فرق him و his

Him و his هر دو در دسته ضمیر ها قرار دارند. تفاوت اصلی در کاربرد انان در جمله است. به نحوی که his نوعی ضمیر مالکیت و him ضمیر مفعولی است. در نتیجه این فرق him و his منجر به تفاوت در قرارگیری انان در ساختار جمله سازی می شود.

فرق him و his:

در زبان انگلیسی him ضمیر مفعولی است و به معنای “او” یا “وی” به کار می‌رود زمانی که اشاره به مذکر داریم. به عنوان مثال:

I saw him at the party.
(من او را در مهمانی دیدم)

اما hisضمیر ملکی است و به معنای “او” یا “وی” به کار می‌رود، ولی در جایگاه‌هایی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده مالکیت باشد. به عنوان مثال:

That is his car.
(آن ماشین او است)

هر دو از این کلمات برای اشاره به فرد مذکر استفاده می‌شوند، اما در جایگاه‌ها و موقعیت‌های مختلف به کار می‌روند.

تفاوت ضمیر ملکی و ضمیر مفعولی در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، ضمائر به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. دو دسته از این ضمائر، ضمیر ملکی و ضمیر مفعولی هستند که گاهی ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در زیر تفاوت‌های اصلی بین ضمیر ملکی و ضمیر مفعولی آورده شده‌است:
ضمیر ملکی:
نقش: نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط است.
موقعیت: قبل از اسم می‌آید و به عنوان صفت عمل می‌کند.
مثال‌ها:

his book (کتاب او)
my sister (خواهر من)
their house (خانه آن‌ها)

نکات مرتبط: ضمائر ملکی صفتی نیز وجود دارند که بدون نیاز به اسم به کار می‌روند، مانند “mine”, “yours”, “hers”, “ours”, “theirs”.

مثلاً: This book is mine.

ضمیر مفعولی:
نقش: عملکرد مفعول را در جمله دارد.
موقعیت: پس از فعل یا حرف اضافه به کار می‌رود.

مثال‌ها:

I saw him.
(من او را دیدم)

She told me a story.
(او به من داستانی گفت)

They are looking for us.
(آن‌ها دنبال ما هستند)

نکات مرتبط: ضمائر مفعولی همواره بعد از فعل یا حرف اضافه قرار می‌گیرند.

 

بررسی ساختار him در جملات:

“him” در زبان انگلیسی یک ضمیر مفعولی است و معمولاً به معنای “او” به کار می‌رود وقتی که به یک مرد یا پسر اشاره می‌شود.

ساختار:
ضمائر مفعولی در زبان انگلیسی شامل موارد زیر است:

me
you
him
her
it
us
them

نحوه استفاده:
“him” به عنوان ضمیر مفعولی بعد از افعال و حروف اضافه استفاده می‌شود.

مثال:

I gave him the book.
من کتاب را به او دادم

She was talking to him.
او با او حرف می‌زد

I will meet him tomorrow.
من فردا او را می‌بینم

در مثال اول، “him” ضمیر مفعولی برای “the book” است. در مثال دوم، بعد از حرف اضافه “to” از “him” استفاده شده‌است. و در مثال سوم، ضمیر مفعولی “him” مفعول فعل “meet” است.

بررسی ساختار his در جملات:

“his” در زبان انگلیسی یک ضمیر ملکی است و معمولاً به معنی “او” یا “اوی” به کار می‌رود وقتی به مالکیت یک مرد یا پسر اشاره می‌شود.

ساختار:
ضمائر ملکی در زبان انگلیسی شامل موارد زیر است:

my
your
his
her
its
our
their

نحوه استفاده:
“his” به عنوان ضمیر ملکی قبل از اسم‌ها برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.

مثال:

This is his car.
این ماشین اوی است

His opinion is different from mine.
نظر او با نظر من متفاوت است

I borrowed his notebook.
من دفترچه او را قرض گرفتم

در مثال اول، “his” قبل از کلمه “car” (ماشین) استفاده شده تا نشان دهد ماشین متعلق به آن مرد یا پسر است. در مثال‌های دیگر نیز به همین شکل “his” برای نشان دادن مالکیت استفاده شده است.

 

ضمير نوع مثال معني
him ضمير مفعولي I gave him the book. من کتاب را به او دادم.
his ضمير ملکي This is his car. اين ماشين اوي است.

استثناها و نکات استفاده از him و his:

در زبان انگلیسی، “him” و “his” هر دو به مردان یا پسران اشاره دارند، ولی با توجه به نقش آنها در جمله، استفاده‌ها و استثناهای مختلفی دارند. در زیر به استثناها و نکات کلیدی استفاده از این دو ضمیر پرداخته‌ام:

his:
نوع: ضمیر ملکی
نقش در جمله: صفت ملکی (قبل از اسم می‌آید)

مثال: His book is on the table.

نکات:
برخی اوقات، “his” بدون اسم می‌تواند به کار برود، ولی در این صورت معنی “مال او” را می‌دهد. مثلاً: “The book is his.”

him:

نوع: ضمیر مفعولی
نقش در جمله: مفعول

مثال: I gave him the book.

نکات:
“him” بعد از حروف اضافه نیز می‌تواند به کار برود،

مثلاً: “She sat beside him.”

“him” نباید با “he” (ضمیر فاعلی) اشتباه گرفته شود. به عنوان مثال: “He gave him the book.” در این جمله، اولی فاعل و دومی مفعول است.

استثناها:
در برخی موارد، به ویژه در ادبیات، ممکن است ببینید که از “him” به عنوان یک صفت ملکی استفاده شده‌است، به خصوص در قراردادهای قدیمی یا زبان ادبی: مثلاً: “him book” به معنی “کتاب او”. ولی این استفاده در انگلیسی مدرن نادر است و معمولاً به عنوان یک شکل قدیمی یا ادبی دانسته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید