed” یا “i:” مانند “be” تلفظ شود.
و همین طور برای سایر واکه‌ها.

صداهای صامت (Consonants):
صداهای صامت توسط بقیه حروف الفبای انگلیسی نمایش داده می‌شوند. بعضی از صداهای صامت در زبان انگلیسی شامل:

/p/ مانند “pen”
/b/ مانند “ball”
/t/ مانند “top”
/d/ مانند “dog”
/k/ مانند “cat”
/g/ مانند “go”
و بسیاری دیگر

همچنین، ترکیب‌های خاصی از حروف وجود دارد که صدای خاصی دارند، مانند:

“ch” که به صورت /tʃ/ تلفظ می‌شود مانند “chat”
“sh” که به صورت /ʃ/ تلفظ می‌شود مانند “shoe”

همچنین، بعضی از حروف می‌توانند به بیش از یک صدا مرتبط باشند. به عنوان مثال، حرف “c” می‌تواند مانند /k/ تلفظ شود (مانند “cat”) یا مانند /s/ (مانند “cent”).

برای درک کامل صداها و تلفظ‌ها در زبان انگلیسی، بهتر است به مطالعهٔ “آرایه فونتیک” (phonetic chart) پرداخته و با استفاده از منابع آموزشی موجود، تلفظ‌ها را تمرین کنید.

صداهای بلند در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، صداهای بلند (long vowels) اشاره به یک سری واکه‌ها دارند که بیشتر در مدت زمان نسبت به صداهای کوتاه واکه‌ای خودشان کشیده شده‌اند. در زیر چند مثال از صداهای بلند در انگلیسی آورده شده است:

/i:/ مانند حرف “ee” در “see” یا “sea” (به فارسی مانند “ی” در “زیر”).
/ɑ:/ مانند حرف “a” در “car” (به فارسی مانند “ا” در “بار”).
/ɔ:/ مانند حرف “or” در “bore” یا “oar” (به فارسی مانند “ا” در “کور”).
/u:/ مانند حرف “oo” در “moon” یا “shoe” (به فارسی مانند “و” در “دور”).
/ɜ:/ مانند حرف “ir” در “bird”، “er” در “her” یا “ur” در “turn”
(بدون معادل دقیق در فارسی، اما بسیار نزدیک به “ر” در “مرد”)

این صداهای بلند، طبیعتاً کمی بیشتر از صداهای واکه‌ای کوتاه در مدت زمان کشیده شده‌اند. باید توجه داشت که تفاوت بین “بلند” و “کوتاه” نه تنها در مدت زمان است، بلکه در کیفیت صدا نیز ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. به همین دلیل، برای یادگیری تلفظ درست واکه‌های بلند و کوتاه، بهتر است از منابع صوتی استفاده کرد.

صداهای کوتاه در انگلیسی:

صداهای کوتاه (short vowels) در زبان انگلیسی واکه‌هایی هستند که در مقایسه با صداهای بلند، کوتاه‌تر و مختصرتر تلفظ می‌شوند. در زیر چند مثال از صداهای کوتاه واکه‌ای در انگلیسی آورده شده‌اند:

/ɪ/ مانند حرف “i” در “sit” (به فارسی مانند “ی” در “تیتر”).
/e/ مانند حرف “e” در “pen” (به فارسی مانند “ه” در “هنر”).
/æ/ مانند حرف “a” در “cat” (به فارسی مانند “ا” در “باد”).
/ʌ/ مانند حرف “u” در “cup” یا “o” در “love” (بدون معادل دقیق در فارسی، اما نزدیک به “ا” در “بر”).
/ɒ/ مانند حرف “o” در “pot” (در برخی لهجه‌ها مانند “ا” در “کوتاه”).
/ʊ/ مانند حرف “oo” در “book” (به فارسی مانند “و” در “کوچک”).

/ə/ این صدا آنچنان کوتاه است که به آن “schwa” نیز گفته می‌شود. مثل “a” در “sofa” یا “e” در “taken”. در فارسی مانند “ه” در “نه”.

برای تلفظ درست این واکه‌های کوتاه، تمرین و شنیدن آنها از زبان‌آموزان با تجربه یا افراد بومی زبان انگلیسی بسیار مفید است.

 

استثناهای صداهای کوتاه و بلند در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، همچون بسیاری از زبان‌ها، استثنائات فراوانی وجود دارد. در مورد واکه‌های کوتاه و بلند نیز همین موضوع صادق است. بسیاری از کلمات با وجود اینکه از حروفی تشکیل شده‌اند که معمولاً با صدای کوتاه یا بلند تلفظ می‌شوند، اما در آن کلمات ممکن است تلفظ متفاوتی داشته باشند.

بعضی از استثناها به شرح زیر است:

کلمات با یک حرف واکه و یک حرف ساکن: برخی از کلماتی که تنها یک حرف واکه دارند، ممکن است واکه آن به صورت بلند تلفظ شود، مانند:

“he”
“she”
“we”

حروف واکه در وضعیت‌های خاص: در برخی موارد، یک حرف واکه که معمولاً با یک صدای خاص تلفظ می‌شود، ممکن است با یک صدای دیگر تلفظ شود. به عنوان مثال:

“woman” (/ˈwʊ.mən/): “o” با صدای /ʊ/ تلفظ می‌شود.
“women” (/ˈwɪ.mən/): “o” با صدای /ɪ/ تلفظ می‌شود.

تأثیر حروف ساکن بر واکه: در برخی موارد، حروف ساکن قبل یا بعد از یک واکه می‌توانند تلفظ آن واکه را تغییر دهند. مثلاً در برخی کلمات، حرف “r” پس از یک واکه می‌تواند باعث شود که واکه به صورت کشیده تلفظ شود.

لهجه‌ها: لهجه‌های مختلف انگلیسی (مانند بریتانیایی، آمریکایی، استرالیایی و …) می‌توانند تلفظ واکه‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال، کلمه‌ی “dance” در لهجه بریتانیایی با صدای /ɑ:/ (بلند) تلفظ می‌شود، اما در لهجه آمریکایی با صدای /æ/ (کوتاه) تلفظ می‌شود.

کلمات وارداتی: برخی از کلماتی که از زبان‌های دیگر وارد زبان انگلیسی شده‌اند ممکن است قوانین تلفظ خاص خودشان را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید