فرق can و could

can و could در انگلیسی فعل های کمکی هستند. معنی کلی این دو می تواند به مفهوم قابلیت و توانایی باشد . همچنین به معانی احتمالات، پیشنهادات و … نیز استفاده می شود. فرق can و could در زمان انهاست. Can برای فعل های زمان حال استفاده می شود؛ در حالی که could بر زمان گذشته دلالت دارد.

فرق can و could:

در زبان انگلیسی، “can” و “could” دو فعل کمکی هستند که معانی و کاربردهای متعددی دارند. در زیر به توضیح و معرفی معانی و کاربردهای این دو فعل می‌پردازیم:

Can

توانایی فیزیکی یا مهارتی: بیان‌کننده توانایی یا مهارت در انجام یک فعالیت است.

مثال: I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

اجازه: در موقعیت‌های غیررسمی، برای درخواست اجازه استفاده می‌شود.

مثال: Can I use your phone?
(آیا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

توانایی عقلی: بیان‌کننده توانایی در فهم یا باور چیزی است.

مثال: I can’t believe he’s getting married!
(نمی‌توانم باور کنم او در حال ازدواج است)

احتمال: در بیان احتمالات کم استفاده می‌شود.

مثال: It can be dangerous to walk alone at night.
(پیاده رفتن تنها در شب می‌تواند خطرناک باشد)

Could

توانایی در گذشته: بیان‌کننده توانایی یا مهارت در گذشته است.

مثال: I could swim when I was five.
(وقتی پنج ساله بودم می‌توانستم شنا کنم)

اجازه گذشته: نشان‌دهنده درخواست اجازه در گذشته است.

مثال: Could I go to the bathroom?
(آیا می‌توانستم به دستشویی بروم؟)

پیشنهاد: برای ارائه پیشنهاد‌های ملایم استفاده می‌شود.

مثال: We could watch a movie tonight.
(ما می‌توانیم امشب یک فیلم ببینیم)

احتمال: برای نشان‌دادن احتمالاتی که از نظر فرد ممکن است، اما نه حتماً واقعی است.

مثال: She could be at work now.
(او الان ممکن است در محل کار باشد)

توانایی مشروط: بیان‌کننده توانایی در شرایط خاص یا با وجود شرایط معین است.

مثال: I could help you if I had more time.
(اگر وقت بیشتری داشتم می‌توانستم به تو کمک کنم)

این‌ها فقط برخی از کاربردهای اصلی “can” و “could” در زبان انگلیسی هستند. هر دو فعل با توجه به زمینه‌ی جمله و موقعیت می‌توانند معانی متفاوتی داشته باشند، بنابراین همیشه به زمینه‌ی جمله و مفهوم کلی آن توجه کنید.

بررسی فرق can و could:

“Can” و “Could” دو فعل کمکی در زبان انگلیسی هستند که به نظر مشابه می‌آیند، اما کاربردها و معانی متفاوتی دارند. در زیر به توضیح تفاوت‌های اصلی میان این دو فعل می‌پردازیم:

زمان:

Can: غالباً برای بیان توانایی، اجازه یا احتمال در زمان حال استفاده می‌شود.

مثال: I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

Could: غالباً برای بیان توانایی، اجازه یا احتمال در گذشته استفاده می‌شود.

مثال: I could swim when I was a child.
(وقتی کودک بودم می‌توانستم شنا کنم)

پیشنهاد و پروپوزال:

Can: در موقعیت‌های فورمالتر، “can” برای پیشنهاد استفاده نمی‌شود.
Could: برای ارائه پیشنهاد‌ها در موقعیت‌های غیررسمی و ملایم‌تر استفاده می‌شود.

مثال: We could go to the park later.
(ما می‌توانیم بعداً به پارک برویم)

اجازه:

Can: در موقعیت‌های غیررسمی، برای درخواست اجازه استفاده می‌شود.

مثال: Can I use your phone?
(آیا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

Could: برای درخواست اجازه در موقعیت‌های رسمی‌تر یا به شکل محترمانه‌تر استفاده می‌شود.

مثال: Could I possibly borrow your pen?
(آیا امکان دارد قلم شما را قرض بگیرم؟)

توانایی مشروط:

Can: معمولاً برای بیان توانایی‌های فعلی یا غیرمشروط استفاده می‌شود.
Could: برای نشان‌دادن توانایی‌هایی که به شرط خاصی وابسته هستند استفاده می‌شود.

مثال: I could come to the party if I finish my work early.
(اگر کارم را زود تمام کنم می‌توانم به مهمانی بیایم)

این تفاوت‌ها برخی از موارد اصلی است که “can” و “could” را از یکدیگر متمایز می‌کنند. البته، بسته به موقعیت و زمینه متن، هر دو فعل می‌توانند در سایر معانی و کاربردهایی نیز به کار روند.

نحوه ساخت جملات با can و could:

فعل‌های “can” و “could” فعل‌های کمکی هستند و برای ساخت جملات با این فعل‌ها، معمولاً به ساختار زیر پیروی می‌کنیم:

جملات مثبت:

Can:
ساختار: Subject + can + verb (base form) + …

مثال: I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

Could:
ساختار: Subject + could + verb (base form) + …

مثال: I could swim when I was young.
(وقتی جوان بودم می‌توانستم شنا کنم)

جملات منفی:

Can:
ساختار: Subject + cannot/can’t + verb (base form) + …

مثال: She can’t speak Spanish.
(او نمی‌تواند اسپانیایی صحبت کند)

Could:
ساختار: Subject + could not/couldn’t + verb (base form) + …

مثال: We couldn’t find the key.
(ما نتوانستیم کلید را پیدا کنیم)

سوالات:

Can:
ساختار: Can + subject + verb (base form) + …?

مثال: Can you help me?
(آیا می‌توانی به من کمک کنی؟)

Could:
ساختار: Could + subject + verb (base form) + …?

مثال: Could she cook dinner tonight?
(آیا او می‌تواند شام امشب را بپزد؟)

پیشنهادات با Could:

ساختار: Could + subject + verb (base form) + …?

مثال: Could we go to the cinema?
(آیا می‌توانیم به سینما برویم؟)

توجه: وقتی از “can” یا “could” استفاده می‌کنیم، فعل اصلی جمله بدون هیچ پیوسته‌ی زمانی (مانند -ed یا -ing) می‌آید.

 

نوع جمله Can Could
جملات مثبت Subject + can + verb (base form) + … Subject + could + verb (base form) + …
جملات منفي Subject + cannot/can’t + verb (base form) + … Subject + could not/couldn’t + verb (base form) + …
سوالات Can + subject + verb (base form) + …? Could + subject + verb (base form) + …?
پيشنهادات با Could Could + subject + verb (base form) + …?

دیدگاهتان را بنویسید