صفت های توصیفی در انگلیسی

صفت‌ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که ویژگی یا خصوصیت یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند. آن‌ها می‌توانند اندازه، رنگ، شمار، کیفیت، حالت، و نوع اسم یا ضمیر را مشخص کنند. صفت های توصیفی در انگلیسی صفاتی هستند که به ویژگی‌ها، خصوصیت‌ها، یا وضعیت‌های مختلف یک اسم یا ضمیر اشاره دارند. این صفت‌ها می‌توانند از نظر نوع ویژگی‌هایی که توصیف می‌کنند، دسته‌بندی شوند.

صفت های توصیفی در انگلیسی:

صفت‌ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که ویژگی یا خصوصیت یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند. آن‌ها می‌توانند اندازه، رنگ، شمار، کیفیت، حالت، و نوع اسم یا ضمیر را مشخص کنند.

صفت‌ها می‌توانند در دسته‌بندی‌های مختلف قرار گیرند. در اینجا چند دسته‌بندی اصلی از صفت‌ها آورده شده است:

صفت‌های توصیفی (Descriptive Adjectives): این صفت‌ها ویژگی‌های اساسی یک اسم را توصیف می‌کنند.

مثال: red, tall, happy, cold

صفت‌های مقداری (Quantitative Adjectives): این صفت‌ها میزان یا تعداد چیزی را مشخص می‌کنند.

مثال: some, few, many, little, much

صفت‌های تظاهری (Demonstrative Adjectives): این صفت‌ها چیزی خاص را مشخص می‌کنند.

مثال: this, that, these, those

صفت‌های ملکی (Possessive Adjectives): این صفت‌ها مالکیت را نشان می‌دهند.

مثال: my, your, his, her, its, our, their

صفت‌های تسلطی (Interrogative Adjectives): زمانی که سوالی در مورد اسم مطرح می‌شود، از این صفت‌ها استفاده می‌شود.

مثال: which, what, whose

صفت‌های تعریف‌کننده (Definite Adjectives): این صفت‌ها اطلاعات خاصی را در مورد اسم ارائه می‌دهند.

مثال: the, a/an

صفت‌های مقایسه‌ای (Comparative and Superlative Adjectives): این صفت‌ها برای مقایسه‌کردن دو یا چند اسم با یکدیگر استفاده می‌شوند.

مثال: bigger (مقایسه‌ای), biggest (فراوان‌ترین)

این دسته‌بندی‌ها می‌توانند به درک بهتر ویژگی‌ها و کاربردهای مختلف صفت‌ها در جملات کمک کنند. اما باید به خاطر داشت که برخی از صفت‌ها می‌توانند در چند دسته‌بندی قرار بگیرند، بسته به نحوه استفاده آن‌ها در جمله.

صفت های توصیفی و زیرمجموعه های آن:

صفت‌های توصیفی به ویژگی‌ها، خصوصیت‌ها، یا وضعیت‌های مختلف یک اسم یا ضمیر اشاره دارند. این صفت‌ها می‌توانند از نظر نوع ویژگی‌هایی که توصیف می‌کنند، دسته‌بندی شوند. در اینجا چند زیرمجموعه از صفت‌های توصیفی آورده شده است:

صفت‌های رنگ (Color Adjectives): ویژگی‌های رنگ را توصیف می‌کنند.

مثال: blue, green, red, yellow

صفت‌های اندازه (Size Adjectives): اندازه یا میزان چیزی را توصیف می‌کنند.

مثال: big, small, tall, short, large, tiny

صفت‌های شمار (Number Adjectives): تعداد چیزی را توصیف می‌کنند.

مثال: few, several, many

صفت‌های حالت (Condition Adjectives): وضعیت فیزیکی یا عاطفی چیزی یا کسی را توصیف می‌کنند.

مثال: dirty, clean, broken, smooth, rough

صفت‌های شکل (Shape Adjectives): شکل یک شیء را توصیف می‌کنند.

مثال: round, square, triangular, flat

صفت‌های زمان (Time Adjectives): ویژگی‌های مرتبط با زمان را توصیف می‌کنند.

مثال: ancient, old, new, young, fast, slow

صفت‌های ملیت (Origin or Nationality Adjectives): کجا یا از چه ملیتی است را توصیف می‌کنند.

مثال: American, Chinese, British, Mexican

صفت‌های مواد (Material Adjectives): جنس یا ماده‌ای که چیزی از آن ساخته شده است را توصیف می‌کنند.

