صفات ملکی در انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی صفات ملکی + مثال کاربری و جمله سازی با صفات ملکی در انگلیسی .

ابتدا کمی در مورد صفات به طور کلی صحبت می کنیم و در ادامه به طور مشخص صفات ملکی را آموزش می دهیم . تا پایان با ما همراه باشید .

صفت چیست ؟

صفت کلمه ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می کند و به عبارت دیگر معنی اسم را کامل تر می کند .

مثال برای صفت :

A good man

از نظر قرار گرفتن صفات ان ها را به دو دسته تقسیم می کنند :

  1. صفات مستقیم
  2. صفات غیر مستقیم

صفت مستقیم

اگر صفتی قبل از موصوف قرار گرفته باشد در این صورت صفت مستقیم است .

مثال برای صفت مستقیم :

An interesting book

کتاب جالبی

باید توجه داشت که صفت در این حالت برعکس زبان فارسی است در انگلیسی صفت مستقیم قبل از اسم می آید حال آن که در فارسی امروزی بعد از اسم قرار می گیرد .

نکته :

صفات در انگلیسی همواره یک شکل دارند و با اسامی مفرد و جمع مذکر و مونث به یک صورت به کار می روند .

به مثال های زیر توجه کنید :

A weak baby

بچه ی نحیف

Weak babies

بچه های نحیف

A weak girl

دختر نحیف

Weak girls

دختران نحیف

نکته :

بر تبصره فوق صفات اشاره  this و that مستثنا هستند که با اسامی جمع به صورت Those و these به کار برده می شوند .

This dog

این سگ

These dogs

این  سگ ها

That book

ان کتاب

Those books

ان کتاب ها

نکته :

صفات زیر فقط به صورت مستقیم به کار برده می شوند :

پیشین ،قبلی former

قدیمی olden

بیرونی outer

داخلی inner

مثال در زمان های قدیم  in olden time s

پوسته خارجی an outer skin

هرگاه صفت بعد از فعل to be و افعالی نظیر feel ، appear ، seem ، look ، taste ، become ، smell که مفهوم to be دارند قرار گیرد کاربرد صفت به صورت غیر مستقیم خواهد بود

The girl look white

دختر رنگ پریده است

John is sick

جان مریض است

برخی از صفات همواره به صورت صفت خبری غیر مستقیم به کار می روند و قبل از اسم در نمی آیند تعدادی از این صفات عبارتند از :

Afraid ترسیده

Asleep خوابیده

Awake بیدار

Alive زنده

Alone تنها

Unable نا توان

Ashamed شرمنده

Akin یکسان شبیه

Aware اگاه

Glad خوشحال

Away دور

Content راضی

Mindful متفکر

She is afraid of the dog

از سگ می ترسد

He is unable to solve this problem

نمی تواند مسئله را حل کند

نکته :

اگر افعال taste feel smell به عنوان فعل متعدی به کار روند بعد از ان ها قید به کار رفته و در زمان های استمراری نیز به کار می روند ولی اگر این افعال به عنوان فعل لازم باشد بعد از ان ها صفت به کار می رود و تنها در زمان های ساده نیز کاربرد دارد

She is tasting the soup now

The apple tastes sweet

بعد از افعال زیر صفت به کار می رود

Appear sound seem be grow become look

صفت ملکی در انگلیسی

حالا که با صفات و گرامر آن آشنا شدید برویم سراغ صفات ملکی که نوعی صفت می باشد . ابتدا صفت ملکی را تعریف می کنیم و در ادامه با ارائه مثال برای صفات ملکی در انگلیسی و جمله سازی با صفات ملکی این مفهوم را بیشتر یاد می گیریم .

صفت ملکی

صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم می آید و مالکیت را بیان می کند .

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی

تعريف صفات ملکی نيز مشابه ضماير ملکی می باشد . علت اين که در نامگذاری آن ها به جای ضمير از صفت استفاده شده است اين است که قبل از اسم قرار می گيرند و لذا نقش صفت دارند. بايد توجه داشت ضماير ملکی به تنهايی مورد استفاده قرار می گيرند در حالی که صفات ملکی به همراه اسم بکار می روند.

صفات ملکی مالکیت و تعلق را در انسان و اشیا می رسانند و مانند غالب صفات دیگر پیش از اسم می آیند .

جدول صفات ملکی در زبان انگلیسی

our / مال ما

my / مال من

your / مال شما

your / مال تو

Their / مال ایشان

his her its / مال او

مثال برای صفات ملکی در انگلیسی

به مثال های زیر برای بهتر متوجه شدن مطلب توجه کنید

My name is Ali .
What is your name ?
How do you spell his name ?
Her name is Mary .

در حالت تاکیدی ممکن است صفت own را که مشترکا برای تمام شش صیغه به کار می رود بعد از صفت ملکی قرار داد .

I drove my own car

ماشین خود رل می راندم

نکات مهم درباره ی صفات ملکی

صفات ملکی در انگلیسی با مالک خود مطابقت می کنند نه به مملوک خود ، به مثال های زیر توجه کنید :

A boy loves his mother

A girl loves her mother

در صورتی که مالک شخص یا شی مفرد باشد صفت ملکی با مملوک مفرد و جمع تغییر شکل نمی دهد ولی اگر مالک جمع باشد مملوک چه مفرد و چه جمع لارم است شکل جمع صفت ملکی به کار رود .

My pen / my pens / their pen / their pens

بیان مالکیت با آپستروف ‘s

حالت ديگر بيان مالکيت استفاده از ‘s مي باشد .

‘s مالکيت به اسم شخص مي چسبد و بعد از آن نام شيء یا شخص مورد نظر آورده می شود. مانند :

– Ali’s book       کتابِ علی

– Mina’s father     پدر مينا

هر گاه بخواهيم بپرسيم چيزي مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده مي کنيم.

به اين ترتيب که ابتدا whose و سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is يا are و سپس ضمير آن شیء را می آوريم.

مانند:

Whose car Is that?

(آن اتومبيل مال چه کسی است)

نمونه سوالات صفات ملکی انگلیسی

برای بهتر متوجه شدن مطالب بالا به تمرین های زیر توجه کنید

تمرین اول

جای خالی را با کلمات و صفات ملکی مناسب پر کنید .

Mr Amini has a car ……. car is blue.

پاسخ : his


2) Mina’s brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his


3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their


با استفاده از کلمه whose جمله مناسب را بسازید

1)………………?

My shoes are black.

: پاسخ 
Whose shoes are black?


2) ……………?

Ali’s jacket is brown.

: پاسخ

Whose jacket is brown?


 

1 دیدگاه دربارهٔ «صفات ملکی در انگلیسی;

دیدگاهتان را بنویسید