صفات یک بخشی و دوبخشی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی صفات بر اساس تعداد سیلاب‌ها و نحوه مقایسه‌ی آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: صفات یک بخشی و دوبخشی در زبان انگلیسی. قوانین گرامری به طور کلی می‌توانند به شما کمک کنند تا تفاوت بین این دو دسته از صفات را متوجه شوید.

صفات یک بخشی و دوبخشی در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی صفات بر اساس تعداد سیلاب‌ها و نحوه مقایسه‌ی آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: صفات یک بخشی و صفات دو بخشی.

صفات یک بخشی: این صفات معمولاً فقط یک سیلابه دارند. برای مقایسه‌ی این نوع صفات، از پسوندهای “-er” و “-est” استفاده می‌شود.

Big (بزرگ)
Positive: big (بزرگ)
Comparative: bigger (بزرگ‌تر)
Superlative: biggest (بزرگ‌ترین)

Tall (بلند)
Positive: tall (بلند)
Comparative: taller (بلندتر)
Superlative: tallest (بلندترین)

Fast (سریع)
Positive: fast (سریع)
Comparative: faster (سریع‌تر)
Superlative: fastest (سریع‌ترین)

صفات دو بخشی: این صفات دو سیلابه یا بیشتر دارند. برای مقایسه‌ی این نوع صفات، از کلمات “more” و “most” پیش از صفت استفاده می‌شود.

Beautiful (زیبا)
Positive: beautiful (زیبا)
Comparative: more beautiful (زیباتر)
Superlative: most beautiful (زیباترین)

Expensive (گران)
Positive: expensive (گران)
Comparative: more expensive (گران‌تر)
Superlative: most expensive (گران‌ترین)

Interesting (جالب)
Positive: interesting (جالب)
Comparative: more interesting (جالب‌تر)
Superlative: most interesting (جالب‌ترین)

واژه‌ها و صفاتی که دو سیلابه دارند و با “-er” و “-est” مقایسه می‌شوند نیز وجود دارد، اما این قوانین به طور کلی می‌توانند به شما کمک کنند تا تفاوت بین این دو دسته از صفات را متوجه شوید.

بررسی کامل صفات تک بخشی:

صفات تک بخشی (یا یک سیلابه) در زبان انگلیسی به صفاتی گفته می‌شوند که فقط یک سیلابه دارند. این صفات به صورت خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند وقتی می‌خواهیم مقایسه کنیم یا درجه‌بندی کنیم.

نحوه مقایسه:

به طور کلی، برای ایجاد صورت مقایسه‌ای (Comparative) و برترین (Superlative) از صفات تک بخشی، از پسوندهای “-er” و “-est” استفاده می‌شود.

Tall (بلند)
Comparative: taller
Superlative: tallest

استثناها:

برخی صفات تک بخشی دارای استثنا در نحوه مقایسه هستند. برای مثال:

Good (خوب)
Comparative: better
Superlative: best

Bad (بد)
Comparative: worse
Superlative: worst

Far (دور)
Comparative: farther/further
Superlative: farthest/furthest

استفاده در جملات:

صفات تک بخشی به راحتی در جملات مورد استفاده قرار می‌گیرند:

She is tall.
She is taller than her brother.
She is the tallest person in her class.

نکته مهم:

وقتی از صفتی با “-er” یا “-est” استفاده می‌کنیم، نباید همزمان از “more” یا “most” استفاده کنیم. به عبارت دیگر، “more taller” یا “most tallest” نادرست است.

بررسی کامل صفات دو بخشی:

صفات دو بخشی (یا دو سیلابه) در زبان انگلیسی به صفاتی گفته می‌شوند که دو سیلابه دارند. وقتی بخواهیم این نوع صفات را مقایسه کنیم یا درجه‌بندی کنیم، باید به نحوه‌ی مقایسه‌ی آن‌ها دقت کنیم.

نحوه مقایسه:

بسیاری از صفات دو سیلابه با استفاده از “more” برای صورت مقایسه‌ای (Comparative) و “most” برای برترین (Superlative) مقایسه می‌شوند.

Beautiful (زیبا)
Comparative: more beautiful
Superlative: most beautiful

استثناها:

برخی از صفات دو سیلابه با استفاده از پسوندهای “-er” و “-est” مقایسه می‌شوند. این مورد عمدتاً برای صفاتی که با یکی از حروف “-y”, “-ow”, یا “-er” پایان می‌یابند صادق است.

Happy (خوشحال)
Comparative: happier
Superlative: happiest

Narrow (باریک)
Comparative: narrower
Superlative: narrowest

Clever (باهوش)
Comparative: cleverer
Superlative: cleverest

استفاده در جملات:

صفات دو بخشی به راحتی در جملات مورد استفاده قرار می‌گیرند:

This painting is beautiful.
This painting is more beautiful than the other one.
This painting is the most beautiful one I’ve ever seen.

نکته مهم:

همانطور که در مورد صفات یک بخشی اشاره شد، وقتی از صفتی با “-er” یا “-est” استفاده می‌کنیم، نباید همزمان از “more” یا “most” استفاده کنیم.
صفات دو بخشی گوناگونی داریم و بسته به آن‌ها و استثناهای موجود ممکن است رویه‌ی مقایسه‌ی آن‌ها تغییر کند، اما این توضیحات به طور خلاصه موارد اصلی و متداولی را که باید در مورد استفاده از آن‌ها مطلع باشید، پوشش می‌دهد.

 

صفت تک بخشي يا يک سيلابه دو بخشي يا دو سيلابه Comparative (صورت مقايسه‌اي) Superlative (صورت برترين)
Tall (بلند) ? taller tallest
Happy (خوشحال) ? happier happiest
Big (بزرگ) ? bigger biggest
Beautiful (زيبا) ? more beautiful most beautiful

نکات مهم در استفاده از صفات تک بخشی و دو بخشی:

ستفاده از صفات تک بخشی و دو بخشی در زبان انگلیسی نکات مهمی دارد، به ویژه زمانی که می‌خواهیم آن‌ها را مقایسه کنیم یا درجه‌بندی کنیم. در زیر به برخی از این نکات پرداخته‌ام:

صفات تک بخشی (یک سیلابه)

به طور کلی، برای ایجاد صورت مقایسه‌ای و برترین از پسوندهای “-er” و “-est” استفاده می‌شود.
استثناها: برخی صفات مانند “good”, “bad”, و “far” استثناهایی دارند.
ترکیب با “more” یا “most”: وقتی از “-er” یا “-est” استفاده می‌کنیم، نباید همزمان از “more” یا “most” استفاده کنیم.

صفات دو بخشی (دو سیلابه)

بسیاری از صفات دو سیلابه با “more” برای صورت مقایسه‌ای و “most” برای برترین مقایسه می‌شوند.

استثناها: برخی صفات دو سیلابه که با حروف “-y”, “-ow”, یا “-er” پایان می‌یابند با استفاده از پسوندهای “-er” و “-est” مقایسه می‌شوند.
ترکیب با “more” یا “most”: مانند صفات یک بخشی، اگر از “-er” یا “-est” استفاده می‌کنیم، نباید با “more” یا “most” ترکیب شوند.
حروف “-er” و “-est” عمدتاً به صفات تک بخشی افزوده می‌شوند، اما چند صفت دو بخشی نیز استثناء هستند.
“More” و “most” معمولاً با صفات دو بخشی یا بیشتر بخشی استفاده می‌شوند، اما گاهی با برخی صفات تک بخشی نیز ممکن است استفاده شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید