فرق little و few

برخی کلمات در انگلیسی دارای معانی مشابه هستند. اما در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این کلمات می توان به فرق little و few اشاره کرد. این دو کلمه از نظر معنا، مفهوم کم بودن چیزی را می رسانند اما هر کدام در شرایط و جملات متفاوتی کاربرد دارند.

فرق little و few:

“little” و “few” در انگلیسی از کلماتی هستند که شباهت بسیاری به یکدگیر دارند. هر دوی این واژگان به مقدار کم چیزی اشاره دارند، اما در موارد مختلف و با انواع مختلف از اسم‌ها استفاده می‌شوند.

:Little
“Little” با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

مثلاً: water (آب), information (اطلاعات), advice (نصیحت).
جمله: “I have little information about that topic.”
(من اطلاعات کمی در مورد آن موضوع دارم)

:Few
“Few” با اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شود.

مثلاً: books (کتاب‌ها), apples (سیب‌ها), cars (ماشین‌ها).
جمله: “There are few apples left in the basket.”
(چندتا سیب در سبد باقی مانده است)

استثناها و نکات مهم در به کاربردن little و few:

 

:A little و A few

وقتی “a” قبل از “little” یا “few” بیاید، معنی “کمی” یا “تعداد محدودی” به خود می‌گیرد و بیان‌گر یک موقعیت نسبتاً مثبت‌تر است. . این واژگان به میزانی از چیزی اشاره دارند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند.

“I have a little money.”
(من کمی پول دارم و این مقدار می‌تواند برای هزینه‌های کوچک مناسب باشد)

“I have a few friends.”
(من تعداد محدودی دوست دارم و این به معنی داشتن دوستان است، حتی اگر آن‌ها کم باشند)

:Few و A few

هر دو با اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شوند.
Few: به معنی “تعداد کمی” استفاده می‌شود و معمولاً تاکید بر کم بودن چیزی دارد.

مثال: “Few people attended the meeting.”
(تعداد کمی از مردم به جلسه آمده‌اند)
.در اینجا تاکید بر کم بودن تعداد مردم است

A few نیز به معنی “تعداد کمی” است، اما بیان‌گر یک موقعیت نسبتاً مثبت‌تر است و اینکه چیزی حداقل وجود دارد.

مثال: “I have a few friends in the city.”
(من تعداد کمی دوست در شهر دارم)
.در اینجا، بر خلاف کم بودن دوستان، تاکید بر وجود دوستان است

:Little و A little

این دو با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شوند.
Little به معنی “مقدار کمی” و با تاکید بر کم بودن چیزی استفاده می‌شود.

مثال: “I have little patience for such behavior.”
(من صبر کمی برای چنین رفتاری دارم)
.تاکید بر کم بودن صبر است

A little به معنی “مقدار کمی” است، اما بیان‌گر یک موقعیت نسبتاً مثبت‌تر است و نشان‌دهنده این است که چیزی، حتی اگر کم باشد، وجود دارد.

مثال: “I have a little milk left.”
(من کمی شیر باقی دارم)
.چرا که شیر کم است، اما همچنان شیری باقی مانده است

خلاصه و فرق little و few:

“Few” و “little” به تنهایی معمولاً گرایش منفی دارند و تاکید بر کم بودن چیزی است.
“A few” و “a little” اگرچه همچنان به معنی “کم” است، اما بیان‌گر وجود چیزی و در نتیجه یک موقعیت نسبتاً مثبت‌تر است.
برای مواردی که می‌خواهید تاکید خود را بر کم بودن چیزی قرار دهید، از “few” یا “little” استفاده کنید. در مواردی که می‌خواهید نشان دهید چیزی وجود دارد (حتی اگر کم باشد)، از “a few” یا “a little” استفاده کنید. با توجه به این تفاوت‌ها و با تمرین مداوم، شما به راحتی می‌توانید در استفاده از این واژگان مهارت پیدا کنید.

حالت تاکیدی در استفاده از این دو کلمه:

Very little و Very few: وقتی “very” قبل از “little” یا “few” بیاید، تاکید بر مقدار بسیار کم می‌شود.

“I have very little patience for such behavior.”
(من صبر بسیار کمی برای چنین رفتاری دارم)

“There are very few days left for the exam.”
(روزهای بسیار کمی تا امتحان باقی مانده است)

شرایطی که نباید از “little” یا “few” استفاده کرد:

زمانی که می‌خواهیم به مقدار زیاد اشاره کنیم، نباید از “little” یا “few” استفاده کرد. به جای آن‌ها می‌توان از “much” (برای اسم‌های غیرقابل شمارش) یا “many” (برای اسم‌های قابل شمارش) استفاده کرد.

“I don’t have much time.”
(من وقت زیادی ندارم)

“I don’t have many books.”
(من کتاب‌های زیادی ندارم)

امیدوارم که این توضیحات به شما کمک کند تا فرق بین “little” و “few” را بهتر درک کنید. با تمرین و استفاده مداوم، شما به راحتی می‌توانید در استفاده از این دو واژه مهارت پیدا کنید.

نوع زباني Few / A Few Little / A Little
اسم تعداد کمي از اشياء قابل شمارش
مثال: A few books
مقدار کمي از اشياء غير قابل شمارش
مثال: A little water
صفت Few students know the answer. (تعداد دانش‌آموزاني که جواب را مي‌دانند کم است.) Little information is available. (اطلاعات موجود کم است.)
قيد She visits few times a year. (او چند بار در سال مي‌آيد.) He speaks English a little. (او کمي انگليسي صحبت مي‌کند.)

دیدگاهتان را بنویسید