ضمایر ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی ( Possessive pronouns ). در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به مبحث ضمایر ملکی می پردازیم .

ضمیر چیست ؟

ضمیر کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار ناروای اسم به کار برده می شود و به عبارت دیگر جانشین اسم است (possessive pronouns) .

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت بکار می روند. این ضمایر بسیار مفید هستند چرا که به افراد کمک می کنند تا از تکرار چیزی که مالکیت را در مورد آن بیان می شوند، جلوگیری کنند.

به مثال زیر توجه کنید تا از اهمیت ضمیر آگاه شوید .

  John saw a wolf in a jungle the wolf began to jump on john but john shot the wolf whit his rifle at last .

اگر به جمله ی بالا توجه کنید اسامی john و wolf به کرات تکرار شده است لذا برای جلوگیری از تکرار این اسامی به جای آن ها ضمیر قرار می دهند تا جمله حالت زیبا تری به خود بگیرد .

John saw a wolf in a Jungle It began to jump on him but he shot it with his rifle at last .

در جمله ی بالا برای جلوگیری از تکرار دو اسم John و wolf ضمایر he برای انسان و it برای غیر انسان به کار رفته است

انواع ضمایر در انگلیسی

ضمیر در زبان انگلیسی را می توان به انوع زیر تقسیم کرد :

  1. ضمایر شخصی
  2. ضمایر انعکاسی
  3. تاکیدی
  4. ضمایر ملکی
  5. ضمایر اشاره
  6. ضمایر موصولی
  7. ضمایر استفهامی
  8. ضمایر مبهم
  9. ضمیار نا معین

که ما در این قسمت قصد داریم ضمایر ملکی را توضیح بدهیم .

جدول ضمایر ملکی

Ours / مال ما

Mine / مال من

Yours / مال شما

Yours / مال تو

Theirs / مال آن ها

His / Hers / Its / مال او

ضمایر ملکی در عین این که ضمیر هستند حالت مالکیت را نیز بیان می کنند .

مثال برای ضمایر ملکی در انگلیسی

This car is mine

That house is theirs

That shoes is yours

That cats is hers

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی ؟

صفت ملکی را با ضمیر ملکی نباید اشتباه کرد .

به این معنی که صفت ملکی همواره با یک اسم موصوف همراه است در حالی که ضمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و موصوف آن می شود .

جدول صفات ملکی

Our / مال ما

My / مال من

Your / مال شما

Your / مال تو

Their / مال آن ها

His / Her / Its  مال او

 

مثلا داریم :

صفت ملکی توام با اسم

This car is my car

That house is their house

که در این مثال ها برای اجتناب از تکرار کلمات car و house و بیان مالکیت از ضمایر ملکی mine و theirs به کار رفته است .

برای خواندن آموزش کامل مربوط به صفات ملکی می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید

صفات ملکی


نکاتی در مورد own

لفظ own با صفات ملکی ترکیب شده و جای اسم را می گیرد و ان را ضمیر مشترک گویند .

این ضمیر در تمام اشخاص به یک صورت است و جنبه ی تاکید دارد

He took the money which his own

اگر لفظ own قبل از اسمی در آید وظیفه ی وصفی دارد .

She feeds her own poultry

او پرندگان خودش را غذا می دهد

ضمایر ملکی معمولا در تمامی پرسش های استفهامی whose  کاربرد دارند

Whose shirt is this ?

This is ali’s . this is his

به چند مثال در خصوص ضمایر ملکی توجه کنید :

Look at these scores, mine is the best one.

به این نمرات نگاه کن، مال من (نمره من) بهترینه.

This is not my car, it’s his.

این ماشین من نیست، این مال اوست.

That book is yours?

اون کتاب مال توئه؟

It’s hers.

این مال اوست.

ضمایر ملکی جای صفات ملکی و اسم را می گیرند:

This is not my car, it’s his.

در مثال بالا همانطور که می بینید ضمیر ملکی his جای his car را گرفته است.

My car is broken-down, but you can take hers to the party.

ماشین من خرابه، ولی می تونی مال او (ماشین او) رو به مهمونی ببری.

در مثال بالا ضمیر ملکی hers به جای her car استفاده شده است.

I don’t like his book, because it’s boring. Yours is better.

من کتاب او رو دوست ندارم چون کسل کننده است. مال تو (کتاب تو) بهتره.

در مثال بالا نیز دقیقا همین جایگزینی اتفاق افتاده است، یعنی yours به جای your book جهت جلوگیری از تکرار بکار رفته است.

نکته: ضمایری به عنوان her’s, your’s و their’s که از آپاستروف (‘) Apostrophe برای آنها استفاده شده است وجود ندارند.

برای بهتر متوحه شدن مطالب گفته شده به  تمرین زیر توجه کنید

نمونه سوالات ضمایر ملکی

در جملات زیر به جای عباراتی که در جمله هستند و در پرانتز اورده شده است ضمیر ملکی به کار ببرید

These books are your books (your books)

These books are yours

The watch belongs to me ( belongs to me )

The watch is mine

The overcoat is his overcoat ( is his over coats )

The overcoat is his

My pen does not right well .may I have your pen ( your pen )

My pen does not right well.may I have yours

You use your umbrella and we use our umbrella (our umbrella )

You use your umbrella And we use ours

This bicycle belongs to him (belongs to him )

This bicycle is his

His room is not so warm as my room ( my room )

His room is not so warm as mine

I think this pencil belongs to us ( belongs to us )

I think this pencil is ours

Is this notebook your notebook or johns ( Your notebook )

 Is this notebook yours or johns

 

نکته: در صورتی که بخواهید اسم را با یک ضمیر جاگیزین کنید نمی توانید از صفات ملکی استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

I own this book. This book is my.

در صورتیکه بخواهید به جای واژه از یک ضمیر استفاده کنید باید از ضمایر ملکی مناسب استفاده کنید. پس توجه داشته باشید که صفت ملکی همواره پیش از یک اسم قرار خواهد گرفت و تعداد و شخص آن با توجه به مالک آن اسم مشخص می شود .

دیدگاهتان را بنویسید