فرق have got و have

have got و have دو فعل در انگلیسی هستند که هردو برای معنای داشتن به کار می روند. فرق have got و have در این است که have تنهایی می‌تواند به معنای “داشتن” استفاده شود. و have got به معنای “داشتن” چیزی یا ویژگی‌های فیزیکی استفاده می‌شود.

فرق have got و have:

“have” و “have got” دو ساختار هستند که در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند و هر دو می‌توانند به معنی “داشتن” باشند، اما با ویژگی‌ها و استفاده‌های مختلف:

have:

این فعل به تنهایی می‌تواند به معنای “داشتن” استفاده شود.
“have” در انواع زمان‌ها می‌تواند به کار برده شود، مانند حال ساده، گذشته و آینده.
این فعل همچنین به عنوان فعل کمکی در زمان‌های کامل استفاده می‌شود (مثل: have seen, have gone).

مثال:

I have a car.
(من یک ماشین دارم)

She has a good job.
(او یک شغل خوب دارد)

have got:

این ساختار بیشتر در بریتانیا متداول است، اما در امریکا نیز شناخته شده و استفاده می‌شود.
“have got” فقط در حال ساده استفاده می‌شود.
معمولاً به معنای “داشتن” چیزی یا ویژگی‌های فیزیکی استفاده می‌شود.

مثال:

I’ve got two sisters.
(دو خواهر دارم)

He’s got blue eyes.
(چشم‌های آبی دارد)

نکته: “have got” نمی‌تواند به عنوان فعل کمکی در زمان‌های کامل استفاده شود. به عبارت دیگر، عباراتی مانند “I’ve got seen” یا “They’ve got gone” نادرست هستند.

تفاوت در استفاده: در بریتانیا، هر دو ساختار به معنی “داشتن” استفاده می‌شوند، اما “have got” بیشتر برای موارد رسمی و “have” برای موارد غیررسمی به کار می‌رود. در امریکا، “have” بیشتر استفاده می‌شود و “have got” کمتر رایج است.

فرق have got و have در چیست:

“have” و “have got” در زبان انگلیسی هر دو می‌توانند به معنای “داشتن” استفاده شوند، اما در بعضی موارد، نوع استفاده و معنای آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

have:

در حالت عام، به معنای “داشتن” است.
می‌تواند در تمامی زمان‌ها و ساختارهای گرامری به کار برده شود.

have got:

به طور عام، به معنای “داشتن” است.
فقط در حال ساده استفاده می‌شود.
استفاده از آن در بریتانیا بیشتر و معمول‌تر است، ولی در امریکا نیز شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت معنایی: از نظر معنایی، در بسیاری از موارد، “have” و “have got” به همان معنا هستند و قابل تبادل است. ولی “have” می‌تواند در ساختارهای گرامری متنوع‌تری استفاده شود، در حالی که “have got” محدودتر است.

مثلاً، هر دو جمله زیر معنای مشابهی دارند:

I have two brothers.
I’ve got two brothers.

در هر دو جمله، معنای “دو برادر داشتن” منتقل می‌شود.

گرامر ساخت جملات با have:

“have” یکی از فعل‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی است و به چندین صورت مختلف استفاده می‌شود. در زیر به گرامر ساخت جمله با “have” پرداخته‌ام:

Have به معنی “داشتن”:

حال ساده:

مثبت: I/You/We/They have a book. He/She/It has a book.
منفی: I/You/We/They do not have a book. He/She/It does not have a book.
سوالی: Do I/you/we/they have a book? Does he/she/it have a book?

گذشته ساده:

مثبت: I/You/He/She/It/We/They had a book.
منفی: I/You/He/She/It/We/They did not have a book.
سوالی: Did I/you/he/she/it/we/they have a book?

Have به عنوان فعل کمکی:

وقتی “have” به عنوان فعل کمکی در زمان‌های کامل استفاده می‌شود:

حال کامل:

مثبت: I/You/We/They have seen the movie. He/She/It has seen the movie.
منفی: I/You/We/They have not seen the movie. He/She/It has not seen the movie.
سوالی: Have I/you/we/they seen the movie? Has he/she/it seen the movie?

گذشته کامل:

مثبت: I/You/He/She/It/We/They had seen the movie.
منفی: I/You/He/She/It/We/They had not seen the movie.
سوالی: Had I/you/he/she/it/we/they seen the movie?

عبارت‌ها و اصطلاحات با “have”:

have breakfast/lunch/dinner: صبحانه/ناهار/شام خوردن
have a bath/shower: حمام کردن
have a good time: وقت خوبی گذراندن
have a look: نگاه کردن

“have” در ساختارها و زمان‌های مختلف زبان انگلیسی استفاده می‌شود و نقش‌های متنوعی دارد. این توضیحات فقط یک مرور سریع از گرامر و استفاده‌های اصلی “have” بود.

گرامر ساخت جملات با have got:

“have got” بیشتر به معنی “داشتن” استفاده می‌شود. این ساختار عمدتاً در حال ساده به کار می‌رود:

مثبت:

I/You/We/They have got a car.
He/She/It has got a car.

منفی:

I/You/We/They haven’t got a car.
He/She/It hasn’t got a car.

سوالی:

Have I/You/We/They got a car?
Has He/She/It got a car?

Have Have Got
معني داشتن داشتن
استفاده در زمان‌ها تمامي زمان‌ها (حال، گذشته، آينده و …) فقط در حال ساده
نمونه جمله مثبت I have a car. I have got a car.
نمونه جمله منفي I don’t have a car. I haven’t got a car.
نمونه جمله سوالي Do you have a car? Have you got a car?
استفاده به عنوان فعل کمکي بله (مثلاً در زمان‌هاي کامل مانند: I have seen) نه

دیدگاهتان را بنویسید