ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی یا ربطی (relative pronouns)

کاربرد ضمایر موصولی چیست؟

ضمایر موصولی برای وصل کردن یک عبارت به اسم یا ضمیر به کار میرود. به این معنا که آن عبارت باعث توضیح اسم میشود. ضمایر موصولی میتوانند 2 جمله را نیز به هم وصل کند .

ضمایر موصولی شامل موارد زیر می باشد:

  • who
  • whom
  • whose
  • which
  • that

در برخی موارد when و where نیز به عنوان ضمایر موصولی به کار میروند .

ضمایر موصولی یا ربطی بعد از اسم یا ضمیری که راجع به آن توضیح میدهند می آیند .مثال :

The driver who ran the stop sign was careless.
راننده ای که نشان توقف را رد کرد بی دقت بود

The children, whom we love dearly, need better educations.
بچه هایی که ما آنها را خیلی دوست داریم نیاز به آموزش بهتر دارند

Never go to a doctor whose office plants have died. (Erma Bombeck)
هیچوقت به مطب دکتری که گیاهانش خشک شده نروید

I have a friend whose cat is annoying.
من یک دوستی دارم که گربه اش سر و صدا میکند

The book, which is now out of print, has all the information you need.
کتابی که تازگیا چاپ شده است، تمام اطلاعاتی که شما نیاز دارید را دارد

This is the book that everyone is talking about.
این کتابیست که همه راجع به آن صحبت میکنند

در هر کدام از جمله های بالا فاعل جمله توسط یک عبارت ربطی (relative clause) توصیف شده است. چون که این عبارت ها اسم و ضمیر را توصیف میکنند، به عنوان عبارت های صفتی (adjective clauses) نیز شناخته میشوند. زیرا در جمله همانند صفت عمل میکنند. ضمیر موصولی توضیحات جمله را به بقیه ی جمله وصل میکند .

معمولا قید های ربطی مانند when و where به عنوان ضمایر موصولی نیز استفاده میشوند. مثال:

Grandma remembers a time when radio shows were popular.
مادربزرگ زمانی را به یاد می آورد که رادیو خیلی محبوب بود

I want to go to a resort where the food is free.
من میخواهم به تفریگاهی بروم که غذایش مجانی باشد

زمانی که ضمایر موصولی اطلاعاتی را به جمله اضافه میکنند میتوانند به دو حالت عبارت های تعریفی (defining relative clause) و غیر تعریفی (non defining)باشند .

Defining clause اطلاعات ضروری در مورد اسم جمله را در اختیار ما میگذارد و نمیتوان آن را از جمله حذف کرد زیرا این عبارت باعث انتقال مفهوم جمله میشود. مثال :

This is the dog that was hit by a car.
این سگی است که با ماشین تصادف کرد

I don’t like people who interrupt me.
من مردمی که مزاحمم میشوند را دوست ندارم

در هر دو مثال بالا، عبارت های تعریفی اطلاعات مهمی به ما میدهند. و اگر از جمله حذف شوند معنای عبارت عوض میشود. عبارتهای تعریفی نیازی به کاما یا ویرگول ندارند.

Non defining relative clause اطلاعات خوبی به جمله اضافه میکند اما حضورشان در جمله ضروری نیست و میتوان آنها را حذف کرد در حالی که معنی اصلی جمله باقی بماند. مثال :

This painting, which I adore, is worth over a million dollars.
نقاشی که عاشقش هستم یک ملیون دلار می ارزد

The teacher, who was about to retire, began writing her memoirs.
معلمی که در آستانه ی بازنشستگی بود شروع به نوشتن خاطراتش کرد

در جمله های بالا عبارت های non defining را میتوان حذف کرد. این عبارتها به کاما یا ویرگول نیاز دارند تا نشان دهند که به اندازه ی بقیه ی اجزای جمله مهم نیستند.

ضمایر موصولی در انگلیسی

یک نکته درمورد who ،that و which:

Who همیشه در مورد اشخاص به کار میرود در حالی که that برای اشیا یا غیر انسان استفاده میشود .مثال :

I like the girl who runs fast.
من دختری که سریع میدود را دوست دارم

I like the dog that does tricks
من سگی که شیرین کاری میکند را دوست دارم

I like the clock that chimes the hour.
من ساعتی که ناقوس میزند را دوست دارم

زمانی که از that برای توضیح اشیا یا غیر انسان استفاده میشود، defining relative clause است یعنی نمیتوان جمله ی بعد از آن را حذف کرد. در حالی که which ،non difining است .مثال :

The cat, which is very old, took a nap.
آن گربه که خیلی پیر است، چرت میزد

The cat that is very old needs to see the vet today.
گربه ی خیلی پیر نیاز به دامپزشک دارد

which که برای بیان اطلاعات غیر ضروری به کار میرود نیاز به کاما ویرگول دارد در حالی که that نیاز به کاما ندارد.

زمانی که در مورد شخصی صحبت میکنید حتما از who استفاده میشود .مثال:

The woman, who is very old, took a nap.
آن زن که خیلی پیر بود، چرت میزد

The woman who is very old needs to see the doctor today.

آن زن پیر نیاز دارد که دکتر را ببیند

مطالب مرتبط

ضمایر اشاره در انگلیسی

افعال modal

ترتیب صفات در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید