فاعل و مفعول در زبان انگلیسی چیست

در زبان انگلیسی،subject یا فاعل، کسی یا چیزی ست که عامل انجام یک کار است. در حالی که مفعول یا Object، هدف یا موضوعی ست که عملیات روی ان صورت گرفته است. این کلمات می توانند در نقش های مختلف ظاهر شوند. در نتیجه در پاسخ به این سوال که فاعل و مفعول در زبان انگلیسی چیست، ابتدا باید به نوع این کلمات دقت نمود.

فاعل و مفعول در زبان انگلیسی چیست:

در زبان‌شناسی و گرامر، “فاعل” و “مفعول” دو عنصر مهم جمله هستند، و هر دو در زبان انگلیسی نقش‌های مشخصی دارند:

فاعل (Subject):

فاعل کسی یا چیزی است که عملیات یا کاری را انجام می‌دهد.
در جمله “The cat chases the mouse.”، “The cat” فاعل است، چرا که گربه همان موجودی است که عملیات “تعقیب کردن” را انجام می‌دهد.

مفعول (Object):

مفعول هدف یا موضوع عملیاتی است که توسط فاعل انجام می‌شود.
در همان جمله “The cat chases the mouse.”، “the mouse” مفعول است، چرا که موش همان موجودی است که توسط گربه تعقیب می‌شود.
به طور کلی، در ساختار جملات انگلیسی، فاعل معمولاً قبل از فعل و مفعول بعد از فعل قرار می‌گیرد. اما بسته به نوع جمله و سبک نوشتاری، این ترتیب ممکن است تغییر کند.

 

انواع فاعل در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، فاعل‌ها بر اساس ماهیت و نقششان در جمله به چند دسته تقسیم می‌شوند. در اینجا به توضیح انواع مختلف فاعل می‌پردازیم:

  • Simple Subject (فاعل ساده):

این فاعل اصلی جمله است و معمولاً یک اسم یا ضمیر است.
مثال: در جمله “The cat sleeps.”, “The cat” فاعل ساده است.

  • Compound Subject (فاعل مرکب):

وقتی دو یا چند فاعل با یک فعل مشترک داریم، به آن فاعل مرکب می‌گویند.
مثال: “John and Mary are traveling to Paris.” در این جمله، “John and Mary” فاعل مرکب است.

  • Implicit Subject (فاعل پنهان):

در برخی جملات، فاعل به صراحت ذکر نشده است، ولی منظور است. این نوع فاعل غالباً در فرمان‌ها یا دستورات استفاده می‌شود.

مثال: “Close the door.”
(تو متوجه می‌شوی که کسی باید در را ببندد، اما فاعل ذکر نشده است)

  • Dummy or Expletive Subject (فاعل موهوم):

در برخی جملات انگلیسی، برخی کلمات مانند “it” یا “there” به عنوان فاعل موهوم استفاده می‌شوند، حتی اگر عملکرد واقعی فاعلی نداشته باشند.

مثال: “It is raining.”
یا “There are five apples on the table.”

  • Indefinite Subject (فاعل نامعلوم):

در برخی جملات، فاعل به طور مبهم یا عمومی استفاده می‌شود.
مثال: “They say he is a genius.” در اینجا “They” به طور نامعلوم و عمومی استفاده شده است.
این انواع فاعل به نحوه‌ی تشکیل و نقش آن‌ها در جمله مربوط می‌شود. با توجه به موقعیت و معنای مورد نظر جمله، ممکن است از هر یک از این انواع استفاده شود.

 

انواع مفعول در گرامر انگلیسی:

در زبان انگلیسی، مفعول‌ها (Objects) بر اساس نقش‌شان در جمله و رابطه‌شان با فعل به چند دسته تقسیم می‌شوند:

  • Direct Object (مفعول مستقیم):

این نوع مفعول مستقیماً تحت تأثیر فعل قرار می‌گیرد. این مفعول پاسخ به سوال “چه چیزی؟” یا “چه کسی؟” پس از فعل را می‌دهد.
مثال: “She reads a book.” در این جمله، “a book” مفعول مستقیم است، زیرا به سوال “She reads what?” پاسخ می‌دهد.

  • Indirect Object (مفعول غیرمستقیم):

این مفعول نشان‌دهنده شخص یا چیزی است که از عملیات فعل به نوعی بهره‌بردار است یا به آن آثار پسی می‌رسد. معمولاً پاسخ به سوال “به چه کسی؟” یا “برای چه کسی؟” پس از فعل را می‌دهد.
مثال: “She gives him a gift.” در اینجا، “him” مفعول غیرمستقیم است، زیرا نشان‌دهنده کسی است که یک هدیه دریافت می‌کند.

  • Object of a Preposition (مفعول حرف اضافه):

این نوع مفعول به طور مستقیم بعد از یک حرف اضافه قرار می‌گیرد و با آن حرف اضافه رابطه دارد.
مثال: “She is thinking about the future.” در اینجا، “the future” مفعول حرف اضافه “about” است.

  • Compound Object (مفعول مرکب):

وقتی دو یا چند مفعول با یک فعل مشترک داریم، به آن مفعول مرکب می‌گویند.
مثال: “She bought a dress and shoes.” در اینجا، “a dress and shoes” مفعول مرکب است.

  • Objective Complement (تکمیل مفعولی):

گاهی یک مفعول به یک تکمیل نیاز دارد تا معنی کامل شود. این تکمیل می‌تواند یک اسم یا یک صفت باشد.
مثال: “They elected her president.” در اینجا، “president” تکمیل مفعولی است که نشان‌دهنده نقش یا مقام “her” است.
با توجه به ساختار جمله و معنی مورد نظر، ممکن است از یک یا چند نوع مفعول استفاده شود. این تفاوت‌ها در ساختار و معنا به درک بهتر جملات و ارتباطات زبان انگلیسی کمک می‌کند.

 

Types of Subjects and Objects in English Grammar
Subjects Objects
Simple Subject: The main noun or pronoun that performs the action.
Example: “The cat sleeps.”
Direct Object: Directly receives the action of the verb.
Example: “She reads a book.”
Compound Subject: Two or more subjects that share a common verb.
Example: “John and Mary are traveling.”
Indirect Object: Benefits indirectly from the action of the verb.
Example: “She gives him a gift.”
Implicit Subject: Not mentioned but understood, often in commands.
Example: “Close the door.”
Object of a Preposition: Follows a preposition and connects to its object.
Example: “She is thinking about the future.”
Dummy or Expletive Subject: Placeholder subjects, often “it” or “there”.
Example: “It is raining.”
Compound Object: Two or more objects sharing a common verb.
Example: “She bought a dress and shoes.”
Indefinite Subject: Vague or general subjects.
Example: “They say he is a genius.”
Objective Complement: Completes the object and provides more information.
Example: “They elected her president.”

دیدگاهتان را بنویسید