فرق do not و don’t چیست

برخی فعل ها در انگلیسی دارای فرم عامیانه و رسمی هستند. do not و don’t از این نوع افعال هستند. در پاسخ به این سوال که فرق do not و don’t چیست، باید گفت که do not فرم رسمی و نگارشی است؛ در حالی که don’t عمدتا حالت عامیانه و بعضا گفتاری دارد.

فرق do not و don’t چیست:

“do not” و “don’t” در انگلیسی به یک معنا هستند و نمایانگر جملات منفی است. اما “don’t” یک فرم مخفف “do not” است و در مکالمات روزمره و نوشتارهای غیررسمی بیشتر استفاده می‌شود.

ساختار:
Do not / Don’t: برای ساخت جملات منفی در زمان حال ساده با افعال کمکی “do” استفاده می‌شود.

ساختار: Subject + do not/don’t + base form of the verb +

مثال:

I do not like bananas.
I don’t like bananas.

Do not / Don’t همچنین می‌تواند برای ساخت سوالات در زمان حال ساده استفاده شود، اما در اینجا منفی نیست.

ساختار: Do + subject + base form of the verb

مثال:

Do you like coffee?

نکات:
Don’t به ویژه در مکالمات و نوشتارهای غیررسمی استفاده می‌شود.

Do not ممکن است در موارد رسمیتر یا زمانی که نویسنده یا گوینده می‌خواهد تاکید خاصی داشته باشد، استفاده شود.
وقتی با فاعل‌های سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده ساختار منفی می‌سازیم، از “does not” یا “doesn’t” استفاده می‌کنیم به جای “do not” یا “don’t”. مانند:

She does not play tennis.
She doesn’t play tennis.

ساختار مثال توضيحات
Subject + do not/don’t + base form of the verb + … I do not like bananas.
I don’t like bananas.
جملات منفي در زمان حال ساده
Do + subject + base form of the verb + …? Do you like coffee? ساخت سوالات در زمان حال ساده
Subject + does not/doesn’t + base form of the verb + … She does not play tennis.
She doesn’t play tennis.
جملات منفي با فاعل‌هاي سوم شخص مفرد در زمان حال ساده

نحوه ساخت جملات پرسشی با do not و don’t :

“don’t” و “do not” برای ساخت سوالات در زمان حال ساده با استفاده از فعل کمکی “do” استفاده می‌شوند. وقتی سوالی را با “do” یا “does” مطرح می‌کنیم و بخواهیم آن را منفی کنیم، از “don’t” یا “do not” (و “doesn’t” یا “does not” برای سوم شخص مفرد) استفاده می‌شود.

ساختار سوال با “do not” یا “don’t”:

سوالات کلی:

ساختار: Do/Does + subject + not + base form of the verb

مثال:

Do you not want to come?
Don’t you want to come?
Does she not like coffee?
Doesn’t she like coffee?

سوالات با واژه‌های پرسشی:

ساختار: Wh-question word + do/does + subject + not + base form of the verb

مثال:

Why don’t you come earlier?
Where do you not want to go?

نکات:
استفاده از فرم مخفف (مانند “don’t” یا “doesn’t”) در مکالمات روزمره و نوشتارهای غیررسمی بیشتر است. استفاده از فرم کامل (مانند “do not” یا “does not”) ممکن است تاکید بیشتری داشته باشد یا در متون رسمی استفاده شود.
در بسیاری از موارد، وقتی سوالی با “do” یا “does” مطرح می‌شود، منفی کردن سوال با استفاده از “not” به معنای جواب منتظره به سوال است. به عنوان مثال، “Don’t you like ice cream?” به معنی “You do like ice cream, don’t you?” است و انتظار دارد جواب مثبت بگیرد.

 

استثناها و نکات مهم در استفاده از “do not” و “don’t”:

در زیر به بررسی رایج ترین اصطلاحات و استثنا ها با این دو کلمه پرداخته شده است:

موارد استفاده: “do not” و “don’t” عمدتاً برای ساخت جملات منفی و سوالی در زمان حال ساده استفاده می‌شوند.

فاعل‌های سوم شخص مفرد: با فاعل‌های سوم شخص مفرد (he, she, it) به جای “do not” یا “don’t” از “does not” یا “doesn’t” استفاده می‌کنیم.

مثال: She doesn’t like chocolate.

تأکید: استفاده از فرم کامل “do not” به جای فرم مخفف “don’t” می‌تواند تأکید بیشتری بیاورد.

مثال: I do not want to see him again!

با واژه‌های پرسشی: وقتی سوال با یک واژه پرسشی مانند “why”, “when”, “where” شروع می‌شود، “do” یا “does” بلافاصله بعد از واژه پرسشی قرار می‌گیرد.

مثال: Why don’t you come with us?

نوع سوال: در بسیاری از سوالات، استفاده از “don’t” یا “doesn’t” به معنای انتظار یک جواب مثبت است.

مثال: Don’t you like pizza?
(یعنی: تو دوست نداری پیتزا بخوری، نه؟)

فعل‌های مودال: با فعل‌های مودال مانند “can”, “should”, “will” و “must”، از “do not” یا “don’t” برای ساخت جمله منفی استفاده نمی‌شود.

مثال: She can’t swim.
(و نه: She doesn’t can swim)

جملات حال استمراری: در جملات حال استمراری، به جای “do not” یا “don’t” با فعل “be”، از “am not”, “isn’t”, یا “aren’t” استفاده می‌شود.

مثال: I am not eating.
(و نه: I don’t eating)

دیدگاهتان را بنویسید