مثال: wooden, metallic, plastic, glass, paper

صفت‌های نظر (Opinion Adjectives): نظر یا احساس فرد در مورد چیزی را توصیف می‌کنند.

مثال: beautiful, ugly, tasty, boring, exciting

زيرمجموعه صفت‌هاي توصيفي مثال‌ها
صفت‌هاي رنگ blue, green, red, yellow
صفت‌هاي اندازه big, small, tall, short, large, tiny
صفت‌هاي شمار few, several, many
صفت‌هاي حالت dirty, clean, broken, smooth, rough
صفت‌هاي شکل round, square, triangular, flat
صفت‌هاي زمان ancient, old, new, young, fast, slow
صفت‌هاي مليت American, Chinese, British, Mexican
صفت‌هاي مواد wooden, metallic, plastic, glass, paper
صفت‌هاي نظر beautiful, ugly, tasty, boring, exciting

جایگاه و ترتیب قرارگیری صفات توصیفی در جمله:

در زبان انگلیسی، وقتی چند صفت توصیفی قبل از یک اسم قرار می‌گیرند، معمولاً به ترتیب خاصی آمده‌اند. این ترتیب را می‌توان با یادگیری و تمرین به خوبی فهمید.

ترتیب عمومی قرارگیری صفات توصیفی به شرح زیر است:

نظر یا قضاوت (Opinion): صفتی که نظر یا احساس فرد را نسبت به چیزی نشان می‌دهد.

مثال: beautiful, ugly, delicious

اندازه (Size): صفتی که اندازه یا میزان چیزی را مشخص می‌کند.

مثال: big, small, tall

شکل (Shape): شکل یک شیء را توصیف می‌کند.

مثال: round, square, flat

رنگ (Color): ویژگی‌های رنگ را توصیف می‌کنند.

مثال: blue, red, green

ملیت یا منشأ (Origin): کجا یا از چه ملیتی است را توصیف می‌کنند.

مثال: American, Chinese, British

مواد (Material): جنس یا ماده‌ای که چیزی از آن ساخته شده است.

مثال: wooden, metallic, cotton

هدف یا کاربرد (Purpose): هدف یا استفاده مخصوص یک شیء.

مثال: sleeping (as in “sleeping bag”), cooking (as in “cooking pot”)

بنابراین، اگر می‌خواهید چندین صفت را قبل از اسمی استفاده کنید، باید به این ترتیب قرار بدهید. به عنوان مثال:

A beautiful big blue American cotton sleeping bag.

استثناهای صفات توصیفی در انگلیسی:

اگرچه ترتیب صفات توصیفی که بیان شد یک قاعده عمومی است و بسیاری از بومی‌زبانان به طور ناخودآگاه از آن پیروی می‌کنند، ولی همیشه استثناهایی وجود دارد. برخی از این استثناها و نکات مرتبط به شرح زیر است:

  • اصطلاحات و عبارات ثابت: بعضی اوقات، صفات توصیفی در اصطلاحات یا عبارات ثابت به ترتیب معمولی نیامده‌اند. به عنوان مثال، “old long lost friend” که در آن “long” (مربوط به مدت زمان) قبل از “old” (مربوط به سن) می‌آید.
  • تاکید بر یک ویژگی خاص: در برخی موارد، برای تاکید بر یک ویژگی خاص، ممکن است صفت مرتبط با آن ویژگی قبل از صفات دیگر قرار گیرد، حتی اگر این ترتیب با قاعده عمومی هماهنگ نباشد.
  • پویتری و ادبیات: در شعر و نوشته‌های ادبی، ممکن است از ترتیب معمول صفات توصیفی پیروی نشود تا ریتم، قافیه یا تأثیر خاصی ایجاد شود.
  • برخی از صفات خاص: برخی صفات ممکن است همیشه در یک ترتیب خاص قبل از یا بعد از صفات دیگر قرار گیرند. به عنوان مثال، “little old lady” که در آن “little” (اندازه) قبل از “old” (سن) می‌آید.
  • زمانی که دو صفت از یک دسته هستند: اگر دو صفت از یک دسته (مثل رنگ یا اندازه) باشند، معمولاً با “and” به یکدیگر وصل می‌شوند. به عنوان مثال: “big and small boxes” یا “red and blue ball”.

دیدگاهتان را بنویسید