صفات عالی در انگلیسی

در این مطلب به طور کامل در صفات عالی در انگلیسی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

توضیح کامل صفات تفضیلی و صفات عالی

صفات تفضیلی و صفات عالی، دو فرم از صفات در زبان انگلیسی هستند که برای مقایسه بین دو یا چندین شیء یا افراد استفاده می‌شوند.

صفات تفضیلی، همانطور که از نامشان پیداست، برای مقایسه دو شئ استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “bigger” که معنی “بزرگ‌تر” دارد.

صفات عالی، برای نشان دادن بالاترین یا پایین‌ترین درجه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “biggest” که معنی “بزرگ‌ترین” دارد.

برای ساختن صفات تفضیلی و صفات عالی، قوانین خاصی وجود دارد که باید رعایت شوند.

صفت اصلی صفت تفضیلی صفت عالی
big bigger biggest
beautiful more beautiful most beautiful

صفات عالی چگونه ساخته می شوند؟

صفات عالی با اضافه کردن پسوند “-est” به صفات تک‌هجایی یا با استفاده از “most” قبل از صفات چند هجایی ساخته می‌شوند.

برای صفاتی که با یک حرف مصوت و یک حرف ساکن پایان می‌یابند، حرف ساکن دوباره نوشته می‌شود، به عنوان مثال: “big” به “biggest” تبدیل می‌شود.

برخی از صفات نیز استثنائاتی دارند، به عنوان مثال “good” که تبدیل به “best” می‌شود.

برای صفاتی با پایان “-y”، “y” به “i” تغییر داده شده و “est” اضافه می‌شود، به عنوان مثال: “happy” به “happiest” تغییر می‌کند.

همچنین برای صفات با پایان “-e”، فقط “st” اضافه می‌شود، مانند: “late” به “latest”.

لیست ۲۰ تا از صفات عالی با معنی

صفت عالی معنی
highest بلندترین
best بهترین
largest بزرگ‌ترین
smallest کوچک‌ترین
happiest خوشحال‌ترین
richest پولدارترین
most beautiful زیباترین
oldest قدیمی‌ترین
youngest جوان‌ترین
warmest گرم‌ترین
coldest سردترین
closest نزدیک‌ترین
farthest دورترین
brightest روشن‌ترین
darkest تاریک‌ترین
strongest قوی‌ترین
weakest ضعیف‌ترین
most expensive گران‌ترین
least expensive ارزان‌ترین
fastest تندترین

اشتباهات رایج در صفات عالی در انگلیسی

بسیاری از اشخاص در استفاده از صفات عالی اشتباهاتی مرتکب می‌شوند. برخی از اشتباهات رایج به شرح زیر است.

  • استفاده از “more” و “-est” به طور همزمان، مانند “more biggest”.
  • نادیده گرفتن قوانین دوبل شدن حروف، مانند “biger” به جای “bigger”.
  • استفاده نادرست از استثنائات، مانند “goodest” به جای “best”.

این فقط برخی از مواردی است که ممکن است اشخاص با آن مواجه شوند.

تمرین با جواب از صفات عالی در انگلیسی

در زیر چند مثال از تمرین‌های صفات عالی آورده شده است. پاسخ‌های آنها نیز در ادامه آمده است.

در زیر 50 تمرین از صفات عالی در انگلیسی آورده شده است. هر تمرین به همراه پاسخش آمده است:

1. Mount Everest is the _______ (high) mountain in the world. – highest
2. She is the _______ (good) player in the team. – best
3. This is the _______ (bad) movie I’ve ever seen. – worst
4. He was the _______ (fast) runner in the race. – fastest
5. This is the _______ (large) pizza you can order. – largest
6. She has the _______ (long) hair in the class. – longest
7. This book is the _______ (interesting) one I’ve read this year. – most interesting
8. It’s the _______ (expensive) car in the showroom. – most expensive
9. That was the _______ (funny) joke I’ve heard. – funniest
10. She’s the _______ (pretty) girl in school. – prettiest
11. This is the _______ (dirty) shirt I have. – dirtiest
12. He’s the _______ (old) member of the club. – oldest
13. That’s the _______ (short) route to the city center. – shortest
14. This soup is the _______ (delicious) I’ve ever tasted. – most delicious
15. It’s the _______ (hot) day of the year. – hottest
16. She’s the _______ (friendly) person I know. – friendliest
17. This is the _______ (comfortable) chair in the office. – most comfortable
18. He has the _______ (bright) smile. – brightest
19. This room is the _______ (clean) in the house. – cleanest
20. It’s the _______ (noisy) street in the city. – noisiest
21. This is the _______ (easy) exam I’ve taken. – easiest
22. She’s the _______ (happy) child in the family. – happiest
23. This is the _______ (thin) book on the shelf. – thinnest
24. It’s the _______ (cold) winter we’ve had in years. – coldest
25. He’s the _______ (brave) soldier in the army. – bravest
26. This is the _______ (soft) blanket I own. – softest
27. It’s the _______ (hard) material you can find. – hardest
28. She has the _______ (beautiful) eyes. – most beautiful
29. That’s the _______ (wide) river in the country. – widest
30. This is the _______ (tall) building in the city. – tallest
31. He’s the _______ (smart) student in class. – smartest
32. It’s the _______ (thick) book I’ve read. – thickest
33. She’s the _______ (graceful) dancer on the stage. – most graceful
34. That’s the _______ (busy) day of the week. – busiest
35. This is the _______ (strong) coffee available. – strongest
36. It’s the _______ (light) meal on the menu. – lightest
37. She’s the _______ (curly) hair among us. – curliest
38. This is the _______ (deep) part of the pool. – deepest
39. He’s the _______ (fit) among all athletes. – fittest
40. That’s the _______ (healthy) meal on the menu. – healthiest
41. This is the _______ (sharp) knife in the kitchen. – sharpest
42. It’s the _______ (rare) book in the collection. – rarest
43. She’s the _______ (shy) girl in class. – shyest
44. This is the _______ (rich) dessert I’ve tried. – richest
45. He’s the _______ (loyal) friend you’ll ever have. – most loyal
46. That’s the _______ (warm) coat in the store. – warmest
47. This is the _______ (popular) game among kids. – most popular
48. It’s the _______ (dangerous) road in the country. – most dangerous
49. She’s the _______ (calm) person in stressful situations. – calmest
50. This is the _______ (cozy) corner in the room. – coziest

 

دیدگاهتان را بنویسید