صفت در انگلیسی کجا میاد

صفات کلماتی هستند که توصیف کننده اسم هستند. با توجه به این وظیفه، معمولا قبل از اسم یا کلمه محور قرار می گیرند. در نتیجه هر زمان در بررسی این سوال که صفت در انگلیسی کجا میاد دچار مشکل باشید، با بررسی کلمه ی قبل از اسم اصلی می توان صفت را پیدا کرد.

صفت در انگلیسی کجا میاد:

صفت، کلمه‌ای است که خصوصیات یا ویژگی‌های یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند. در زبان انگلیسی، صفت‌ها قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرند.

مثال‌ها:

A big house (خانه‌ی بزرگ)
A red apple (سیب قرمز)
An old man (مرد پیر)
A beautiful song (آهنگ زیبا)

نحوه استفاده صفت‌ها در زبان انگلیسی:

موقعیت قبل از اسم: در انگلیسی، صفت‌ها معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند:

Green grass (چمن سبز)

بعد از فعل‌های حالتی: صفت‌ها می‌توانند بعد از بعضی از فعل‌های حالتی، مانند “be”, “seem”, “become”, قرار بگیرند:

The car is old.
(ماشین پیر است)

She seems happy.
(او به نظر خوشحال می‌آید)

ترتیب صفت‌ها: وقتی چند صفت با هم استفاده می‌شوند، ترتیب خاصی را دنبال می‌کنند:

A big red balloon (بادکنک بزرگ قرمز)

صفت‌های مقایسه‌ای و تفضیلی: صفت‌ها می‌توانند برای مقایسه‌ها هم استفاده شوند:

John is taller than Mark.
(جان از مارک قدبلندتر است)

Everest is the highest mountain in the world.
(اورست بلندترین کوه دنیا است)

استفاده از صفت‌ها به عنوان قید: بعضی صفت‌ها با افزودن “-ly” به آخر آن‌ها می‌توانند به عنوان قید استفاده شوند:

He works hard.
(او سخت کار می‌کند)

He works hardly.
(او تقریباً کار نمی‌کند)
توجه: این دو جمله معانی متفاوتی دارند

صفت در انگلیسی کجا میاد:

صفت در زبان انگلیسی به معنای توصیف یک اسم یا ضمیر استفاده می‌شود. اما موقعیت آن در جمله بسته به نوع استفاده و ساختار جمله می‌تواند متغیر باشد.

قبل از اسم: در بیشتر موارد، صفت قبل از اسمی که توصیف می‌کند قرار می‌گیرد:

Blue sky (آسمان آبی)
Tall building (ساختمان بلند)

بعد از برخی فعل‌های حالتی: در مواقعی صفت بعد از فعل‌های حالتی مانند “be”, “seem”, “appear”, “feel”, “look”, “sound”, و “become” می‌آید:

The sky is blue.
(آسمان آبی است)

She seems happy.
(او به نظر خوشحال می‌آید)

ترتیب چندین صفت: وقتی چند صفت با هم می‌آیند تا یک اسم را توصیف کنند، ترتیب خاصی دارند. به طور کلی، ترتیب صفت‌ها به شرح زیر است:

اندازه یا مقدار > سن > شکل > رنگ > ملیت یا مکان > جنس

A big old square blue French metal box

صفت‌ها در مقایسه‌ها: صفت‌ها برای مقایسه‌ها نیز استفاده می‌شوند و در این صورت ممکن است تغییراتی در شکل صفت داده شود:

She is taller than her sister.
(او از خواهرش قد‌بلندتر است)

It’s the largest city in the country.
(این بزرگترین شهر کشور است)

پس از فعل‌های حسی: زمانی که از فعل‌های حسی استفاده می‌شود، صفت بعد از فعل و قبل از اسم قرار می‌گیرد:

The flower smells sweet.
(گل بوی خوشبویی دارد)

بعد از “as … as”: برای مقایسه‌های مساوی:

She is as tall as her brother.
(او به اندازه برادرش قدبلند است)

ترتيب دسته‌بندي مثال
1 اندازه يا مقدار big, small, long, short
2 سن old, young, new, ancient
3 شکل round, square, rectangular
4 رنگ blue, red, yellow
5 مليت يا مکان French, Asian, northern
6 جنس wooden, metallic, cotton

استثناهای قرار گیری صفت در جملات:

در زبان انگلیسی، برخلاف قاعده عمده که صفت‌ها قبل از اسم قرار می‌گیرند، چند استثناء وجود دارد:

بعد از فعل “be” و دیگر فعل‌های حالتی: مانند “become”, “seem”, “look”, “feel”, “sound”, “taste”, “smell”, “appear”, و “get”.

The apple is red.
The soup smells delicious.
You look tired.

صفت‌هایی که برخاسته از افعال هستند (Participial Adjectives): برخی صفت‌ها که از افعال به دست می‌آیند (مثل present participle یا past participle) می‌توانند بعد از اسم قرار گیرند:

The boy taken to the hospital was my cousin.
(پسری که به بیمارستان برده شد، پسر عموی من بود)

The novel written by her became a bestseller.
(روایت نوشته‌شده توسط او به یک پرفروش تبدیل شد)

بعد از “something”, “anything”, “everything”, “nothing”, و مشابه آن‌ها:

There’s something strange about him.
I need something cold to drink.

بعد از “all”, “both”, و “half”: زمانی که به معنای مقدار یا نسبت استفاده می‌شوند:

All alone
Both afraid

بعد از ضمیرهای نمایشی مانند “the one”:

Of the two jackets, the one made of leather is more expensive.

ترتیب خاص برای صفت‌های ملیت یا اصلیت: گاهی اوقات، زمانی که دو صفت ملیت یا اصلیت با هم آمده‌اند، ترتیب آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد:

An African American woman
(و نه “American African”)

دیدگاهتان را بنویسید