ضمایر مفعولی در زبان آلمانی – همه چیز درمورد ضمایر مفعولی در آلمانی

در یکی دیگر از بخش های آموزش زبان آلمانی از سایت لرن انگلیسی به موضوع ضمایر مفعولی در زبان آلمانی پرداخته ایم.

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی:

به طور کلی ضمیر ها کلماتی هستند که به جای اسم در جمله قرار میگیرند. دو نوع ضمیر مفعولی در زبان آلمانی وجود دارد.

  1. ضمیر مفعولی مستقیم (Akkasativ)
  2. ضمیر مفعولی غیر مستقیم (Dativ)

ضمیر مفعولی مستقیم – ضمایر مفعولی در زبان آلمانی:

این ضمایر زمانی به کار میروند که دقیقا مشخص باشد در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت میشود. جدول زیر ضمایر مفعولی مستقیم را نشان میدهد :

ترجمه

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی مستقیم

Me (برای من )

Mich

You(برای تو )

dich

Him/it(برای او مذکر)

ihn

Her/it(برای او مونث)

sei

It/ him/her (برای او /همه ی جنسیت ها)

es

one

einen

Us(برای ما)

uns

You(برای شما)

euch

Them(برای انها)

sie

You(برای شما مودبانه)

Sie

مثال برای ضمایر مفعولی در زبان آلمانی ( مستقیم ) :

Ich lade dich zum Essen ein.
من تو را به ناهار یا شام دعوت خواهم کرد

Sie hat ihn letztes Jahr kennengelernt.
او (مونث) سال گذشته او (مذکر) را دید

ترتیب قرار گرفتن ضمایر مفعولی در جمله در زبان آلمانی:

1- زمانی که جمله یک قسمتی باشد و تنها یک فعل داشته باشد مانند زمان حال ساده یا گذشته ی ساده، ضمیر مفعولی مستقیم بعد از فعل قرار میگیرد. مثال :

Sie bringen ihn nach Hause.
آنها او را به خانه آوردند

2- ضمایر مفعولی مستقیم در زمان های کامل بعد از فعلی که ریشه ایی از heben یا sein دارد و یا قبل از اسم مفعول قرار میگیرد. مثال:

Er hat mich durchs Fenster gesehen.
او من را از پشت پنجره دید

3- زمانی که افعال مدال در جمله وجود دارند و این افعال مدال همراه با مصدر فعل هستند، ضمیر مفعولی مستقیم بعد از فعل مدال قرار میگیرد. مثال :

Wir wollen Sie nicht mehr sehen.
ما دیگر نمیخواهیم تو را ببینیم

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی
ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی (غیر مستقیم) :

زمانی که برای یک فعل در جمله دو مفعول وجود دارد از این نوع ضمایر استفاده میکنیم. به چند مثال فارسی توجه کنید :

او یک کتاب به من داد .

او به چه کسی کتاب داد ؟ به من .

به من در اینجا ضمیر مفعولی غیر مستقیم است .

میتوانید یک دستمال کاغذی به من بدهید ؟
به چه کسی دستمال کاغذی میدهید ؟ به من .

به من در اینجا ضمیر مفعولی غیر مستقیم است .

در جدول زیر انواع ضمیر های غیر مستقیم نوشته شده است .

ترجمه

ضمایر مفعولی غیر مستقیم

To/for me (به /برای من )

mir

(به / برای تو)To/for you

dir

(به/برای او مذکر)To/for him/it

ihm

(به / برای او مونث) To/forher/it

ihr

(به / برای او بدون جنسیت)To/for/it/him/her

ihm

To/for/one

einem

(به / برای ما)To/for/us

uns

(به / برای شما)To/for you

euch

(به/برای انها)To/for them

ihnen

(به / برای شما)To/for you

Ihnen

 

Er hat mir das geschenkt.
او (مذکر) ان را به عنوان یک هدیه به من داد.

Sie haben ihnen eine tolle Geschichte erzählt.
انها برایشان یک داستان عالی تعریف کردند.

 

ترتیب قرار گرفتن ضمایر مفعولی در زبان آلمانی (غیر مستقیم) در جمله:

1- ضمایر معمولا بعد از فعل در جمله قرار میگیرند . به جز زمان کامل و زمانی که افعال مدال در جمله وجود داشته باشند . مثال :

Sie bringt mir das Schwimmen bei.
او به من یاد داد چگونه شنا کنم

Sie hat es ihm gegeben.
او (مونث)ان را به او (مذکر) داد

Ich will dir etwas sagen.
من میخواهم چیزی به تو بگویم

2- زمانی که در جمله هم ضمیر مفعولی مستقیم و هم ضمیر مفعولی غیر مستقیم داشته باشیم ، ضمیر مفعولی مستقیم اول قرار میگیرد. مثال :

Sie haben es ihm verziehe
آنها او را برای این بخشیدند

Ich bringe es dir schon bei.
من به تو درس خواهم داد

منبع:

https://grammar.collinsdictionary.com/german-easy-learning/personal-pronouns-indirect-object

دیدگاهتان را بنویسید