فرق be و become

be و become از مهم ترین افعال پایه در انگلیسی محسوب می شوند. Be به معنای بودن است که برای استفاده در جمله سازی باید ساختاری متناسب با ضمیر فاعل پیدا کند. Become به معنی شدن است و در در زمان های مختلف، به نوع متفاوتی صرف می شود. در ادامه به طور کامل به فرق be و become پرداخته شده است.

 

فرق be و become:

در زبان انگلیسی، “be” و “become” دو فعل مهم و پایه‌ای هستند، اما معانی و استفاده‌های آن‌ها متفاوت است:

 

be

این فعل به معنی “بودن” است. “be” به تنهایی به صورت فعل اصلی نمی‌آید و به صورت انواع مختلفی مانند am, is, are, was, were ظاهر می‌شود. مثلا:

I am happy.
(من خوشحالم)

She is a teacher.
(او یک معلم است)

They were at the park.
(آن‌ها در پارک بودند)

 

become

این فعل به معنی “شدن” یا “تبدیل شدن” است. وقتی شخص یا چیزی تغییر وضعیت می‌دهد و به حالت یا شرایط جدیدی در می‌آید، از “become” استفاده می‌شود. مثلا:

She became a doctor.
(او دکتر شد)

The weather became cold.
(هوا سرد شد)

Be در جمله ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرد:

گرامر “be” برای ساخت انواع جمله را به صورت مثال در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

جملات خبری (Declarative Sentences)

She is a teacher.
(او یک معلم است)

جملات سوالی (Interrogative Sentences):

Is she a teacher?
(آیا او معلم است؟)

جملات منفی (Negative Sentences):

She is not a teacher.
(او معلم نیست)

جملات فرمانی (Imperative Sentences):

Be quiet!
(ساکت باش)

صرف فعل “be” در زمان‌ها و ضمیرهای مختلف:

Present Simple

I am
You are
He/She/It is
We are
They are

Past Simple

I was
You were
He/She/It was
We were
They were

Future Simple (using “will”)

I will be
You will be
He/She/It will be
We will be
They will be

زمان / ضمير I You He/She/It We They
Present Simple am are is are are
Past Simple was were was were were
Future Simple will be will be will be will be will be

Become در جمله ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرد:

گرامر “become” برای ساخت انواع جمله را در زیر مورد بررسی قرار دادیم:

 

جملات خبری (Declarative Sentences):

She becomes tired quickly.
(او به سرعت خسته می‌شود)

جملات سوالی (Interrogative Sentences):

Did she become a teacher?
(آیا او معلم شد؟)

جملات منفی (Negative Sentences):

She did not become a teacher.
(او معلم نشد)

صرف فعل “become” در زمان‌ها و ضمیرهای مختلف:

Present Simple

I become
You become
He/She/It becomes
We become
They become

Past Simple

I became
You became
He/She/It became
We became
They became

Future Simple (using “will”)

I will become
You will become
He/She/It will become
We will become
They will become

زمان / ضمير I You He/She/It We They
Present Simple become become becomes become become
Past Simple became became became became became
Future Simple will become will become will become will become will become

 

استثناهای استفاده از be و become:

با توجه به پیچیدگی زبان انگلیسی، می‌توان چند استثناء و مورد خاص را در استفاده از “be” و “become” مشاهده کرد. در اینجا برخی از این استثناء‌ها و موارد خاص را بررسی می‌کنیم:

توصیف‌های فیزیکی و عاطفی با “become”: گاهی اوقات، ما از “become” برای نشان‌دادن تغییرات موقتی در وضعیت فیزیکی یا عاطفی استفاده می‌کنیم:

She became angry.
(او عصبانی شد)

The milk became sour.
(شیر ترش شد)

بعضی عبارات با “be”: در بعضی موارد، “be” در ترکیب با صفات خاصی می‌آید و ممکن است به نظر مشابه “become” بیاید:

He is gone.
(او رفته است)

در این مثال، به نظر می‌رسد که “be” نشان‌دهنده یک تغییر است، اما در واقع به وضعیت فعلی اشاره دارد.

عباراتی که با هر دو فعل معنی متفاوتی پیدا می‌کنند: در بعضی موارد، یک عبارت می‌تواند با هر دو فعل “be” و “become” به کار رود، اما معنای آن‌ها متفاوت است:

He is interested in music.
(او به موسیقی علاقه‌مند است)

He became interested in music.
(او به موسیقی علاقه‌مند شد)

در مثال اول، علاقه فرد به موسیقی یک حقیقت فعلی است. در مثال دوم، این علاقه یک تغییر است که در گذشته رخ داده است.

“become” با “one of”: زمانی که شما می‌خواهید نشان دهید کسی یا چیزی جزء یک گروه خاص شده است، می‌توانید از “become” استفاده کنید:

She became one of the team’s best players.
(او یکی از بهترین بازیکنان تیم شد)

این‌ها تنها چند مورد از استثناء‌ها و موارد خاص استفاده از “be” و “become” هستند. در زبان انگلیسی، به دلیل تنوع زیاد موارد استفاده و معنی‌های مختلف، ممکن است استثناء‌ها و موارد خاص دیگری نیز وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید