فرق had و has

had و has انواع مختلفی از شکل have هستند؛ اما دارای زمان مختلف هستند. فرق had و has در این است که has زمان حال ساده است. در حالی که had در زمان گذشته ساده قرار دارد. در ادامه به توضیح کامل فرق had و has پرداخته شده است.

فرق had و has:

“has” و “had” هر دو فعل‌هایی از “to have” هستند، اما زمان‌ها و استفاده‌های مختلفی دارند.

Has:

زمان حال ساده است.
برای سوم شخص مفرد (he, she, it) استفاده می‌شود.
می‌تواند به معنی داشتن، یا در ساختارهای دیگر مانند زمان حال کامل استفاده شود.

مثال:

He has a car.
(او یک ماشین دارد)

She has finished her homework.
(او تکلیفش را تمام کرده است)

Had:

زمان گذشته ساده یا گذشته کامل است.
برای تمام ضمایر استفاده می‌شود.
می‌تواند به معنی داشت در گذشته، یا در ساختارهای دیگر مانند زمان گذشته کامل استفاده شود.
مثال:

I had a bicycle when I was young.
(وقتی کوچک بودم یک دوچرخه داشتم)

She had already left when I arrived.
(وقتی رسیدم او قبلاً رفته بود)

“Has” و “Had” هر دو به معنی “داشتن” هستند، اما در زمان‌های مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود.

گرامر ساخت و نحوه استفاده از has:

“Has” یکی از اشکال فعل “have” است و در زبان انگلیسی به چندین نحو استفاده می‌شود. در اینجا به برخی از کاربردهای اصلی آن می‌پردازیم:

به معنی “داشتن”:

برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود.

مثال:

He has a book.
She has two sisters.
It has a long tail.

در ساختار زمان حال کامل (Present Perfect):

با قسمت سوم فعل (Past Participle) به کار می‌رود تا یک عملی که در گذشته شروع شده و تأثیر آن به حال همچنان ادامه دارد یا یک عملی که در گذشته انجام شده ولی زمان آن مشخص نیست، را نشان دهد.

مثال:

She has visited Paris several times.
He has never eaten sushi.
It has rained a lot this month.

در ساختارهای دیگر:

مانند “have to” برای نشان‌دادن الزام یا وظیفه. در این حالت، “has to” برای سوم شخص مفرد استفاده می‌شود.

مثال:

He has to finish his homework before watching TV.

نکته: “Has” به تنهایی معنا ندارد و همیشه باید با یک مکمل (مثل فعل یا اسم) استفاده شود. در مواردی که از “has” به معنی “داشتن” استفاده می‌شود، معمولاً یک اسم بلافاصله پس از آن قرار می‌گیرد، و در موارد زمان حال کامل، یک فعل به شکل سوم (Past Participle) پس از آن می‌آید.

گرامر ساخت و نحوه استفاده از had:

فعل “had” یکی از اشکال فعل “have” است و در زبان انگلیسی به چندین نحو مورد استفاده قرار می‌گیرد:

به معنی “داشتن” در زمان گذشته:

“Had” گذشته فعل “have” است و برای تمام ضمایر استفاده می‌شود.

مثال:

I had a bike when I was a child.
She had a long hair last year.
They had a big house before they moved.

در ساختار زمان گذشته کامل (Past Perfect):

با قسمت سوم فعل (Past Participle) به کار می‌رود تا عملی که قبل از یک زمان یا رویداد دیگر در گذشته اتفاق افتاده است را نشان دهد.

مثال:

She had already left when I arrived.
By the time I woke up, the sun had risen.
They had never seen such a performance before last night.

در ساختارهای دیگر:

مانند “had to” برای نشان‌دادن الزام یا وظیفه در گذشته.

مثال:

I had to study for my exam last week.
She had to leave early because she felt sick.

نکته: “Had” به تنهایی معنا ندارد و همیشه باید با یک مکمل (مثل فعل یا اسم) استفاده شود. در مواردی که از “had” به معنی “داشتن” استفاده می‌شود، معمولاً یک اسم بلافاصله پس از آن قرار می‌گیرد، و در موارد زمان گذشته کامل، یک فعل به شکل سوم (Past Participle) پس از آن می‌آید.

 

معيار Has Had
گرامر حال ساده (براي سوم شخص مفرد) يا حال کامل گذشته ساده يا گذشته کامل
مفهوم داشتن در زمان حال يا عملي که در گذشته شروع شده و تأثير آن به حال ادامه دارد داشتن در زمان گذشته يا عملي که قبل از يک زمان يا رويداد ديگر در گذشته اتفاق افتاده است
ساختار سوم شخص مفرد: He/She/It **has**
حال کامل: Subject + has + Past Participle
تمام ضماير: I/You/He/She/It/We/They **had**
گذشته کامل: Subject + had + Past Participle

نکات مهم در استفاده از had و has:

“had” و “has” هر دو از فعل “have” گرفته شده‌اند و هر کدام نقاط مهم خاص خود را دارند. در زیر نکات مهم در استفاده از هر کدام آورده شده است:

Has:

سوم شخص مفرد: “Has” برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود.

مثال: She has a cat.

زمان حال کامل: وقتی با قسمت سوم فعل (Past Participle) می‌آید، یک عملی که در گذشته شروع شده و به زمان حال ادامه دارد یا تأثیر آن موجود است، نشان داده می‌شود.

مثال: She has visited Paris.

الزام در حال: با استفاده از “has to” می‌توان الزام یا وظیفه را نشان داد.

مثال: He has to go to school.

Had:

زمان گذشته: “Had” گذشته‌ی فعل “have” است و برای تمام ضمایر استفاده می‌شود.

مثال: They had a big house.

زمان گذشته کامل: وقتی با قسمت سوم فعل (Past Participle) می‌آید، عملی که قبل از یک رویداد یا زمان دیگر در گذشته رخ داده است را نشان می‌دهد.

مثال: She had left before I arrived.

الزام در گذشته: با استفاده از “had to” می‌توان الزام یا وظیفه در گذشته را نشان داد.

مثال: I had to finish my assignment last night.

توصیفات در گذشته: “Had” می‌تواند برای توصیف حالت‌ها، احساسات، و تجربیات شخصی در گذشته استفاده شود.

مثال: When I was young, I had a strong desire to travel.

دیدگاهتان را بنویسید