ضمایر نسبی در انگلیسی

ضمایر نسبی در انگلیسی (موصولی) یا Relative Pronouns به ضمایری گفته می شود که نشان دهنده رابطه بین اسم و موضوع یا شی هستند.

ضمایر نسبی در انگلیسی:

ضمیر نسبی در زبان انگلیسی به ضمائری اطلاق می‌شود که معمولاً برای ارجاع به اسم یا ضمیری که پیش از آن آمده است (و اغلب به آن “مرجع” گفته می‌شود) و برقراری ارتباط معنایی بین دو جمله یا بخش از جمله استفاده می‌شود.
اصلی ترین ضمایر نسبی عبارتند از:
ضمائر نسبی عبارتند از:

  • who: معمولاً برای اشاره به انسان‌ها استفاده می‌شود.
  • whom: نیز برای انسان‌ها به کار می‌رود، اما وقتی انسان مورد نظر به عنوان مفعول جمله ایفا می‌شود.
  • whose: برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.
  • which: برای اشاره به اشیاء و حیوانات.
  • that: می‌تواند به جای “who” یا “which” در بعضی موارد استفاده شود. این ضمیر نسبی در جملات محدود کننده به کار می‌رود.

ضمائر نسبی می‌توانند در جملات نسبی محدود کننده (defining relative clauses) و جملات نسبی غیر محدود کننده (non-defining relative clauses) به کار برده شوند. جملات نسبی محدود کننده اطلاعات اساسی و ضروری را در مورد مرجع ارائه می‌دهند، در حالی که جملات نسبی غیر محدود کننده اطلاعات اضافی و غیرضروری را ارائه می‌دهند.

 

بررسی و توضیح دقیق ضمایر نسبی:

به منظور درک بهتر و دقیق تر انواع ضمایر نسبی، به توضیح و ارائه مثال در مورد هر یک از این ضمیر ها پرداخته شده است:

who: برای ارجاع به افراد استفاده می‌شود و به عنوان فاعل جمله نسبی به کار می‌رود.

مثال: The girl who is singing is my sister.
معنی: دختری که در حال خواندن است خواهر من است

whom: برای ارجاع به افراد به عنوان مفعول جمله نسبی استفاده می‌شود.

مثال: The man whom I met yesterday is my uncle.
معنی: مردی که دیروز ملاقات کردم عموی من است

whose: برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.

مثال: The woman whose purse is red is my aunt.
معنی: زنی که کیف‌دستی قرمز است خاله‌ام است

which: برای اشاره به اشیاء و حیوانات استفاده می‌شود.

مثال: The book which you borrowed is mine.
معنی: کتابی که قرض گرفته‌اید مال من است

that: می‌تواند به جای “who” یا “which” در جملات محدود کننده استفاده شود.

مثال: The shoes that I bought were expensive.
معنی: کفش‌هایی که خریدم گران بودند

where: در مورد مکان‌ها استفاده می‌شود.

مثال: The hotel where we stayed was fantastic.
معنی: هتلی که ما مانده‌ایم فوق‌العاده بود

when: در مورد زمان‌ها استفاده می‌شود.

مثال: The year when I graduated was 2010.
معنی: سالی که من فارغ‌التحصیل شدم 2010 بود

why: در مواردی که به دلیل یا علت اشاره دارد، استفاده می‌شود (معمولاً در سوالات).

مثال: The reason why he left is still unclear.
معنی: دلیلی که او رفت هنوز واضح نیست

با این ضمائر نسبی می‌توان جملات نسبی محدود کننده و غیر محدود کننده را ساخت. جملات نسبی محدود کننده اطلاعات اساسی را ارائه می‌دهند، در حالی که جملات نسبی غیر محدود کننده اطلاعات اضافی یا توضیحاتی در مورد مرجع را ارائه می‌دهند.

 

ضمير نسبي کاربرد مثال
who براي ارجاع به افراد به عنوان فاعل The girl who is singing is my sister.
whom براي ارجاع به افراد به عنوان مفعول The man whom I met yesterday is my uncle.
whose براي نشان دادن مالکيت The woman whose purse is red is my aunt.
which براي اشاره به اشياء و حيوانات The book which you borrowed is mine.
that مي‌تواند به جاي “who” يا “which” در جملات محدود کننده استفاده شود The shoes that I bought were expensive.
where براي ارجاع به مکان‌ها The hotel where we stayed was fantastic.
when براي ارجاع به زمان‌ها The year when I graduated was 2010.
why در مواردي که به دليل يا علت اشاره دارد The reason why he left is still unclear.

استثناهای کاربردی ضمایر نسبی:

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی معمولاً با قوانین مشخصی استفاده می‌شوند، اما چندین استثنا و نکته کاربردی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

Who vs. Whom

در زبان گفتاری روزمره، “whom” کمتر استفاده می‌شود و غالباً به جای آن از “who” استفاده می‌کنند، حتی وقتی “whom” در موقعیت‌های مفعولی مناسب‌تر باشد.
مثال:

کتابی (استثنا): The man who I saw yesterday…
درست: The man whom I saw yesterday…

That vs. Which

در آمریکا، “that” به عنوان ضمیر نسبی محدود کننده و “which” به عنوان غیر محدود کننده استفاده می‌شود. در انگلستان این تفاوت کمتر مشخص است.
مثال:

Cars that are red are more visible. (محدود کننده)
My car, which is red, is very old. (غیر محدود کننده)

حذف ضمیر نسبی:

در برخی جملات می‌توان ضمیر نسبی را حذف کرد، به شرطی که این ضمیر مفعول جمله باشد.
مثال:

The book (that) I’m reading is interesting.

Where, When, Why

این ضمایر نسبی به ترتیب برای مکان، زمان و دلیل استفاده می‌شوند. اما گاهی اوقات می‌توان به جای “in which” از “where” یا به جای “at which” از “when” استفاده کرد.
مثال:

The year when I was born was tumultuous.
The house where I grew up is just around the corner.

“Whose” برای اشیاء:

اگرچه “whose” معمولاً برای اشاره به افراد استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان آن را برای اشاره به اشیاء هم استفاده کرد.
مثال:

I don’t like cars whose alarms go off easily.

دیدگاهتان را بنویسید