فرق me و my

me و my دو ضمیر مربوط به اول شخص مفرد یعنی I هستند. فرق me و my در این است که me ضمیر مفعولی (Objective Pronoun) بوده و به معنی من است. اما my ضمیر ملکی (Possessive Adjective) است و معنی مال من (وقتی بیانگر مالکیت است) است را می دهد.

فرق me و my:

“me” و “my” هر دو مربوط به ضمیر اول شخص مفرد (“I”) هستند، اما در ساختارها و موقعیت‌های مختلف به کار می‌روند.

me:

نوع: ضمیر مفعولی (Objective Pronoun)
معنی: من (وقتی به عنوان مفعول به کار می‌رود)
مثال:

She told me the story.
(او داستان را به من گفت)

Can you help me?
(آیا می‌توانی به من کمک کنی؟)

my:

نوع: ضمیر ملکی (Possessive Adjective)
معنی: من (وقتی بیانگر مالکیت است)
مثال:

This is my book.
(این کتاب من است)

I lost my keys.
(من کلیدهای من را گم کردم)

 

توجه: در انگلیسی، از “my” قبل از اسم به کار می‌رود تا نشان‌دهنده‌ی مالکیت باشد. به عبارت دیگر، “my” به تنهایی استفاده نمی‌شود و همیشه قبل از یک اسم می‌آید، مثل “my car” یا “my friend”.

فرق me و my در چیست:

فرق “me” و “my” در نقش گرامری و استفاده‌شان در جمله است.

me:

نوع: ضمیر مفعولی (Objective Pronoun)
استفاده: به عنوان مفعول جمله یا پس از حروف اضافه.
مثال:

She told me the story.
(او داستان را به من گفت)

Come with me.
(با من بیا)

my:

نوع: ضمیر ملکی (Possessive Adjective)
استفاده: قبل از اسم‌ها برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی.
مثال:

This is my book.
(این کتاب من است)

My sister is a doctor.
(خواهر من یک دکتر است)

به طور خلاصه، “me” بیشتر به عنوان مفعول جمله یا پس از حروف اضافه استفاده می‌شود، در حالی که “my” قبل از اسم‌ها به کار می‌رود تا مالکیت یا وابستگی را نشان دهد.

گرامر استفاده از me در جملات:

“me” به عنوان ضمیر مفعولی اول شخص مفرد در انگلیسی استفاده می‌شود. در زیر برخی از قوانین و مثال‌هایی ارائه شده است که نحوه استفاده از “me” در جملات را نشان می‌دهد:

به عنوان مفعول فعل:
زمانی که فاعل یک کاری را به/برای شخص دیگری انجام می‌دهد، در این موقعیت “me” می‌تواند مفعول جمله باشد.

مثال:

She loves me.
(او من را دوست دارد)

He told me the truth.
(او حقیقت را به من گفت)

پس از حروف اضافه:
“me” می‌تواند پس از حروف اضافه مانند “to”, “with”, “for”, “about”, و غیره استفاده شود.

مثال:

Give it to me.
(آن را به من بده)

She was talking about me.
(او در مورد من حرف می‌زد)

Come with me.
(با من بیا)

در جملات مرکب با ضمایر دیگر:
وقتی دو یا چند ضمیر یا اسم با هم در یک جمله استفاده می‌شوند، “me” می‌تواند یکی از آن‌ها باشد.

مثال:

He invited John and me to the party.
(او جان و من را به مهمانی دعوت کرد)

Between you and me, this is a secret.
(میان تو و من، این یک راز است)

اشتباهات رایج:
گاهی اوقات افراد در استفاده از “I” و “me” در جملات مرکب اشتباه می‌کنند. به یاد داشته باشید که “I” زمانی به کار می‌رود که به عنوان فاعل جمله عمل کند، در حالی که “me” به عنوان مفعول استفاده می‌شود.

اشتباه:

Between you and I, this is wrong.

درست:

Between you and me, this is wrong.

به طور خلاصه، “me” به عنوان مفعول در جملات و پس از حروف اضافه استفاده می‌شود.

 

گرامر استفاده از my در جملات:

“my” به عنوان یک ضمیر ملکی (Possessive Adjective) در انگلیسی استفاده می‌شود. این ضمیر ملکی نشان‌دهنده‌ی مالکیت یا وابستگی است. در زیر به برخی از قوانین و مثال‌های استفاده از “my” در جملات پرداخته شده است:

قبل از اسم‌ها:
“my” معمولاً قبل از اسم‌ها استفاده می‌شود تا مالکیت یا وابستگی را نشان دهد.

مثال:

This is my book.
(این کتاب من است)

My sister is a doctor.
(خواهر من دکتر است)

قبل از صفت‌ها و اسم‌ها:
“my” می‌تواند قبل از یک صفت و یک اسم به کار برده شود.

مثال:

My old car broke down.
(ماشین قدیمی من خراب شد)

I lost my blue pen.
(قلم آبی من را گم کردم)

در عبارات با “one of”:
وقتی از عبارت “one of” استفاده می‌کنیم و می‌خواهیم نشان‌دهنده‌ی مالکیت باشیم، از “my” استفاده می‌شود.

مثال:

She is one of my best friends.
(او یکی از بهترین دوستان من است)

در جملات سوالی با “Whose”:
در پاسخ به سوالاتی که با “Whose” شروع می‌شوند، “my” می‌تواند برای نشان دادن مالکیت استفاده شود.

مثال:

Whose book is this? It’s my book.
(این کتاب مال کیست؟ این کتاب من است)

قبل از برخی از قسمت‌های بدن:
زمانی که ما در مورد قسمتی از بدن خود حرف می‌زنیم، می‌توانیم از “my” استفاده کنیم.

مثال:

I hurt my leg.
(پا من آسیب دید)

I can’t believe my eyes.
(با چشمان من باور نمی‌شود)

به طور خلاصه، “my” یک ضمیر ملکی است و قبل از اسم‌ها و ترکیباتی که شامل اسم باشند برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی استفاده می‌شود.

 

ضمير نوع توضيح مثال
me ضمير مفعولي به عنوان مفعول جمله يا پس از حروف اضافه استفاده مي‌شود. She loves me.
Come with me.
my ضمير ملکي قبل از اسم‌ها براي نشان دادن مالکيت يا وابستگي استفاده مي‌شود. This is my book.
My sister is a doctor.

 

دیدگاهتان را بنویسید