ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی (reflexive pronouns) ضمایری هستند که برای تاکید بیشتر و توصیف یا بازخورد عمل انجام شده به کار می روند. هرکدام از این ضمایر دارای گرامر و شرایط استفاده خاص خود هستند.

 

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی:

ضمایر انعکاسی ضمیر هایی هستند که بازخورد چیزی را بیان می کنند. این ضمایر به self یا selves ختم می شوند. ضمیر تاکیدی همان نوع انعکاسی است؛ اما برای تاکید بیشتر روی مفهوم به کار می رود. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع ضمیر ها پرداخته شده است:

ضمایر انعکاسی:

ضمایر انعکاسی برای اشاره به اینکه عملیتی که توسط فاعل انجام می‌شود، به همان فاعل برمی‌گردد، استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر، فاعل و مفعول جمله یکی هستند.

I → myself
You → yourself
He → himself
She → herself
It → itself
We → ourselves
You (plural) → yourselves
They → themselves

مثال:

I taught myself to play the piano.

She prepared herself for the interview.

ضمایر تاکیدی:

ضمایر تاکیدی برای تاکید بر فاعل یا مفعول جمله استفاده می‌شوند. فرم آن‌ها همان ضمایر انعکاسی است، اما مکان و معنای آن‌ها در جمله متفاوت است.

مثال:

I did the homework myself.
(من خودم مشق را انجام دادم)

She herself admitted the mistake.
(او خودش اشتباه را پذیرفت)

نکته:
اگرچه فرم ضمایر تاکیدی و انعکاسی یکسان است، اما نحوه استفاده آن‌ها در جملات متفاوت است. ضمایر انعکاسی نشان‌دهنده انعکاس یا برگشت عمل به فاعل است، در حالی که ضمایر تاکیدی برای تاکید بر یک بخش خاص از جمله (معمولاً فاعل یا مفعول) استفاده می‌شوند.

گرامر ضمیر تاکیدی:

ضمایر تاکیدی در زبان انگلیسی برای تاکید بر یک بخش خاصی از جمله استفاده می‌شوند، معمولاً بر فاعل یا مفعول. برای ساخت جمله با این نوع ضمیر باید به روش زیر عمل کرد:
برای تاکید بر فاعل: ضمیر تاکیدی معمولاً بلافاصله بعد از فاعل آمده و با فاعل جمله همخوانی دارد.

مثال:

She herself prepared the meal.
(او خودش غذا را آماده کرد)

The CEO himself will attend the meeting.
(مدیرعامل خودش به جلسه خواهد پیوست)

برای تاکید بر مفعول: وقتی می‌خواهیم بر مفعول جمله تاکید کنیم، ضمیر تاکیدی بعد از مفعول قرار می‌گیرد.

مثال:

I made this cake myself.
(من این کیک را خودم درست کردم)

She baked the cookies herself.
(او کلوچه‌ها را خودش پخت)

در جملات با فعل‌های مرکب: وقتی با فعل‌های مرکب (مانند: give up, look after) کار می‌کنیم، ضمیر تاکیدی بعد از بخش اول فعل مرکب قرار می‌گیرد.

مثال:

She looked herself up in the directory.
(او خودش را در دایرکتوری جستجو کرد)

نکته:
از ضمایر تاکیدی فقط زمانی استفاده می‌شود که واقعاً نیاز به تاکید بر یک بخش خاصی از جمله وجود داشته باشد. در غیر این صورت، استفاده از آن‌ها ممکن است باعث سردرگمی یا بی‌احترامی به نظر بیاید.

گرامر ضمیر انعکاسی:

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی برای تاکید بر بازخورد یک بخش خاصی از جمله استفاده می‌شوند. برای ساخت جمله با این نوع ضمیر باید به روش زیر عمل کرد:
زمانی که فاعل و مفعول یکی باشند: در این موارد، فعل به فاعل برمی‌گردد و ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌شود.

مثال:

I washed myself.
(من خودم را شستم)

He hurt himself while playing.
(او در حین بازی به خودش آسیب زد)

بعد از افعال معین: برخی افعال به صورت معمول به همراه ضمایر انعکاسی استفاده می‌شوند، حتی اگر معنای انعکاسی خاصی نداشته باشند.

مثال:

She’s enjoying herself at the party.
(او در مهمانی خوش می‌گذراند)

They behaved themselves at the event.
(آن‌ها در رویداد خویشتن را در می‌آوردند)

در ترکیب‌های آیدیوماتیک: برخی ترکیب‌های آیدیوماتیک نیز با ضمایر انعکاسی ساخته می‌شوند.

مثال:

He set up the business by himself.
(او تجارت را تنهایی راه‌اندازی کرد)

نکته:
ضمایر انعکاسی معمولاً نباید با ضمایر تاکیدی اشتباه گرفته شوند، چرا که هر یک از این دسته‌ها کاربردها و معانی مخصوص به خود را دارند. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، ضمایر تاکیدی برای تاکید بر فاعل یا مفعول جمله استفاده می‌شوند، در حالی که ضمایر انعکاسی نشان‌دهنده این هستند که فعل به فاعل برمی‌گردد.

 

ضمير ضمير انعکاسي ضمير تاکيدي
I myself myself
You (singular) yourself yourself
He himself himself
She herself herself
It itself itself
We ourselves ourselves
You (plural) yourselves yourselves
They themselves themselves

استثناهای استفاده ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، هرچند ضمایر انعکاسی و تاکیدی معمولاً به یک ساختار مشخص پیروی می‌کنند، اما برخی استثناها و نکات خاص وجود دارد که می‌توانند به کمک آموزش دهندگان و یادگیرندگان زبان انگلیسی بیایند. در زیر به برخی از این استثناها و نکات پرداخته شده است:

برخی از افعال نیازی به استفاده از ضمایر انعکاسی ندارند، حتی اگر مفعول با فاعل یکسان باشد:

I woke up. (درست) vs. I woke myself up. (غلط یا نامعمول)

He shaved. (درست) vs. He shaved himself.
(فقط زمانی که می‌خواهیم تاکید کنیم یا موضوع را واضح کنیم)

تفاوت در معنای بعضی از افعال با و بدون ضمیر انعکاسی:

He dresses.
(او لباس می‌پوشد)

He dresses himself.
(او خودش را می‌پوشاند، معمولاً به کودکان یا افرادی که معمولاً کمک می‌طلبند اشاره دارد)

افعالی وجود دارد که به طور طبیعی با ضمایر انعکاسی استفاده می‌شوند:

She prides herself on her achievements.

They availed themselves of the offer.

“By + ضمیر انعکاسی” برای نشان دادن انجام کار به تنهایی:

He did the project by himself.
(او پروژه را به تنهایی انجام داد)

ضمایر تاکیدی باید در مکان مناسب در جمله قرار بگیرند:

She herself baked the cake.
(تاکید بر “She”)

She baked the cake herself.
(تاکید بر اینکه او و هیچ کس دیگری کیک را نپخته است)

در برخی موارد، استفاده از ضمایر تاکیدی به جای انعکاسی می‌تواند معنی جمله را تغییر دهد:

She baked it herself.
(تاکید بر اینکه او کیک را پخت)

She baked herself.
(غلط یا بسیار غیرمعمول – این معنا می‌دهد که او خودش را پخت!)

دیدگاهتان را بنویسید