فرق by و with

by و with کلماتی به معنی “به وسیله، با، …” هستند. فرق by و with از نظر کاربرد انان است. این دو کلمه گرچه معنی نسبتا مشابهی دارند؛ اما نیاز است تا هرکدام در کنار کلماتی متناسب با خود قرار بگیرند.

 

فرق by و with:

کلمات “by” و “with” در زبان انگلیسی دارای معانی مختلفی هستند، ولی هر دو می‌توانند مفهوم نزدیکی به چیز یا کسی را نشان دهند. از این جهت می‌توان گفت که این دو کلمه شباهت به یکدیگر دارند.
معانی اصلی “by” و “with” به شرح زیر است:

by: این کلمه معمولاً به معنی “توسط” یا “از طرف” استفاده می‌شود.

The book was written by J.K. Rowling.
(کتاب توسط جی.کی. رولینگ نوشته شده است)

I’ll be there by 5 o’clock.
(من تا ساعت 5 آنجا خواهم بود)

with: این کلمه معمولاً برای نشان‌دادن همراهی، استفاده از ابزار، یا داشتن چیزی استفاده می‌شود.

I’m going to the store with my friend.
(من با دوستم به فروشگاه می‌روم)

I wrote the letter with a pen.
(من نامه را با قلم نوشتم)

فرق by و with در چیست؟

حالا به تفاوت‌ها می‌پردازیم:

“with” معمولاً برای نشان‌دادن همراهی یا استفاده از ابزار استفاده می‌شود، در حالی که “by” می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عامل انجام یک کار یا روشی باشد.

He painted the wall with a brush.
(او دیوار را با یک قلم‌مو نقاشی کرد)

He painted the wall by hand.
(او دیوار را با دست نقاشی کرد)

“by” می‌تواند به معنی “کنار” یا “نزدیک” هم استفاده شود، اما “with” این معنا را ندارد.

The park by my house is lovely.
(پارک کنار خانه‌ام زیبا است)

“with” می‌تواند به معنای حضور یک خصوصیت یا ویژگی استفاده شود.

A man with blue eyes.
(مردی با چشمان آبی)

در کل، هر دو کلمه دارای معانی و کاربردهای متعددی هستند و تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. استفاده از هر یک به معنی و زمینه‌ی جمله بستگی دارد.

 

by with
معني توسط، از طرف، کنار، نزديک همراه، با استفاده از، داراي ويژگي
مثال The book was written by J.K. Rowling.
I’ll be there by 5 o’clock.
The park by my house.
I’m going to the store with my friend.
I wrote the letter with a pen.
A man with blue eyes.

 

اصطلاحات پرکاربرد با by و with:

by mistake: به طور تصادفی

“I called her by mistake.”
(من به طور تصادفی به او زنگ زدم)

by heart: حفظ

“He knows the poem by heart.”
(او این شعر را حفظ است)

by chance: به طور اتفاقی

“I met him by chance at the mall.”
(من به طور اتفاقی در مرکز خرید با او ملاقات کردم)

by hand: با دست

“This scarf was made by hand.”
(این روسری با دست بافته شده است)

اصطلاحات با “with”

with ease: به راحتی

“She solved the problem with ease.”
(او مشکل را به راحتی حل کرد)

with respect to: در مورد، نسبت به

“With respect to your request, we have decided to grant it.”
(نسبت به درخواست شما، تصمیم به پذیرش آن گرفته‌ایم)

with open arms: با گرمی، به طور حماسی

“They welcomed her with open arms.”
(آنها او را با حماسه استقبال کردند)

with regard to: در مورد، نسبت به

“I have some concerns with regard to the project’s timeline.”
(نسبت به زمان‌بندی پروژه، نگرانی‌هایی دارم)

استثناهایی در ارتباط با کاربرد by و With :

“By” و “with” هر دو به وضوح تعریف شده‌اند، اما در برخی موارد، استفاده از آن‌ها ممکن است گمراه کننده باشد. در زیر به برخی از استثناها و موارد مشابه استفاده از “by” و “with” اشاره می‌کنم:

وسایل حمل و نقل:
معمولاً برای وسایل حمل و نقل استفاده می‌شود:

“I came by bus/train/car.”
اما: “I came with my friend.”
(همراه با دوستم آمدم)

ابزار و وسایل:
معمولاً برای وسایل و ابزار استفاده می‌شود:

“I cut the paper with scissors.”
اما: “This book was written by hand.”
(این کتاب با دست نوشته شده است)

عامل کننده:

“The window was broken by the kids.”
(پنجره توسط بچه‌ها شکسته شد)

اما: “I was surprised with a birthday party.”
(من توسط یک مهمانی تولد متعجب شدم)

معنای حضور یا نزدیکی:

“The coffee shop by the station is my favorite.”
(کافی شاپ کنار ایستگاه منطقه مورد علاقه‌ام است)

اما: “The man with the red hat is my uncle.”
(مرد با کلاه قرمز عموی من است)

مسئله‌ی سبب و علت:

“She was overwhelmed by the news.”
(او توسط اخبار سراسر نگران شد)

اما: “She was overwhelmed with joy.”
(او به دلیل شادی سراسر نگران شد)

در بسیاری از موارد، این تفاوت‌ها براساس معنی و ترتیب لغات در جمله مشخص می‌شوند. در برخی موارد، استفاده از “by” یا “with” ممکن است به تغییر جزئی در معنا منجر شود، در حالی که در برخی دیگر، این استفاده‌ها ممکن است به جمله‌های نادرست یا بی‌معنی منجر شوند.

 

ایا مواردی وجود دارد که by و with را بتوان بجای یکدیگر استفاده کرد؟

در برخی موارد، می‌توان “by” و “with” را به صورت جایگزین استفاده کرد، اما معنای جمله ممکن است تغییر کند یا تأکید روی یک جزء خاص قرار گیرد. در زیر چند مثال ارائه شده است:

استفاده از ابزار:

“The letter was written by a pen.”
(این مثال نادر است و معمولاً در انگلیسی استفاده نمی‌شود)

“The letter was written with a pen.”
(این مثال متداول‌تر است)

عامل یا وسیله:

“The room was lit by candles.”
(تأکید روی آن است که شمع‌ها عامل نورپردازی اتاق بودند)

“The room was lit with candles.”
(تأکید روی شمع‌ها به عنوان وسیله‌ای برای نورپردازی اتاق است)

حضور یا نزدیکی:

“I live by a school.”
(من در نزدیکی یک مدرسه زندگی می‌کنم)

“I live with a roommate.”
(من با یک همخانه زندگی می‌کنم)

در بسیاری از موارد، انتخاب بین “by” و “with” به معنای جمله و آنچه که می‌خواهید بیان کنید بستگی دارد. با این حال، در برخی از موارد، استفاده از یکی به جای دیگری ممکن است جمله را غیر متداول یا غیر معمول کند، بنابراین همیشه بهتر است با توجه به معنای مورد نظر و زبان مقصد انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید