ضمایر ملکی در زبان آلمانی – از 0 تا 100 ضمایر ملکی در آلمانی

آموزش کامل ضمایر ملکی در زبان آلمانی در سایت لرن انگلیسی.

ضمایر ملکی در زبان آلمانی :

ضمایر ملکی در زبان آلمانی همیشه بعد از اسم در جمله قرار میگیرند و حروف انتهایی آنها همانند کلماتی است که همراه با حرف تعریف نکره (ein) میایند و به همین دلیل دیگر حرف تعریف از جمله حذف میشود. حروف انتهایی ضمایر ملکی همچنین به جنسیت اسمی که ضمیر به آن مربوط میشود و نوع اسم بستگی دارد.

به طور کلی ضمایر ملکی در زبان آلمانی به شکل زیر میباشد :

ضمیر

صفت ملکی

تلفظ

ich

mein

miyn

مال من

du

dein diyn

مال تو

er

sein siyn

مال او

sie

ihr ihr مال او

es

sein siyn مال آن

wir

unser UHNS-ur

مال ما

ihr

euer OY-uhr مال شما

sie

ihr ihr

مال آنها

Sie

Ihr ihr

مال شما

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر مربوط به حالت فاعلی (nominative):

این ضمیر ها برای نشان دادن و مشخص کردن فاعل جمله استفاده میشوند و حروف آخر آنها در حالت مونث و جمع e میباشد.

مذکر

مونث

خنثی

جمع

mein

meine mein meine

dein

deine dein deine

sein

seine sein seine

ihr

ihre ihr ihre

sein

seine sein seine

unser

unsere unser

unsere

euer

eure euer

eure

ihr

ihre ihr

ihre

Ihr

Ihre Ihr

Ihre

 

 • Das ist mein Hund. (آن سگ من است)
 • Das ist seine Jacke. (آن ژاکت اوست)
 • Entschuldigung, ist das Ihr Buch? (ببخشید این کتاب شماست؟)

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر مربوط به حالت akkusativ:

این ضمایر مفعول مستقیم را در جمله نشان میدهند و در حالت مذکر در آخر آنها en و در حالت مونث و جمع در آخر آنها حرف e وجود دارد :

مذکر

مونث

خنثی

جمع

meinen meine mein meine
deinen deine dein deine
seinen seine sein seine
ihren ihre ihr ihre
seinen seine sein seine
unseren unsere unser unsere
euren eure euer eure
ihren ihre ihr ihre
Ihren Ihre Ihr Ihre

 

 • Kennst du meinen Bruder? (برادر من رو میشناسی ؟ )
 • Sie sieht wie deine Schwester aus. (او شبیه خواهر تواست .)
 • Habt ihr eure Schuhe gefunden? (همتون کفشاتونو پیدا کردین ؟)
 • Haben Sie unser Kind gesehen? (بچه ی منو دیدین ؟)

ضمایر مربوط به حالت Dativ:

این ضمایر در جمله مفعول غیر مستقیم را نشان میدهند و در حالت مذکر و خنثی در آخر آنها em و در حالت مونث و جمع در آخر آنها en وجود دارد :

مذکر

مونث خنثی جمع

meinem

meiner meinem meinen

deinem

deiner deinem

deinen

seinem

seiner seinem seinen

ihrem

ihrer ihrem

ihren

seinem

seiner seinem seinen

unserem

unserer unserem

unseren

eurem

eurer eurem

euren

ihrem

ihrer ihrem

ihren

Ihrem

Ihrer Ihrem

Ihren

 • Ich laufe gern mit meinem Hund. (دوست دارم همراه با سگم بدوم)
 • Geht ihr zu ihrer Schule? (همتون به مدرسه ی او میروید ؟)
 • Wir kommen jetzt aus unserem Haus. (ما الان داریم از خونمون میایم بیرون)
 • Er wohnt noch bei seinen Eltern. (او هنوز با والدینش زندگی میکنه)

ضمایر مربوط به حالت Genitiv :

این نوع ضمیر، مالکیت یک اسم را نشان میدهد و در حالت مذکر و خنثی در آخر آن es و در حالت مونث و جمع در آخر آن er وجود دارد:

مذکر

مونث خنثی جمع

meines

meiner meines

meiner

deines

deiner deines

deiner

seines

seiner seines

seiner

ihres

ihrer ihres

ihrer

seines

seiner seines

seiner

unseres unserer unseres unserer

eures

eurer eures

eurer

ihres

ihrer ihres

ihrer

Ihres

Ihrer Ihres

Ihrer

مطالب مرتبط :

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

منبع:

https://study.com/academy/lesson/possessive-adjectives-in-german.html

2 دیدگاه دربارهٔ «ضمایر ملکی در زبان آلمانی – از 0 تا 100 ضمایر ملکی در آلمانی;

دیدگاهتان را بنویسید