ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی (demonstrative pronouns):

ضمیر اشاره چیست ؟

ضمیر اشاره ضمیری است که برای اشاره به یک موضوع خاص در جمله به کار میرود. این ضمایر میتوانند نشان دهنده ی زمان ، مفرد یا جمع بودن جمله باشند.

این ضمایر برای نشان دادن فاصله ی زمانی و مکانی به کار میروند :

 • This ، these :برای فاصله و زمان نزدیک
 • That ،those : برای فاصله و زمان دور

3 قانون برای استفاده از ضمایر اشاره در انگلیسی وجود دارد :

 1. ضمیر اشاره همیشه اسم را در جمله مشخص میکند. چه آن اسم در جمله حضور داشته باشد چه نه .مثلا :
  در جمله ی I cant believe this (من نمیتوانم این را باور کنم ). در اینجا ما نمیدانیم this چیست. اما قطعا چیزی است که نویسنده نمیتواند آن را باور کند. پس چیزی وجود دارد حتی اگر ما آن را نمیدانیم .
 2. ضمیر اشاره معمولا برای توصیف حیوانات، مکان یا اشیا استفاده میشود. اگر چه زمانی که یک شخصی برای ما قابل شناسایی است نیز میتوانیم از ضمیر اشاره استفاده کنیم مثال :
  this sounds like mary singing
  این صدا شبیه به آواز خواندن مری است .
 3. نباید ضمیر اشاره را با صفت اشاره اشتباه بگیرید. هر دو از نظر ظاهری یکسان هستند اما صفت اشاره اسم را توضیح میدهد و همراه با اسم میاید اما ضمیر اشاره خود به تنهایی به کار میرود .
  ضمایر اشاره میتوانند به جای اسم قرار گیرند البته تا زمانی که با جایگزین کردن انها اسم قابل شناسایی باشد .

به مثال های زیر در مورد ضمایر اشاره در انگلیسی دقت کنید :

This was my mother’s ring.
این حلقه ی مادرم بود

That looks like the car I used to drive.
آن ماشین شبیه ماشینی بود که قبلا داشتم

These are nice shoes, but they look uncomfortable.
این کفش ها خوب هستند. اما راحت به نظر نمیرسند

Those look like riper than the apples on my tree.
آنها نسبت به سیب های درخت من رسیده تر هستند

Such was her command over the English language.
این فرمان او به زبان انگلیسی بود

None of these answers are correct.
هیچکدام از این جواب ها درست نیست

Neither of the horses can be ridden.
نمیشه سوار هیچکدام از این اسبها شد

ضمایر اشاره در انگلیسی

تمرین ضمایر اشاره در انگلیسی :

1- ____________ was such an interesting experience.
A. That
B. These
C. Those
D. Such

جواب : A – آن یک تجربه ی جالب بود .

2- Are ___________ your shoes?
A. That
B. Them
C. Those
D. This

جواب : C – آیا انها کفش های شما هستند ؟

3- You’ll have to get your own pen. ______________ is mine.
A. That
B. Those
C. Such
D. This

جواب : D – شما باید خودکار خودتان را بردارید. این مال من است .

4- There is no end to ___________.
A. Such
B. Those
C. This
D. None

جواب : C – هیچ پایانی برای این وجود ندارد .

5- Because of their bad behavior, ____________ of the children were given allowances.
A. None
B. That
C. Those
D. Them

جواب :A – به خاطر رفتار بد آنها، هیچ کدام از بچه ها پول تو جیبی نگرفتند .

6- ____________ of them had seen it before.
A. Those
B. Neither
C. Such
D. This

جواب : B – هیچکدام از آنها آن را قبلا ندیده بودند .

7- Is ____________ yours?
A. This
B. Those
C. These
D. Such

جواب : A – این مال شماست ؟

8- Everyone ate early. When we arrived, ____________ was left.
A. That
B. Such
C. None
D. Neither

جواب : C – همه زود غذا خورده بودند. وقتی رسیدیم هیچی باقی نمانده بود .

9- Please give me one of ____________.
A. That
B. Those
C. This
D. Such

جواب : B – لطفا یکی از آنها را به من بدهید .

10- ____________ are nice-looking.
A. This
B. That
C. These
D. Such

جواب : C – این ها زیبا هستند .

لیست ضمایر اشاره در انگلیسی:

Such

چنین

This

این

That

آن

These

این ها

Those

آن ها

None

هیچ

Neither

هیچکدام

مطالب مرتبط

گرامر زبان انگلیسی ضمایر

انواع صفت در انگلیسی

قید و صفت در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید