فرق does و is

does و is دو فعل کمکی در زبان انگلیسی هستند. is یکی از زیرمجموعه های فعل to be بوده و does حالت سوم شخص مفرد از فعل to do است. این موارد اصلی ترین فرق does و is را تشکیل داده اند. اما به طور کل، تفاوت های دیگری در معنا و نحوه کاربرد این دو فعل نیز وجود دارد.

فرق does و is:

“does” و “is” هر دو به عنوان کمکی فعل استفاده می‌شوند، اما با توجه به استفاده‌های مختلف آن‌ها، معانی و مفاهیم متفاوتی دارند. بیایید به توضیحاتی در مورد هر یک از آن‌ها بپردازیم:

is:

معنی: “is” یکی از اشکال فعل “be” است و برای اشخاص سوم تکیل (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود.
کاربردها:
توصیف یا تعریف: برای توصیف یا تعریف شخص یا چیز.

He is a teacher.
The sky is blue.

تعیین موقعیت: برای نشان دادن موقعیت یا مکان.

The book is on the table.

برای احوال‌پرسی:

How is she today?

does:

معنی: “does” نسخه‌ی سوم شخص مفرد فعل کمکی “do” است و در زمان حال ساده استفاده می‌شود. غالباً برای ساخت سوالات یا منفی‌سازی جملات به کار می‌رود.
کاربردها:
سوالات: برای ساخت سوال در زمان حال ساده برای اشخاص سوم تکیل.

Does she like chocolate?

جملات منفی: برای منفی‌سازی جملات در زمان حال ساده برای اشخاص سوم تکیل.

She does not (doesn’t) like chocolate.

تأکید: گاهی اوقات برای تأکید بر فعل اصلی در جملات مثبت.

She does understand the situation.

در نتیجه، “is” و “does” هر دو فعل‌های کمکی هستند که در زمان حال ساده استفاده می‌شوند، اما “is” معمولاً برای توصیف یا تعیین موقعیت به کار می‌رود، در حالی که “does” غالباً در سوالات، جملات منفی، یا برای تأکید بر فعل اصلی استفاده می‌شود.

گرامر ساخت جمله با is:

“is” یکی از اشکال فعل “be” است. در زیر به توضیح گرامری ساخت جملات با استفاده از “is” می‌پردازیم:

جملات مثبت:

ساختار: Subject + is + Complement

Subject: غالباً اسم یا ضمیر سوم شخص مفرد مانند he, she, it.
Complement: می‌تواند اسم، صفت، اسم مکان یا عبارت جری باشد.

مثال:

She is a teacher.
It is cold today.
The cake is in the oven.
The book is on the table.

جملات منفی:

ساختار: Subject + is + not + Complement

مثال:

He is not (isn’t) tired.
The weather is not (isn’t) good.

سوالی:

ساختار: Is + Subject + Complement?

مثال:

Is she your sister?
Is it raining?

سوالی با کلمات پرسشی:

ساختار: Question word + is + Subject + Complement?

مثال:

Where is the bathroom?
How is your mother?

جملات با فعل‌های بی‌فاعلی:
بعضی اوقات “is” با فعل‌های بی‌فاعلی مانند seem, appear, become, و … به کار می‌رود.

مثال:

It is becoming clear that he won’t come.
She is appearing in the new movie.

در نتیجه، “is” به عنوان یک فعل کمکی در زبان انگلیسی به کار می‌رود تا اطلاعات مربوط به موضوع یا ضمیر مورد نظر را ارائه دهد. این فعل در جملات مختلف و با ساختارهای متنوعی استفاده می‌شود.

گرامر ساخت جمله با does :

“does” یکی از فعل‌های کمکی است که برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود. در زیر به بررسی گرامری ساخت جملات با استفاده از “does” می‌پردازیم:

جملات منفی:

ساختار: Subject + does + not + Base form of the verb

Subject: غالباً اسم یا ضمیر سوم شخص مفرد مانند he, she, it.

Base form of the verb: شکل اصلی فعل بدون هیچ پسوندی.

مثال:

She does not (doesn’t) like coffee.
It does not (doesn’t) matter.

سوالات:

ساختار: Does + Subject + Base form of the verb?

مثال:

Does she like ice cream?
Does it rain often here?

جملات تأکیدی:
گاهی اوقات “does” به منظور تأکید بر فعل اصلی در جملات مثبت استفاده می‌شود.

ساختار: Subject + does + Base form of the verb

مثال:

She does work hard. (تأکید بر “work hard”)
He does understand the concept. (تأکید بر “understand”)

نکته مهم:
وقتی از “does” استفاده می‌کنیم، فعل اصلی باید در شکل اصلی (بدون پسوند -s یا -es) بیاید، چرا که “does” خود به تنهایی موارد سوم شخص مفرد را پوشش می‌دهد.

در نتیجه، “does” یک فعل کمکی است که برای ساخت جملات منفی و پرسشی برای سوم شخص مفرد در زمان حال ساده به کار می‌رود. همچنین می‌توان برای ایجاد تأکید در جملات مثبت از آن استفاده کرد.

فرق does و is در چیست:

does:

فعل کمکی برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده است.
برای ساخت سوالات و جملات منفی استفاده می‌شود.
پس از آن فعل اصلی بدون هیچ تغییری (base form) استفاده می‌شود.

is:

یکی از اشکال فعل “be” است.
برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود.
معمولاً برای توصیف حالت یا ویژگی، یا بیان موقعیت استفاده می‌شود.

 

Aspect Does Is
Type Auxiliary Verb Form of “be”
Usage Questions and negatives for third person singular in present simple Describing state or characteristic, or indicating position for third person singular in present simple
Followed by Base form of the main verb Adjective, noun, prepositional phrase

دیدگاهتان را بنویسید