صفت های برتر و برترین در انگلیسی

صفات در انگلیسی در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند. صفت های برتر و برترین در انگلیسی یکی از رایج ترین دسته بندی ها بوده؛ علاوه بر این، گروه های دیگری همچون صفت مطلق نیز وجود دارد.

صفت های برتر و برترین در انگلیسی:

صفات در زبان انگلیسی به سه درجه مقایسه تقسیم می‌شوند: مثبت (مطلق)، مقایسه‌ای (برتر) و برترین. صفت‌های برتر و برترین در زبان انگلیسی برای ایجاد مقایسه‌ها استفاده می‌شوند، ولی از نظر معنایی تفاوت‌های مهمی دارند:

 

صفت برتر (Comparative Adjective):

این صفات برای مقایسه دو چیز یا شخص با یکدیگر استفاده می‌شوند. آنها نشان‌دهنده‌ی تفاوت یا شباهت در یک خصوصیت یا ویژگی بین دو موضوع هستند. وقتی می‌خواهیم دو چیز یا دو نفر را با یکدیگر مقایسه کنیم، از این صفات استفاده می‌کنیم. برای بسیاری از صفات با یک یا دو هجا، با افزودن پسوند “-er” به صفت مثبت، صفت مقایسه‌ای ساخته می‌شود.

مثال:

Tall → Taller (قد بلندتر)

Fast → Faster (سریع‌تر)

Mary is taller than Lucy.
(مری بلند تر از لوسی است)

برخی صفات دیگر که با تغییرات بیشتری مواجه هستند، نیازمند استفاده از “more” قبل از صفت مطلق دارند.

مثال:

Beautiful → More beautiful (زیباتر)

This book is more interesting than the other one.
(این کتاب جذاب‌تر از آن یکی است)

صفت برترین (Superlative Adjective):

این صفات برای مقایسه یک چیز یا شخص با همه‌ی دیگران در یک گروه یا دسته استفاده می‌شوند.آنها نشان‌دهنده‌ی برتری یک موضوع نسبت به بقیه‌ی اعضای یک گروه هستند. از این صفات زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک چیز یا شخص را با گروه یا مجموعه‌ای از اشیاء یا افراد مقایسه کنیم. برای بسیاری از صفات با یک یا دو هجا، با افزودن پسوند “-est” به صفت مطلق، صفت برترین ساخته می‌شود.

مثال:

Tall → Tallest (قد بلندترین)

Fast → Fastest (سریع‌ترین)

و برای صفاتی که بیش از دو هجا دارند یا با تغییرات بیشتری مواجه هستند، “most” قبل از صفت مطلق قرار می‌گیرد.

مثال:

Beautiful → Most beautiful (زیباترین)

مثال:

Mary is the tallest girl in the class.
(مری قد‌ترین دختر کلاس است)

This book is the most interesting one I’ve ever read.
(این کتاب جذاب‌ترین کتابی است که تا حالا خوانده‌ام)

صفت مثبت (مطلق):

این صفت‌ها برای توصیف یک ویژگی یا خصوصیت بدون مقایسه با دیگران استفاده می‌شود. این صفت‌ها به تنهایی و بدون افزودن هیچ پسوند یا پیشوندی به کار می‌روند.

مثال:

Tall (قد بلند)

Fast (سریع)

Beautiful (زیبا)

نحوه ساخت صفت های برتر و برترین در انگلیسی:

توضیحات گرامری برای ساخت صفات مقایسه‌ای (برتر)، صفات برترین و صفات مطلق در انگلیسی به شرح زیر است:

صفات مقایسه‌ای (برتر):
برای صفات تک‌هجایی: افزودن پسوند “-er” به انتهای صفت.

مثال:

Tall → Taller

Big → Bigger

صفات تک‌هجایی با یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا در انتها: تکرار حرف بی‌صدا و سپس افزودن “-er”.

مثال:

Hot → Hotter

برای صفات دوهجایی که با “-y” ختم می‌شوند: تغییر “-y” به “-ier”.

مثال:

Happy → Happier

برای صفات دوهجایی (که با “-y” ختم نمی‌شوند) و چند هجایی: استفاده از “more” قبل از صفت.

مثال:

Modern → More modern

Beautiful → More beautiful

صفات برترین:

برای صفات تک‌هجایی: افزودن پسوند “-est” به انتهای صفت.

مثال:

Tall → Tallest

Big → Biggest

صفات تک‌هجایی با یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا در انتها: تکرار حرف بی‌صدا و سپس افزودن “-est”.

مثال:

Hot → Hottest

برای صفات دوهجایی که با “-y” ختم می‌شوند: تغییر “-y” به “-iest”.

مثال:

Happy → Happiest

برای صفات دوهجایی (که با “-y” ختم نمی‌شوند) و چند هجایی: استفاده از “most” قبل از صفت.

مثال:

Modern → Most modern

Beautiful → Most beautiful

صفات مطلق:

صفات مطلق اصلی یا پایه‌ای هستند که بدون هیچ تغییرات گرامری به کار می‌روند تا یک ویژگی یا خصوصیت را بدون مقایسه نشان دهند. به عبارت دیگر، صفات مطلق صفت‌هایی هستند که در حالت اولیه و بدون پسوند یا پیشوند خاص به کار می‌روند.

مثال:

Tall
Beautiful
Fast

صفت مطلق صفت برتر صفت برترين
big bigger biggest
small smaller smallest
happy happier happiest
beautiful more beautiful most beautiful
bad worse worst
good better best
far farther/further farthest/furthest
old older/elder oldest/eldest

 

استثناهای ساخت صفت برتر و برترین:

البته، مانند بسیاری از قوانین زبانی، استثناهایی در قوانین ساخت صفات مقایسه‌ای و برترین نیز وجود دارد. در اینجا به برخی از مهم‌ترین استثناها پرداخته‌ شده است:

:Good

صفت مقایسه‌ای: Better

صفت برترین: Best

:Bad

صفت مقایسه‌ای: Worse

صفت برترین: Worst

Far (هم در معنی دور و هم در معنی زیاد در بعضی از موارد):

صفت مقایسه‌ای: Farther یا Further

صفت برترین: Farthest یا Furthest

توجه: در برخی موارد، “farther” و “farthest” بیشتر برای مسافت فیزیکی و “further” و “furthest” برای مسافت مجازی یا مقدار استفاده می‌شوند، اما در بسیاری از موارد این تفاوت مشخص نیست.

Little (در معنی کم):

صفت مقایسه‌ای: Less

صفت برترین: Least

:Many/Much

صفت مقایسه‌ای: More

صفت برترین: Most

:Old

صفت مقایسه‌ای: Older یا Elder

صفت برترین: Oldest یا Eldest

توجه: “Elder” و “Eldest” بیشتر در مورد افراد یک خانواده استفاده می‌شوند، مانند “my elder brother” (برادر بزرگتر من).

 

دیدگاهتان را بنویسید